Министерски съвет
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 163 от 6 август 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г.

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 10 думите „бюджетните сметки“ се заменят с „бюджетите“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думата „две“ се заменя с „три“ и думата „четири“ се заменя с „шест“.
§ 3. В чл. 14, т. 1 думите „бюджетните сметки“ се заменят с „бюджетите“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст числото „5“ се заменя с „шест“.
2. В т. 3 думите „Опазване на горите“ се заменят с „Контрол по опазването на горските територии“.
3. В т. 5 думите „Проекти и международни дейности“ се заменят с „Наука и международна дейност“.
4. Създава се т. 6:
„6. дирекция „Инвентаризация и планиране“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и анализира“ се заличават.
2. Точки 36 – 39 се изменят така:
„36. изготвя текущ и последващ анализ за изпълнението на определени политики и нормативни актове, които са свързани с горското стопанство;
37. контролира и анализира изпълнението на областните планове за развитие на горските територии и горскостопанските планове и програми;
38. изготвя прогнози за очакваните изпълнения на горскостопанските мероприятия, които са предвидени в горскостопанските планове и програми;
39. изготвя прогнози за въздействието от прилагането на приети политики и нормативни актове в областта на горското стопанство.“
3. Точки 40 и 41 се отменят.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция „Опазване на горите“ се заменят с „Дирекция „Контрол по опазването на горските територии“.
2. Навсякъде в текста думите „опазване на горите“, „опазването на горите“, „опазване на горските територии“ и „опазването на горските територии“ се заменят с „контрола по опазване на горските територии“.
§ 7. В чл. 20, в основния текст думите „Проекти и международни дейности“ се заменят с „Наука и международна дейност“.
§ 8. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. Дирекция „Инвентаризация и планиране“:
1. подпомага изпълнителния директор при определяне на националните приоритети в областта на инвентаризацията и планирането в горските територии;
2. участва в изготвянето на стратегии и програми, свързани с използването на дървесните и недървесните ресурси в страната;
3. контролира и анализира изпълнението на областните планове за развитие в частта за горскостопанското категоризиране и прекатегоризиране на горските територии;
4. организира и контролира извършването на инвентаризацията на горските територии;
5. контролира изработването и изпълнението на областните планове за развитие на горските територии;
6. организира дейностите по категоризация и прекатегоризация на поземлени имоти в горски територии;
7. организира изработването на плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари;
8. контролира изработването на горскостопанските планове и програми за горските територии, плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари;
9. организира и контролира извършването на национална инвентаризация на горските територии;
10. организира и контролира дейностите по изработването, приемането и променянето на горскостопанската карта;
11. осигурява публичен достъп до горскостопанската карта;
12. създава и поддържа географска информационна система за горските територии на базата на данните от горскостопанската карта;
13. организира уведомяването на собствениците на залесени и самозалесили се земеделски земи след 1 март 1991 г. за обстоятелствата по чл. 83, ал. 1 от Закона за горите и за произтичащите от това дейности по почистване на имотите или промяна на предназначението им;
14. подпомага изпълнителния директор във връзка с правомощията му, свързани с осъществяване на методическо ръководство на дейността по уедряване на поземлени имоти в горски територии.“
§ 9. В приложението към чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „143“ се заменя със „148“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „86“ се заменя с „91“.
3. На ред „дирекция „Промени в горските територии“ числото „19“ се заменя със „17“.
4. На ред „дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ числото „30“ се заменя с „22“.
5. Ред „дирекция „Опазване на горите“   11“  се изменя така:
„дирекция „Контрол по опазването на горските територии“   16“.
6. Ред „дирекция „Проекти и международни дейности“   15“ се изменя така:
„дирекция „Наука и международна дейност“   14“.
7. Накрая се създава ред:
„дирекция „Инвентаризация и планиране“ 11“.
§ 10. Навсякъде в правилника думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
Заключителни разпоредби
§ 11. В Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 32 и 71 от 2016 г., бр. 94 от 2017 г. и бр. 2 от 2018 г.), в чл. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст числото „1275“ се заменя с „1270“.
2. В т. 1 числото „1082“ се заменя с „1077“.
§ 12. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9, 15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50 и 68 от 2015 г., бр. 12, 32, 62, 71 и 76 от 2016 г. и бр. 55 и 94 от 2017 г.), в приложението към чл. 2, ал. 3, в т. 1 „Изпълнителна агенция по горите“ числото „143“ се заменя със „148“.
§ 13. Правилникът за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 87 от 2008 г.), се отменя.
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
7486