Министерски съвет
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 162 от 6 август 2018 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г.

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.
за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и  бр. 60 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 22 думите „с допълнителни защити – собственост на Министерството на финансите“ и запетаята след тях се заменят с „или друг материал, с допълнителни защити“.
§ 2. В чл. 36 ал. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
7485