Министерски съвет
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 161 от 6 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161  ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 171 500 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. за изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за второто тримесечие на 2018 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 60к от Закона за съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
7484