Министерски съвет
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Решение № 548 от 6 август 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 548  ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.
за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3, чл. 8о и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите и Решение № 254 на Министерския съвет от 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас (ДВ, бр. 34 от 2018 г.), проведен на 29 май 2018 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса, назначена със Заповед № Р-76 от 4 май 2018 г., изменена със Заповед № Р-89 от 21 май 2018 г. на министър-председателя на Република България, доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас, и за концесионер на морския плаж – „Атлиман 2“ – ЕООД, с ЕИК: 130329458, със седалище – гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методика за определяне на минималния размер на концесионно плащане за морските плажове – обекти на концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения от „Атлиман 2“ – ЕООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане (роялти) 7,20 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 7 лв. с ДДС при ставка от 20 на сто и за един шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за инвестиции за организация на спортно-развлекателните дейности на морския плаж в размер 33 240 лв. с ДДС за срока на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Атлиман 2“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 254 на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „Атлиман 2“ – ЕООД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият конкурса участник губи депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
7509