Министерство на образованието и науката
брой: 76, от дата 14.9.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“

 

НАРЕДБА № 9
от 27 август 2018 г.
за придобиване на квалификация по професията „Козметик“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 815020 „Козметик“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 815 „Фризьорски и козметични услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 815020 „Козметик“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 8150201 „Козметика“ и на трета степен за специалностите 8150202 „Организация и технология на козметичните услуги“ и 8150203 „Соларни услуги“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен стандарт
Чл. 4. (1) С ДОС по чл. 1 се определят изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 815020 „Козметик“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, които през тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 8 от 2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“ (ДВ, бр. 18 от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Козметик“

Професионално направление:
815
Фризьорски и козметични услуги
Наименование на професията:
815020
Козметик
Специалности:
Степен на професионална квалификация
Ниво по НКР
Ниво по ЕКР
8150201
Козметика
Втора
3
3
8150202
Организация и технология на козметичните услуги
Трета
4
4
8150203
Соларни услуги
Трета
4
4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на професионална квалификация по професията „Козметик“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• За ученици:
за втора степен – завършено основно образование;
за трета степен – завършено основно образование.
• За лица, навършили 16 години:
за втора степен – завършен първи гимназиален етап;
за трета степен – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или придобито средно образование;
за четвърта степен – завършено средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Услуги за личността“.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Услуги за личността“.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ или част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или самостоятелно учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Козметикът с втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности:
•  извършва козметични процедури, козметични масажи за лице и тяло, козметично почистване на лицето чрез ръчна екстракция, козметичен пилинг с козметични апарати и продукти;
•  оформя и почиства вежди, оцветява вежди и мигли, поставя изкуствени мигли;
•  предлага и извършва процедури за грим;
•  извършва апаратно и безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване;
•  извършва микропигментация – перманентен грим с натурални растителни оцветители, които се поставят в кожата чрез микроубождания на най-повърхностния слой;
•  поставя стерилни обици от медицинска сплав с професионален уред (пистолет);
•  осъществява термични и студови процедури за тяло, ръце и крака – парафинови компреси, затоплящи и/или изстудяващи;
•  извършва разкрасителни, релаксиращи грижи за лице и тяло – подхранване, ексфолиация, козметични масажи, пилинг, хидратация, лифтинг, регенерация, тонизиране, грижа за чувствителна кожа, антицелулитни, релаксиращи процедури за тяло, козметична грижа за кожата на ръцете и ходилата, водни, уелнес процедури с естетичен ефект;
•  извършва процедури с препарати, продукти и оборудване за козметично приложение;
•  прилага подходяща и безопасна за здравето на клиента козметична услуга;
•  създава индивидуална програма за поддържане на кожата;
•  консултира клиентите при избора на козметична услуга и на продукти за домашно ползване;
•  предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти.
В своята работа използва козметична апаратура (йонофореза, вапозон, д`арсонвал, фриматор, ултразвук, електроепилация, радиовълни, селективна светлина, галваничен ток, мускулна електростимулация, вакуум, апаратен масаж), като спазва изискванията за качество и безопасност, определени от производителя; козметични продукти; специализирани инструменти и оборудване; работно облекло, лични предпазни средства. При използване на преформирани физикални фактори козметикът работи под контрола на лекар специалист.
Козметикът с трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на козметичните услуги“ извършва следните основни трудови дейности:
•  подпомага реализацията на поставените цели за развитие на козметичния салон, на продуктовата и ценовата политика;
•  разработва и поддържа система за архивиране и поддържане на данните за клиентите в салона, в СПА или уелнес центъра;
•  създава меню и ценоразпис на процедурите, описва технологичната последователност и времетраенето им;
•  подготвя ръководство с инструкции за: технологичната последователност при процедурите, етапите на всяка процедура, продуктите, които се използват на всеки етап, и разходната норма;
•  разработва и развива политика, насочена към проучване на потребностите на клиентите и изготвяне на предложения и кампании с ваучери, цени, отстъпки, бонуси, награди;
•  създава стратегия за реклама и популяризиране на салона чрез участия в рекламни сайтове, кампании за бонуси, отстъпки и др.;
•  организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на козметична дейност с цел осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона;
•  изготвя правила за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за тяхното спазване;
•  контролира спазването на фирмените правила, на изискванията за работно облекло, здравословно състояние, етика, работа в екип на персонала в салона;
•  следи за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за тяхното спазване;
•  познава съвременните технологии, избира и актуализира оборудването на салона с подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите;
•  организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които предоставя;
•  изготвя разходни норми за времето на изпълнение на услугата и за вложените продукти и консумативи;
•  изготвя индивидуални програми за лице и тяло с природни билкови продукти, аромати, соли, минерали и други с цел козметично и разкрасяващо действие;
•  прилага козметични техники за лице и тяло и/или различни видове козметични продукти, методики и апаратура, работи правилно с тях, спазвайки технологичната последователност и принципите на безопасност и безвредност на процедурите;
•  разработва длъжностна характеристика на служителите;
•  създава организационни и фирмени правила за работа;
•  създава и развива екип, ръководи и организира екипната дейност;
•  създава и развива партньорства с представители на други сфери, които имат връзка с козметичната дейност – лекари, лекари – специалисти по кожни болести, лекари – специалисти по пластично-възстановителна и естетична хирургия, лекари по физикална и рехабилитационна медицина, диетолози, фитнес центрове и др.;
•  създава и обновява информацията за козметичния продукт/и в рекламата на салона – уебсайт, социални мрежи (фейсбук и др.), статии и консултантски материали в печатни, телевизионни и електронни медии;
•  демонстрира добра обща култура; познава и спазва законите на страната; следи за изпълнението на трудовото законодателство;
•  предлага кратка професионална консултация на чужд език;
•  следи за новостите в козметичните услуги, продукти и апаратура – от различни български и чуждестранни източници, включително и от интернет.
Завършилите специалността „Организация и технология на козметичната дейност“ използват в своята трудова дейност компютри със съответни програмни пакети, подпомагащи организацията, координацията и отчета на дейностите в салона.
Козметикът с трета степен на професионална квалификация по специалността „Соларни услуги“ извършва следните основни трудови дейности:
•  работи безопасно със съоръженията за изкуствен тен и ги поддържа съгласно изискванията, описани в техническата документация;
•  консултира клиента, като му предоставя точна и пълна информация относно въздействието на лъчението върху тялото;
•  определя типа кожа и създава индивидуална програма според нуждите и предпочитанията на клиента;
•  препоръчва соларен/ни козметичен/ни продукт/и в съответствие с нуждите на кожата на клиента.
Козметикът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, да има правилна преценка и умение за бърз и адекватен избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента. Ефективно да планира, организира времето и последователността на дейностите в съответствие с технологичните изисквания.
Козметикът упражнява дейността си във: салони за красота, СПА центрове, обекти за търговия с козметични продукти, фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, круизни кораби и др.
Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи (ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
Работното време е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Козметикът трябва да спазва изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда; стриктно да спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; да полага необходимите грижи за инструментите и за оборудването; да спазва техническите изисквания при използването на козметичната апаратура и оборудване, като осигурява годишна профилактика и сервиз на електрическите уреди и апарати за гарантиране на работа с изправна техника.
За качественото обслужване на клиентите от голямо значение са добрият външен вид и общата култура.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Козметика“ могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на козметичната дейност“.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на козметичната дейност“ обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността „Инструкторска дейност по козметични услуги“ от професията „Инструктор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да повишават и разширят квалификацията си в следните сфери: дерматокозметика – за работа в екип с дерматолози; апаратна козметика; центрове за красота, оборудвани с ново поколение козметични апарати; процедури за хармония, релакс и добро самочувствие (Wellness и SPA); професионален грим – телевизионен, моден и театрален грим. Те могат да повишават професионалните си знания, умения и компетентности чрез участие в различни квалификационни форми – обучения, курсове, семинари, конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 5142 „Козметици и сродни на тях“, 5223 „Продавач-консултанти“ в обекти за търговия с козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да заемат длъжността 3339-3020 Организатор, работа с клиенти и студио и други подобни длъжности (управител на обект за търговия за козметични продукти), салон/център за красота/СПА), включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
Обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
 ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
 1.1. РУ (Резултат от учене) Спазва хигиенните норми и разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
 1.3. РУ Предотвратява и овладява аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
 2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
 2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
 3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
Отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“
•  ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
 4.1. РУ Участва в обработване на информация с ИКТ
4.2. РУ Комуникира с ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
5.1. РУ Подготовка на работното място
5.2. РУ Организация на работното място
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Владее чужд език по професията
•  ЕРУ 7. Професионална етика и професионално развитие
 7.1. РУ Спазва професионалната етика в своята работа
 7.2. РУ Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества
Единици резултати от ученето за специалност „Козметика“
•  ЕРУ 8. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
 8.1. РУ Основни биологични знания за клетката
 8.2. РУ Основни познания по анатомия на кожата
 8.3. РУ Основни познания по физиология на кожата
 8.4. РУ Основни познания за болестите по кожата
 8.5. РУ Основни познания за алергичните реакции
•  ЕРУ 9. Работа с оборудване с козметично приложение
 9.1. РУ Подготвя и организира процеса на работа с оборудване за козметично приложение
 9.2. РУ Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
 9.3. РУ Участва в процеса на управление на материалните запаси
 9.4. РУ Спазва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
 9.5. РУ Работи с оборудване с козметично приложение
ЕРУ 10. Козметична услуга
 10.1. РУ Изпълнява козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото
 10.2. РУ Изпълнява козметични грижи за ръцете и ходилата
 10.3. РУ Извършва козметични масажи на лице и тяло, процедури с козметично-разкрасителен ефект за хармония и релакс
•  ЕРУ 11. Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
 11.1. РУ Предлага и извършва процедури за грим
 11.2. РУ Предлага и извършва процедури за дневен и вечерен грим
 11.3. РУ Поставя изкуствени мигли и оформя вежди
 11.4. РУ Поставя стерилни обици от медицинска сплав с професионален уред
•  ЕРУ 12. Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
 12.1. РУ Извършва отстраняване на нежелано окосмяване
 12.2. РУ Прилага методи за безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване
Обща професионална подготовка, единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
•  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
 1.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 1.2. РУУчаства в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
 1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
 2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
 2.2. РУ Познава характеристиките на дейността във фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
 3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
 3.3. РУ Участва в изработването на бизнес план
Отраслова професионална подготовка
•  ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
4.2. РУ Комуникира с ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
 4.4. РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ
4.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
 5.1. РУ Организира работния процес
 5.2. РУ Отговаря за разпределението на дейностите
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
•  ЕРУ 7. Професионална етика и професионално развитие
7.1. РУ Спазва професионалната етика
 7.2. РУ Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества
Единици резултати от ученето за специалност „Организация и технология на козметичните услуги“
•  ЕРУ 8. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
 8.1. РУ Основни биологични знания за клетката
 8.2. РУ Основни познания по анатомия на кожата
 8.3. РУ Основни познания по физиология на кожата
 8.4. РУ Основни познания за болестите по кожата
 8.5. РУ Основни познания за алергичните реакции
•  ЕРУ 9. Работа с оборудване за козметично приложение
 9.1. РУ Подготвя и организира процеса на работа с оборудване за козметично приложение
 9.2. РУ Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
 9.3. РУ Участва в процеса на управление на материалните запаси
 9.4. РУ Спазва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
 9.5. РУ Организира работа с оборудване за козметично приложение
ЕРУ 10. Козметична услуга
 10.1. РУ Изпълнява козметични, разкрасителни процедури за поддържане на кожата на лицето и тялото
 10.2. РУ Изпълнява козметични грижи за ръцете и ходилата
 10.3. РУ Извършва козметични масажи на лице и тяло, процедури с козметично-разкрасителен ефект за хармония и релакс
•  ЕРУ 11. Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
 11.1. РУ Предлага и извършва процедури за грим
 11.2. РУ Предлага и извършва процедури за дневен и вечерен грим
 11.3. РУ Поставя изкуствени мигли и оформя вежди
 11.4. РУ Поставя стерилни обици от медицинска сплав с професионален уред
•  ЕРУ 12. Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
 12.1. РУ Извършва отстраняване на нежелано окосмяване
 12.2. РУ Прилага методи за безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване
ЕРУ 13. Организация на козметичните услуги
 13.1. РУ Планира и организира процеса на работа
 13.2. РУ Организира ефективното използване на оборудването
 13.3. РУ Работи със специализиран софтуер
ЕРУ 14. Технология в козметичните услуги
 14.1. РУ Изготвя технология за изпълнение на процедури в козметичната дейност
 14.2. РУ Контролира технологичния процес за извършване на конкретна услуга
•  ЕРУ 15. Консултиране и анализ на козметичните нужди на клиента
 15.1. РУ Консултира и анализира козметичните нужди на клиента
 15.2. РУ Изготвя козметични и релаксиращи програми
Единици резултати от ученето за специалност „Соларни услуги“
•  ЕРУ 16. Работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
 16.1. РУ Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
 16.2. РУ Извършва консултиране на клиента за придобиване на изкуствен тен с UV лъчение
 16.3. РУ Препоръчва на клиента употребата на подходящ козметичен продукт/и за употреба в съоръжения за излагане на UV лъчи
 16.4. РУ Прилага процедури за придобиване на изкуствен тен с UV лъчение
 16.5. РУ Работи със съоръжения за облъчване с UV лъчи
 16.6. РУ Извършва дезинфекция на устройствата за изкуствен тен
•  ЕРУ 17. Работа с устройства за придобиване на изкуствен тен без UV облъчване
 17.1. РУ Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения без UV лъчи
 17.2. РУ Извършва консултиране на клиента за придобиване на изкуствен тен
 17.3. РУ Работи с пособия за придобиване на изкуствен тен без UV облъчване
 17.4. РУ Препоръчва на клиента подходящ козметичен продукт/и за употреба в съоръжения без UV лъчи
 17.5. РУ Извършва дезинфекция на устройствата за изкуствен тен
Обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1

Наименование на единицата:
Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 1.1:
Спазва хигиенните норми и разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания
 
• Познава основните нормативни документи за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
• Познава професионалните и здравните рискове при различните видове трудови дейности
• Знае защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Организира трудовите дейности, опазвайки живота и здравето – своите и на околните
• Осигурява безопасността на работното място
Компетентности
• Спазва стриктно изискванията за безопасност и се отнася с отговорност към опазване на живота и здравето на клиентите
Резултат от учене 1.2:
Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда
Знания
• Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
• Познава нормативните изисквания за опазване на околната среда
• Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни вещества и замърсители във въздуха
Умения
• Проверява за наличие на вредни вещества
• Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване
• Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли от употреба материали, спазвайки изискванията за събиране и съхранение
Компетентности
• Анализира причините за екологично замърсяване
• Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене 1.3:
Предотвратява и овладява аварийни ситуации
Знания
• Знае терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Познава нормативните документи за аварийна безопасност
• Познава правилата за работа при аварии и аварийни ситуации
• Познава реда за разследване на аварии и злополуки
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Умения
• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Организира действията на екипа при аварии
• Оказва първа помощ на пострадали
Компетентности
• Действа адекватно и отговорно при възникнали аварийни ситуации в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за аварийна безопасност
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
• Учебен кабинет

ЕРУ 2

Наименование на единицата:
Икономика
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 2.1:
Познава основите на пазарната икономика
Знания
• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса
Умения
• Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
Компетентности
• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса
Резултат от учене 2.2:
Познава характеристиките на дейността на фирмата
Знания
 
• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
Умения
• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
Компетентности
• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3

Наименование на единицата:
Предприемачество
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 3.1:
Познава основите на предприемачеството
Знания
• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения
Умения
• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
Компетентности
• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2:
Формира предприемаческо поведение
Знания
• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение
Умения
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности
• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

Отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление
„Фризьорски и козметични услуги“
ЕРУ 4

Наименование на единицата:
Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 4.1:
Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания
• Изброява интернет търсачки
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
Умения
• Използва търсачка за намиране на информация
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
Компетентности
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 4.2:
Комуникира с ИКТ
Знания
• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Умения
• Използва електронна поща
• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• Споделя файлове онлайн
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Компетентности
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 4.3:
Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания
• Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Умения
• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Компетентности
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5

Наименование на единицата:
Организация на труда
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 5.1:
Подготовка на работното място
Знания
• Познава правилата за работа на работното място
• Описва технологията на работа
• Познава видовете инструктаж
Умения
• Работи с инструменти и оборудване, свързани с професионалната му дейност
• Спазва правилата за ЗБУТ
Компетентности
• Работи с инструменти и оборудване, свързани с професионалната му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ в салона за красота
Резултат от учене 5.2:
Организация на работното място
Знания
• Познава правилата за рационална организация на работното място
• Познава нормативните документи, свързани с професията
Умения
• Съставя график на работните си задачи
• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
Компетентности
• Изпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за качество
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
• Ефективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача

ЕРУ 6

Наименование на единицата:
Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 6.1:
Общува ефективно в работния екип
Знания
• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения
• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип
Резултат от учене 6.2:
Владее чужд език по професията
Знания
• Познава професионалната терминология на чужд език
Умения
• Чете и разбира професионални текстове на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
Компетентности
• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
Средства за оценяване:
 
Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 7

Наименование на единицата:
Професионална етика и професионално развитие
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 7.1:
Спазва професионалната етика в своята работа
Знания
• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура
Умения
• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
Компетентности
• Спазва конфиденциалност, проявява дискретност, отнася се с уважение към клиентите и екипа
Резултат от учене 7.2:
Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества
Знания
• Познава възможностите за професионално развитие
• Следи за новостите в бранша
Умения
• Прилага на практика наученото от участието си във:
–  семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения
–  технически обучения, организирани от търговски организации
–  специализирани изложения
–  обучения за повишаване на квалификацията
–  обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация
Компетентности
• Постига професионално развитие, като прилага новостите в бранша
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

Единици резултати от ученето за специалност „Козметика“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 8

Наименование на единицата:
Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
 
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 8.1:
Основни биологични знания за клетката
Знания
• Познава устройството на клетката
• Познава устройството на кожата
• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции върху кожата
• Познава причините за промяна в състоянието на кожата
Умения
• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата
Компетентности
• При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти – при констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от външни въздействия
Резултат от учене 8.2:
Основни познания по анатомия на кожата
Знания
• Познава устройството и структурата на кожата
Умения
• Разпознава различните състояния по кожата
• Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата
Компетентности
• Определя моментното състояние на кожата за прилагане на подходяща и безопасна за здравето процедура
Резултат от учене 8.3:
Основни познания по физиология на кожата
Знания
• Познава принципите на функциониране на клетките на кожата
• Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата
• Познава външните проявления по кожата на често срещани заболявания и препоръчва консултация с лекар
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата
Умения
• Анализира причините за промяна на физиологията на кожата
Компетентности
• Разпознава промените в кожата и препоръчва консултация с лекар специалист
Резултат от учене 8.4:
Основни познания за болестите по кожата
Знания
• Познава признаци за наличие на болести по кожата
• Познава признаци за наличие на болести по кожата на ръцете и краката
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата
• Познава принципите на въздействие върху кожата на различните процедури, продукти, активни вещества и др.
Умения
• Констатира настъпили промени по кожата
Компетентности
• Преценява състоянието на кожата и разпознава състоянията, при които не трябва да се работи
• Разпознава болестната симптоматика по кожата и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист
Резултат от учене 8.5:
Основни познания за алергичните реакции
Знания
• Познава симптомите на алергични реакции върху кожата на ръцете и на краката
Умения
• Разпознава симптомите на алергичните реакции върху кожата на ръцете и на краката
Компетентности
• Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на кожата на ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията и физиологията на кожата и кожните придатъци
За средство 2:
• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

ЕРУ 9

Наименование на единицата:
Работа с оборудване с козметично приложение
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 9.1:
Подготвя и организира процеса на работа с оборудване с козметично приложение
Знания
• Познава видовете оборудване с козметично приложение
• Познава приложимите европейски регламенти за безопасност
• Познава подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването с козметично приложение
• Познава начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването за козметично приложение
• Познава начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването
• Познава начините за изготвяне на график за проверка на оборудването с козметично приложение
Умения
• Използва видовете оборудване с козметично приложение
• Прилага приложимите европейски регламенти за безопасност
• Използва подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването с козметично приложение
• Прилага начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с козметично приложение
• Прилага начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването
• Прилага начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение
Компетентности
• Следи за използването на видовете оборудване с козметично приложение в съответствие с изискванията на производителя
• Въвежда приложимите европейски регламенти за безопасност
• Въвежда подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването с козметично приложение
• Използва начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с козметично приложение
• Въвежда начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването
• Въвежда начините с изготвяне на график за проверка на оборудването с козметично приложение
Резултат от учене 9.2:
Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
Знания
• Запознат е с цялата документация, предоставена от производителя, относно техническата изправност на оборудването с козметично приложение
Умения
• Борави и съхранява цялата документация, предоставена от производителя, относно техническата изправност на оборудването с козметично приложение
Компетентности
• Разпознава техническа неизправност и информира необходимите специалисти с цел отстраняване на неизправността
Резултат от учене 9.3:
Участва в процеса на управление на материалните запаси
Знания
• Познава процедурата за управление и контрол на равнището на материалните запаси
• Познава начина за достъп до запасите и реда за опазване на тяхната сигурност
• Познава системите за поръчки и ротация на запасите
Умения
• Съдейства в процеса на въвеждане и изпълнение на процедурата за управление и контрол на равнището на материалните запаси
• Борави с подходящи съоръжения за съхранение на материалните запаси на склад
• Съдейства за връщането на излишни запаси
• Съдейства за изхвърлянето на стари или морално остарели материални запаси
Компетентности
• Участва в процеса на управление на материалните запаси
Резултат от учене 9.4:
Спазва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Знания
• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Познава инструкциите на производителя или доставчика за обработване, съхранение и транспортиране на използваните в работата опасни вещества
• Познава списъка на всички опасни вещества, използвани в салона
• Познава техниките за разделяне на опасните отпадъци от общите отпадъци за специално събиране и обработка
Умения
• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Участва при идентифициране на всички опасни вещества според съдържанието им
• Идентифицира потенциално опасни отпадъци
• Съдейства за осигуряване на подходящи контейнери и разделяне от общите отпадъци за специално събиране и обработка
• Съхранява и изхвърля всички опасни отпадъци в подходящи контейнери
Компетентности
• Въвежда процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Контролира изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано задание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна процедура
Резултат от учене 9.5:
Работи с оборудване с козметично приложение
Знания
• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Познава начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Умения
• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Прилага начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Компетентности
• Използва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Използва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Използва начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано задание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна процедура

ЕРУ 10

Наименование на единицата:
Козметична услуга
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 10.1:
Изпълнява козметични и разкрасителни процедури за поддържане на кожата на лицето и тялото
Знания
• Знае видовете услуги
• Познава приложенията на основните козметични продукти
• Знае въздействието на всяка процедура
• Знае противопоказанията при всяка процедура
• Знае възможни комбинации между процедурите
• Знае времетраенето, себестойността, честотата на приложение на всяка процедура
• Познава козметичните продукти и методите на работа за козметична грижа
Умения
• Избира видовете услуги
• Избира продукти според нуждите на кожата на клиента
• Изпълнява козметичните процедури
• Използва подходящи козметични продукти и методи на работа за козметична грижа
Компетентности
• Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури
• Прилага правилно козметичните процедури и продукти
• Изпълнява самостоятелно козметични и разкрасителни процедури за поддържане на кожата на лицето и тялото в съответствие с изискванията за опазване на здравето на клиентите
Резултат от учене 10.2:
Изпълнява козметични грижи за ръцете и ходилата
Знания
• Знае видовете услуги за ръце и ходила
• Познава приложенията на основните апарати за козметична грижа за ръцете и ходилата
• Определя въздействието на всяка процедура
• Знае противопоказанията при всяка процедура
• Знае възможните комбинации между процедурите
• Познава козметичните препарати за ръце и ходила
Умения
• Разграничава начините за поддържане в добро здраве на кожата на ръцете и ходилата
• Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури
Компетентности
• Подбира процедурите и козметичните продукти според индивидуалните нужди на кожата на ръцете и ходилата
Резултат от учене 10.3:
Извършва козметични масажи на лице и тяло, процедури с козметично-разкрасителен ефект за хармония и релакс
Знания
• Познава техники за релакс и хармония
• Знае разликите и предимствата на традиционните и нетрадиционните програми, методи за релакс и хармония
• Познава методиките за приложение на водни и термични процедури
Умения
• Изпълнява процедури за хармония и релакс на тялото и лицето
• Подпомага изпълнението на водни и термични процедури
• Изпълнява техники за бандаж, компреси и апликации с разкрасителен и антицелулитен ефект
Компетентности
• Прилага традиционни и нетрадиционни програми за разкрасяване, хармония и релакс при спазване на изискванията за опазване здравето на клиентите
• Участва в изпълнението на водни и термични процедури, като спазва протоколите за работа
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Средство 3:
• Изпълняване на процедура за лице и тяло, по жребий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
За средство 3:
• Учебно-тренировъчен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични понятия, свързани със:
–  техники и процедури за изпълнение на козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото
–  методи за козметични масажи и грижи на лицето и тялото
За средство 2:
• Решава точно и вярно поставен казус, като:
–  преценява и подбира съответната козметична грижа и процедура според индивидуалните особености на клиента
–  разпознава различните състояния на кожата на лицето и тялото
–  разпознава всички противопоказания за извършване на всяка една процедура и козметична грижа
За средство 3:
• Извършва точно и вярно техниките и процедурите за изпълнение на козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото според методиките

ЕРУ 11

Наименование на единицата:
Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 11.1:
Предлага и извършва процедури за грим
Знания
• Познава продуктите и апаратите за изработване на грим
• Познава различни техники за извършване на грим
• Знае противопоказанията и се съобразява с тях
• Знае принципите на основите на пигментология и визажистика
• Знае хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата за дезинфекция и стерилизация
Умения
• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика
• Предлага визия, съобразена с индивидуалния цветови и анатомичен анализ на чертите на лицето на клиентите
Компетентности
• Прилага правилно и спазва инструкциите и правилата за ползване на съответните техники, уреди и апарати
• Използва биоцидите при спазване на условията и разрешените употреби в издадените им разрешения, посочени на етикета и/или придружаващите ги листовки
Резултат от учене 11.2:
Предлага и извършва процедура за дневен и вечерен грим
Знания
• Познава различните техники за изпълнение на дневен и вечерен грим
• Познава различните стилове за грим, историята на грима, моден и арт грим
• Познава различните продукти и материали за извършване на процедурата за дневен и вечерен грим
• Познава техники за прикриване на дефекти и несъвършенства по кожата
Умения
• Извършва цветови анализ
• Препоръчва визия съобразно структурния тип на лицето
Компетентности
• Прилага различни техники за изработване на съответните стилове грим, като ги съобразява с предпочитанията на клиента
• Коригира и прикрива дефекти и несъвършенства по кожата според изискванията на клиента
Резултат от учене 11.3:
Поставя изкуствени мигли и оформя вежди
Знания
• Познава различните техники за оформяне и боядисване на вежди
• Знае различните видове техники и материали за поставяне на изкуствени мигли
•  Познава принципите на основната пигментология и визажистика
Умения
• Използва различни пособия и материали за поставяне на изкуствени мигли
• Прилага различни техники за оформяне на вежди и поставяне на мигли
• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика
Компетентности
• Препоръчва оформяне на вежди и мигли според индивидуалните анатомични особености
• Поставя изкуствени мигли и оформя вежди, като се съобразява с предпочитанията на клиента
Резултат от учене 11.4:
Поставя стерилни обици от медицинска сплав с професионален уред
Знания
• Познава продуктите и апаратите за поставяне на стерилни обици
• Знае инструкциите на производителите за употреба на продуктите и апаратите
• Знае всички противопоказания и информира клиента за тях
• Спазва хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата, дезинфекцията и стерилността
Умения
• Работи с различните продукти и апаратите за поставяне на стерилни обици
• Използва лични хигиенни и предпазни средства
Компетентности
• Предлага възможност за избор от клиента на продуктите или апаратите за поставяне на стерилни обици
• Спазва стриктно хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата, дезинфекцията и стерилността
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача – жребий
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• хигиената и предпазните мерки в работния процес
• пигментологията и визажистиката
За средство 2:
• Изпълнява правилно техниките за перманентен грим, дневен и вечерен грим, поставяне на обици, оформяне на вежди или изкуствени мигли по предварително дефинирано задание
• Правилно обслужва клиента и следи инструкциите за безопасна работа с пособията

ЕРУ 12

Наименование на единицата:
Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 12.1:
Извършва отстраняване на нежелано окосмяване
Знания
• Познава спецификите на различните начини за отстраняване на нежелано окосмяване
• Познава различните видове апарати, използвани за отстраняване на нежеланото окосмяване (апарат за електроепилация, радиочестоти, селективна фотоепилация и съвременна козметична апаратура и др.)
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и информира клиента
• Познава инструкциите за употреба на производителя на различните апарати, използвани за отстраняване на нежеланото окосмяване
Умения
• Преценява и избира подходящ метод за обезкосмяване
• Извършва безопасно апаратно отстраняване на нежелано окосмяване
• Поддържа техниката в съответствие с изискванията
Компетентности
• Препоръчва на клиентите избор на метод за отстраняване на нежелано окосмяване
• Определя правилно случаите, при които е противопоказно да се извърши депилация
• Прилага правилно и спазва стриктно инструкциите и правилата за безопасно използване на различните видове уреди и апарати
Резултат от учене 12.2:
Прилага методи за безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване
Знания
• Познава различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване
• Знае въздействието на различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на тяхното прилагане
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и информира клиента
Умения
• Работи с различни техники за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване
Компетентности
• Разпознава случаите, в които е противопоказно да се извърши депилация
• Извършва безопасно безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване, като прилага подходящ метод
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълняване на процедура по жребий
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет за учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Владее основните теоретични понятия, свързани със:
• хигиена и предпазни мерки в работния процес
• процедури за обезкосмяване
• случаи, при които е противопоказно да се извърши депилация
За средство 2:
Изпълнява правилно и безопасно процедурите за обезкосмяване по предварително дефинирано задание

Обща професионална подготовка, единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 1

Наименование на единицата:
Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 1.1:
Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания
• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
Компетентности
• Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от учене 1.2:
Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания
• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
Умения
• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности
• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене 1.3:
Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания
• Описва основните рискови и аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
Компетентности
• Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
 
За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• хигиенните норми;
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• превантивната дейност за опазване на околната среда;
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование на единицата:
Икономика
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 2.1:
Познава основите на пазарната икономика
Знания
• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса
Умения
• Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
Компетентности
• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса
Резултат от учене 2.2:
Познава характеристиките на дейността на фирмата
Знания
 
• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
Умения
• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
Компетентности
• Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на дейността на дадена фирма
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3

Наименование на единицата:
Предприемачество
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 3.1:
Познава основите на предприемачеството
Знания
• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения
Умения
• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на салона
Компетентности
• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2:
Формира предприемаческо поведение
Знания
 
• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение
Умения
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности
• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене 3.3:
Участва в разработването на бизнес план
Знания
• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
Умения
• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
Компетентности
• В екип разработва проект на бизнес план
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4

Наименование на единицата:
Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 4.1:
Обработва информация с ИКТ
Знания
• Изброява интернет търсачки
• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността ù
• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Знае за съществуването на облачни услуги
Умения
• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
Компетентности
• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 4.2:
Комуникира с ИКТ
Знания
• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
Умения
• Използва електронна поща
• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
• Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
• Обменя знания и опит в онлайн общности
Компетентности
• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 4.3:
Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания
• Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
Умения
• Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране
Компетентности
• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене 4.4:
Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания
• Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
Умения
• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
• Активира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Прилага мерки за пестене на енергия
Компетентности
• Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене 4.5:
Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания
• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
• Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
Умения
• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
Компетентности
• Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
Средство 3:
• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5

Наименование на единицата:
Организация на труда
Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР):
4
Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР):
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 5.1:
Организира работния процес
Знания
• Познава структурата на организацията, в която работи
• Познава методи за нормиране на работния процес
• Познава основните нормативни документи, свързани с професията
• Познава изискванията за планиране на необходимите ресурси
Умения
• Планира работния процес
• Съставя график на работните задачи
• Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията
Компетентности
• Организира работния процес за постигане на ефективно изпълнение на задачите
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работата
Резултат от учене 5.2:
Отговаря за разпределението на дейностите
Знания
• Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
• Познава начините за организация на трудовите дейности
Умения
• Спазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на етична работна среда
Компетентности
• Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 6

Наименование на единицата:
Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 6.1:
Общува ефективно в работен екип
Знания
• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения
• Осъществява комуникация в работен порядък с екипа
Компетентности
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
• Поема отговорност при работа в екип
Резултат от учене 6.2:
Води ефективна бизнес комуникация
Знания
• Познава етичните норми на комуникацията
• Познава правилата за вербална и невербална комуникация
• Познава тактиките на поведение на конфликтите
• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
Умения
• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Води делова комуникация – писмена и устна
Компетентности
• Осъществява ефективна бизнес комуникация
Резултат от учене 6.3:
Владее чужд език по професията
Знания
• Познава основната професионална терминология на чужд език
Умения
• Чете и разбира професионални текстове на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
Компетентности
• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 7

Наименование на единицата:
Професионална етика и професионално развитие
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 7.1:
Спазва професионалната етика
Знания
• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура
Умения
• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
Компетентности
• Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение към клиентите и към членовете на екипа
Резултат от учене 7.2:
Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества
Знания
• Познава възможностите за професионално развитие
• Следи за новости в бранша
Умения
• Прилага наученото от участието си във:
–  семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения
–  технически обучения, организирани от търговски организации
–  специализирани изложения
–  обучения за повишаване на квалификацията
–  обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация
• Прилага новостите в бранша
Компетентности
• Проявява готовност за надграждане на професионалните си знания, умения и компетентности и развитие на личностните качества
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

Единици резултати от ученето за специалност „Организация и технология на козметичните услуги“
ЕРУ 8

Наименование на единицата:
Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
 
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
 
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 8.1:
Основни биологични знания за клетка
Знания
• Познава устройството на клетката
• Познава устройството на кожата
• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции върху кожата
• Познава причините за промяна в състоянието на кожата
Умения
• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата
Компетентности
• При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти – при констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от външни въздействия
Резултат от учене 8.2:
Основни познания по анатомия на кожата
Знания
• Познава устройството и структурата на кожата
Умения
• Разпознава различните състояния по кожата
• Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата
Компетентности
• Определя моментното състояние на кожата за прилагане на подходяща и безопасна за здравето процедура
Резултат от учене 8.3:
Основни познания по физиология на кожата
Знания
• Познава принципите на функциониране на клетките на кожата
• Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата
• Познава външните проявления по кожата на често срещани заболявания и препоръчва консултация с лекар
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата
Умения
• Анализира причините за промяна на физиологията на кожата
Компетентности
• Разпознава промените в кожата и препоръчва консултация с лекар специалист
Резултат от учене 8.4:
Основни познания за болестите по кожата
Знания
• Познава признаци за наличие на болести по кожата
• Познава признаци за наличие на болести по кожата на ръцете и краката
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата
• Познава принципите на въздействие върху кожата на различните процедури, продукти, активни вещества и др.
Умения
• Констатира настъпили промени по кожата
Компетентности
• Преценява състоянието на кожата и разпознава състоянията, при които не трябва да се работи
• Разпознава болестната симптоматика по кожата и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист
Резултат от учене 8.5:
Основни познания за алергичните реакции
Знания
• Познава симптомите на алергични реакции върху кожата на ръцете и на краката
Умения
• Разпознава симптомите на алергичните реакции върху кожата на ръцете и на краката
Компетентности
• Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на кожата на ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест
Средство 2:
• Казус
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на кожата
• Владее основни теоретични познания за алергичните реакции
За средство 2:
• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

ЕРУ 9

Наименование на единицата:
Работа с оборудване с козметично приложение
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 9.1:
Подготвя и организира процеса на работа с оборудване за козметично приложение
Знания
• Познава видовете оборудване с козметично приложение
• Познава приложимите европейски регламенти за безопасност
• Познава подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването с козметично приложение
• Познава начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с козметично приложение
• Познава начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването
• Познава начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение
Умения
• Използва видовете оборудване с козметично приложение
• Прилага приложимите европейски регламенти за безопасност
• Използва подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването за козметично приложение
• Прилага начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с козметично приложение
• Прилага начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването
• Прилага начините за изготвяне на график за проверка на оборудването с козметично приложение
Компетентности
• Следи за използването видовете оборудване с козметично приложение в съответствие с изискванията на производителя
• Въвежда приложимите европейски регламенти за безопасност
• Въвежда подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването за козметично приложение
• Използва начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с козметично приложение
• Въвежда начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването
• Въвежда начините за изготвяне на график за проверка на оборудването с козметично приложение
Резултат от учене 9.2:
Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
Знания
• Запознат е с цялата документация, предоставена от производителя относно техническата изправност на оборудването с козметично приложение
Умения
• Борави и съхранява цялата документация, предоставена от производителя относно техническата изправност на оборудването с козметично приложение
Компетентности
• Разпознава техническа неизправност и информира необходимите специалисти с цел отстраняване на неизправността
Резултат от учене 9.3:
Участва в процеса на управление на материалните запаси
Знания
• Познава процедурата за управление и контрол на равнището на материалните запаси
• Познава начина за достъп до запасите и реда за опазване на тяхната сигурност
• Познава системите за поръчки и ротация на запасите
Умения
• Съдейства в процеса на въвеждане и изпълнение на процедурата за управление и контрол на равнището на материалните запаси
• Борави с подходящи съоръжения за съхранение на материалните запаси на склад
• Съдейства за връщането на излишни запаси
• Съдейства за изхвърлянето на стари или морално остарели материални запаси
Компетентности
• Прилага необходимите методи в процеса на управление на материалните запаси
Резултат от учене 9.4:
Спазва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Знания
• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Познава инструкциите на производителя или доставчика за обработване, съхранение и транспортиране на използваните в работата химични вещества и смеси
• Познава списъка на всички опасни вещества, използвани в салона
• Познава техниките за разделяне на опасните отпадъци от общите отпадъци за специално събиране и обработка
Умения
• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Участва при идентифициране на всички опасни вещества според съдържанието им
• Идентифицира потенциално опасни отпадъци
• Съдейства за осигуряване на подходящи контейнери и разделяне от общите отпадъци за специално събиране и обработка
• Съхранява и изхвърля всички опасни отпадъци в подходящи контейнери
Компетентности
• Въвежда процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Контролира изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано задание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна процедура
Резултат от учене 9.5:
Организира работа с оборудване за козметично приложение
Знания
• Познава методите за организация на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Познава методите за организация на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Познава методите за организация на начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Умения
• Прилага методите за организация на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Прилага методите за организация на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Прилага методите за организация на начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Компетентности
• Използва методите за организация на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Използва методите за организация на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Използва методите за организация на начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано задание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна процедура

ЕРУ 10

Наименование на единицата:
Козметична услуга
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 10.1:
Изпълнява козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото
Знания
• Знае видовете услуги
• Познава приложенията на основните козметични продукти
• Знае въздействието на всяка процедура
• Знае противопоказанията при всяка процедура
• Знае възможни комбинации между процедурите
• Знае времетраенето, себестойността, честотата на приложение на всяка процедура
• Познава козметичните продукти и методите на работа за козметична грижа
Умения
• Избира видовете услуги
• Избира продукти според нуждите на кожата на клиента
• Изпълнява козметичните процедури
• Използва подходящи козметични продукти и методи на работа за козметична грижа
Компетентности
• Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури
• Прилага правилно козметичните процедури и продукти
• Изпълнява самостоятелно козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото в съответствие с изискванията за опазване на здравето на клиентите
Резултат от учене 10.2:
Изпълнява козметични грижи за ръцете и ходилата
Знания
• Знае видовете услуги за ръце и ходила
• Познава приложенията на основните апарати за козметична грижа за ръцете и ходилата
• Определя въздействието на всяка процедура
• Знае противопоказанията при всяка процедура
• Знае възможните комбинации между процедурите
• Познава козметичните препарати за ръце и ходила
Умения
• Разграничава начините за поддържане в добро здраве на кожата на ръцете и ходилата
• Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури
Компетентности
• Подбира процедурите и козметичните продукти според индивидуалните нужди на кожата на ръцете и ходилата
Резултат от учене 10.3:
Извършва козметични масажи на лице и тяло, процедури с козметично-разкрасителен ефект за хармония и релакс
Знания
• Познава техники за релакс и хармония
• Знае разликите и предимствата на традиционните и нетрадиционните програми, методи за релакс и хармония
• Познава методиките за приложение на водни и термични процедури
Умения
• Изпълнява процедури за хармония и релакс на тялото и лицето
• Подпомага изпълнението на водни и термични процедури
• Изпълнява техники за бандаж, компреси и апликации с разкрасителен и антицелулитен ефект
Компетентности
• Прилага традиционни и нетрадиционни програми за разкрасяване, хармония и релакс при спазване на изискванията за опазване здравето на клиентите
• Участва в изпълнението на водни и термични процедури, като спазва протоколите за работа
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Средство 3:
• Изпълняване на процедура за лице и тяло по жребий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
За средство 3:
• Учебно-тренировъчен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични понятия, свързани със:
–  техники и процедури за изпълнение на козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото
–  методи за козметични масажи и грижи на лицето и тялото
За средство 2:
• Решава точно и вярно поставен казус, като:
–  преценява и подбира съответната козметична грижа и процедура според индивидуалните особености на клиента
–  разпознава различните състояния на кожата на лицето и тялото
–  разпознава всички противопоказания за извършване на всяка една процедура и козметична грижа
За средство 3:
• Извършва точно и вярно техниките и процедурите за изпълнение на козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото според методиките

ЕРУ 11

Наименование на единицата:
Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 11.1:
Предлага и извършва процедури за грим
Знания
• Познава продуктите и апаратите за изработване на грим
• Познава различни техники за извършване на грим
• Знае противопоказанията и се съобразява с тях
• Знае принципите на основите на пигментология и визажистика
• Знае хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата за дезинфекция и стерилизация
Умения
• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика
• Предлага визия, съобразена с индивидуалния цветови и анатомичен анализ на чертите на лицето на клиентите
Компетентности
• Прилага правилно и спазва инструкциите и правилата за ползване на съответните техники, уреди и апарати
• Използва биоцидите при спазване на условията и разрешените употреби в издадените им разрешения, посочени на етикета и/или придружаващите ги листовки
Резултат от учене 11.2:
Предлага и извършва процедура за дневен и вечерен грим
Знания
• Познава различните техники за изпълнение на дневен и вечерен грим
• Познава различните стилове за грим, историята на грима, моден и арт грим
• Познава различните продукти и материали за извършване на процедурата за дневен и вечерен грим
• Познава техники за прикриване на дефекти и несъвършенства по кожата
Умения
• Извършва цветови анализ
• Препоръчва визия съобразно структурния тип на лицето
Компетентности
• Прилага различни техники за изработване на съответните стилове грим, като ги съобразява с предпочитанията на клиента
• Коригира и прикрива дефекти и несъвършенства по кожата според изискванията на клиента
Резултат от учене 11.3:
Поставя изкуствени мигли и оформя вежди
Знания
• Познава различните техники за оформяне и боядисване на вежди
• Знае различните видове, техники и материали за поставяне на изкуствени мигли
• Познава принципите на основната пигментология и визажистика
Умения
• Използва различни пособия и материали за поставяне на изкуствени мигли
• Прилага различни техники за оформяне на вежди и поставяне на мигли
• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика
Компетентности
• Препоръчва оформяне на вежди и мигли според индивидуалните анатомични особености
• Поставя изкуствени мигли и оформя вежди, като се съобразява с предпочитанията на клиента
Резултат от учене 11.4:
Поставя стерилни обеци от медицинска сплав с професионален уред
Знания
• Познава продуктите и апаратите за поставяне на стерилни обеци
• Знае инструкциите на производителите за употреба на продуктите и апаратите
• Знае всички противопоказания и информира клиента за тях
• Спазва хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата, дезинфекцията и стерилността
Умения
• Работи с различни продукти и апарати за поставяне на стерилни обици
• Използва лични хигиенни и предпазни средства
Компетентности
• Предлага възможност за избор от клиента на продуктите или апаратите за поставяне на стерилни обици
• Спазва стриктно хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата, дезинфекцията и стерилността
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача – жребий
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• Хигиената и предпазните мерки в работния процес
• Пигментологията и визажистиката
За средство 2:
• Изпълнява правилно техниките за перманентен грим, дневен и вечерен грим, поставяне на обици, оформяне на вежди или изкуствени мигли по предварително дефинирано задание
• Правилно обслужва клиента и следи инструкциите за безопасна работа с пособията

ЕРУ 12

Наименование на единицата:
Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 12.1:
Извършва отстраняване на нежелано окосмяване
Знания
• Познава спецификите на различните начини за отстраняване на нежелано окосмяване
• Познава различните видове апарати, използвани за отстраняване на нежеланото окосмяване (апарат за електроепилация, радиочестоти, селективна фотоепилация и съвременна козметична апаратура и др.)
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и информира клиента
• Познава инструкциите за употреба на производителя на различните апарати, използвани за отстраняване на нежеланото окосмяване
Умения
• Преценява и избира подходящ метод за обезкосмяване
• Извършва безопасно апаратно отстраняване на нежелано окосмяване
• Поддържа техниката в съответствие с изискванията
Компетентности
• Препоръчва на клиентите избор на метод за отстраняване на нежелано окосмяване
• Определя правилно случаите, при които е противопоказно да се извърши депилация
• Прилага правилно и спазва стриктно инструкциите и правилата за безопасно използване на различните видове уреди и апарати
Резултат от учене 12.2:
Прилага методи за безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване
Знания
• Познава различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване
• Знае въздействието на различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на тяхното прилагане
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и информира клиента
Умения
• Работи с различни техники за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване
Компетентности
• Разпознава случаите, в които е противопоказно да се извърши депилация
• Извършва безопасно безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване, като прилага подходящ метод
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълняване на процедура по жребий
Условия за провеждане на оценяването:
• За средство 1:
• Учебен кабинет
• За средство 2:
• Кабинет за учебна практика
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Владее основните теоретични понятия, свързани със:
• хигиена и предпазни мерки в работния процес
• процедури за обезкосмяване
• случаи, при които е противопоказно да се извърши депилация
За средство 2:
• Изпълнява правилно и безопасно процедурите за обезкосмяване по предварително дефинирано задание

ЕРУ 13

Наименование на единицата:
Организация на козметичните услуги
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 13.1:
Планира и организира процеса на работа
Знания
• Познава целите, дейностите и отговорностите на екипа
• Познава основните характеристики на препаратите за козметична грижа за лице и тяло, тяхното правилно и безопасно приложение
• Познава времетраенето, себестойността, честотата на приложение на всяка процедура
Умения
• Предлага маркетингови стратегии
• Следи за резултатите от извършваните услуги, като анализира състоянието на клиента
• Оценява компетенциите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване на квалификацията
• Определя, разписва и въвежда вътрешни нормативни актове и правилници за безопасност на труда и предлаганата услуга, правилници и стандарти за работа
• Организира и контролира работата на екипа от специалисти, разпределя конкретните задачи между тях и внедрява новости в козметичните услуги
Компетентности
• Анализира и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания, включително въведените вътрешни нормативни актове и процедури по дейността
• Създава условия за екипна работа, прави промени и разрешава конфликти за постигане на поставените цели, взема мотивирани решения за поощряване/санкциониране на членове от екипа
Резултат от учене 13.2:
Организира ефективното използване на оборудването
Знания
• Познава спецификите на различните видове оборудване и правилата за безопасното им прилагане
• Познва предназначението, техническите параметри и изискванията за употреба на уредите и апаратите
Умения
• Координира дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите
• Избира подходящите уреди и апарати за съответната процедура
Компетентности
• Следи за стриктното спазване на инструкциите и правилата за ефективно и безопасно използване на уредите и апаратите
• Реагира адекватно според правилата за безопасно ползване на оборудването при отклонения от нормалния режим на работа
Резултат от учене 13.3:
Работи със специализиран софтуер
Знания
• Познава предлаганите в бранша софтуерни продукти и информационни техники
• Познава техники за планиране необходимите за закупуване материали, следене на наличности и изготвяне заявки към доставчиците
• Познава техники за изготвяне на заявки, отчети и графици
Умения
• Планира необходимите за закупуване материали, следи наличности и изготвя заявки към доставчиците
• Създава и анализира графики за визуализиране на процесите
• Създава първични документи
• Изготвя заявки, отчети и графици
• Използва софтуерни продукти за оптимизиране на работата със складови наличности на козметичните препарати
Компетентности
• Използва специализиран софтуер за оптимизиране на работата с клиенти, като поддържа база данни за връзка с тях
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Казус
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
За средство 3:
• Компютърен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира теоретични знания за:
• инструкциите за безопасно приложение на козметичното оборудване
• основните специфики на различните видове оборудване и правилата за безопасното им прилагане
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия и процеси в цялостната организация на работата
За средство 3:
• Изпълнява вярно и точно работни задачи, като прилага и работи с офис и специализиран софтуерен пакет по задание

ЕРУ 14

Наименование на единицата:
Технология на козметичните услуги
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 14.1:
Изготвя технология за изпълнение на процедури в козметичната дейност
Знания
• Познава вида и количеството на препаратите, необходими за конкретната услуга
• Знае препоръчителното време за извършване на отделните процедури
Умения
• Изготвя разходни норми за материалите и времето, необходими за конкретните услуги
• Класифицира видове продукти и техники на прилагане
Компетентности
• Разработва самостоятелно или в екип основни и специфични технологии за работа и описва въздействието им върху кожата
Резултат от учене 14.2:
Контролира технологичния процес за извършване на конкретна услуга
Знания
• Знае етапите на всяка услуга
• Познава задачите и действията при прилагане на технологията за всяка конкретна услуга
• Познава техники за извършване на мониторинг
Умения
• Извършва мониторинг на качеството на услугите с цел опазване здравето на клиентите
• Следи за прилагането на приетите стандарти за работа
Компетентности
• Организира и контролира работата на екипа от специалисти
• Контролира спазването на технологичния процес при извършване на услугата
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Демонстрира знания за:
• технологична последователност, етапи и норми на козметичните процедури
• стандарти на работа при изпълнение на козметичните процедури
• специфични методи и етапи при извършване на процедурите
За средство 2:
Решава точно и вярно казус, свързан със:
• описване на технологичната последователност, етапите и нормите на козметичните процедури
• познаване стандартите на работа при изпълнение на козметичните процедури
• познаване на специфичните методи и етапи при извършване на процедурите

ЕРУ 15

Наименование на единицата:
Консултиране и анализ на козметичните нужди на клиента
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 15.1:
Консултира и анализира козметичните нужди на клиента
Знания
• Знае техники за консултиране на клиента
• Познава методи за анализ на козметичните нужди на клиента
• Познава причините за промяна в състоянието на кожата и начините за профилактика
Умения
• Прилага методи за анализ на козметичните нужди на клиента
• Информира клиента за резултата от козметичния анализ
Компетентности
• Самостоятелно консултира клиента
Резултат от учене 15.2:
Изготвя козметични и релаксиращи програми
Знания
• Познава методи за изготвяне на индивидуална програма за процедури, апликации
• Познава техники за изготвяне на индивидуален козметичен картон
Умения
• Прилага методи за изготвяне на индивидуална програма за процедури, апликации
• Прилага техники за изготвяне на индивидуален козметичен картон
Компетентности
• Изготвя индивидуален козметичен картон
• Препоръчва и изготвя козметична програма според потребностите на клиента
• Проследява ефективността на козметичната програма
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест
Средство 2:
• Казус
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
 
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Владее основни теоретични понятия, свързани със:
• козметичните грижи при различните типове кожа и състояния на кожата
• видове козметични продукти, тяхното въздействие и начин на приложение
За средство 2:
• Изготвя индивидуална козметична или релаксираща програма по зададен казус

Единици резултати от ученето за специалност „Соларни услуги“
ЕРУ 16

Наименование на единицата:
Работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията:
Козметик
Ниво по НКР:
3 – 4
Ниво по ЕКР:
3 – 4
Резултат от учене 16.1:
Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
Знания
• Знае за наличието на изисквания на производителя за работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
• Запознат е с изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
Умения
• Работи със съоръженията съгласно изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
Компетентности
• Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
Резултат от учене 16.2:
Извършва консултиране на клиента за придобиване на изкуствен тен с UV лъчение
Знания
• Различава типовете кожа
• Знае минималната еритемна доза и стандартната еритемна доза, допустима за всеки вид кожа
• Знае страничните ефекти относно прекомерното излагане на UV лъчи и свързаните с това възможни рискове за здравето
• Познава въпросници за определяне на фототипа на кожата
• Познава начини за консултиране на клиента
Умения
• Определя фототипа на кожата на клиента с помощта на въпросници
• Информира клиента за рисковете и начините за безопасно и правилно извършване на услугата, включително притежава умения за отказ от ползването на услугата
• Прилага начини за консултиране на клиента
Компетентности
• Консултира клиента за правилното и безопасно прилагане на соларните облъчвания, като отчита индивидуалните особености
• Контролира съставените индивидуални програми за придобиване на тен съобразно еритемните дози и проследява ефективността на всеки етап от процедурите
Резултат от учене 16.3:
Препоръчва на клиента подходящ козметичен продукт/и за употреба в съоръжения за излагане на UV лъчи
Знания
• Познава рисковете от взаимодействието между UV лъчите и други козметични продукти и медикаменти
• Познава различните видове козметика за приложение в съоръжения за излагане на UV лъчи
Умения
• Предлага различните видове козметичен продукт/и за приложение в съоръжения за излагане на UV лъчи в зависимост от кожата на клиента