Министерски съвет
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 164 от 6 август 2018 г. за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.
за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В § 1 от допълнителната разпоредби се създават т. 20 – 22:
„20. „Въвеждането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация“ е датата на издаване на първото удостоверение за електронна идентичност по Закона за електронната идентификация.
21. „Уникален идентификатор“ е идентификатор по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.
22. „Система за електронна автентикация“ е хоризонтална система, чрез която се идентифицират лицата и информационните системи в електронния свят, създадена и поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.“
§ 2. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 5. (1) В срок една година след въвеждането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация за идентификация на физически лица, освен по реда на Закона за електронната идентификация и чрез други методи, определени със закон, може да се прилага и прочитане на уникален идентификатор от квалифициран електронен подпис.
(2) В срок три години след въвеждането в продукционен режим на националната схема по ал. 1 за електронна идентификация на физически лица при заявяването на електронни административни услуги може да се използва и персоналният идентификационен код, издаван от Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт, както и уникалният код за достъп, издаван от Националната здравноосигурителна каса, след интеграцията им със системата за електронна автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Идентификацията на физически лица, извършена чрез прочитане на уникален идентификатор от квалифициран електронен подпис до влизането в сила на постановлението, се приема за валидно извършена.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
7487