Министерство на отбраната
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества (ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 след думите „технически средства“ се добавя „и/или тест за установяване употребата на наркотични вещества“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Управление на човешките ресурси“ се заменят с „Управление на човешките ресурси в отбраната“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. екипи за внезапна проверка, състоящи се от ръководител – лекар (клиничен токсиколог), и членове: медицинска сестра и лаборант;“.
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) До 20 декември министърът на отбраната издава заповед по предложение на началника на ВМА, съгласувано с началника на отбраната, с която определя поименния състав на постоянната комисия по чл. 6, ал. 1, т. 1 за следващите две календарни години.
(2) Началникът на ВМА определя поименния състав на екипите за внезапна проверка по чл. 6, ал. 1, т. 3.
(3) Постоянната комисия осъществява дейностите по организацията, контрола и методическата помощ на останалите органи при прилагането на наредбата.“
§ 4. Член 8 се отменя.
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Задължително изследване за употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества се извършва при:
1. кандидати за първоначално приемане на военна служба;
2. кандидати за обучение във висшите военни училища като курсанти;
3. кандидати за служба в доброволния резерв;
4. военнослужещи, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, две седмици преди заминаването им;
5. кандидати, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), за последващо приемане на военна служба;
6. кандидати за летателни и плавателни длъжности;
7. кандидати за длъжности, свързани с управление на безпилотни летателни апарати;
8. военнослужещи, участвали в операции и мисии извън територията на страната, при завръщането им.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „технически средства“ се добавя „и/или тест за установяване употребата на наркотични вещества“.
2. В ал. 2 думите „от кандидатите за военна служба и от военнослужещите“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „а тестовете за установяване употребата на наркотични вещества се определят със заповед на началника на ВМА“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Военнослужещите, показали положителен резултат за употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества след изследване с техническо средство или с тест за установяване употребата на наркотични вещества, задължително подлежат на лабораторно изследване. Те се изпращат с талон за медицинско изследване (приложение № 3) за медицински преглед до най-близката МБАЛ на ВМА, където се вземат биологични проби за лабораторно изследване. Взетите при медицинския преглед проби се предават с протокол за предаване/приемане на проби за лабораторно изследване (приложение № 4) в специализираната химико-токсикологична лаборатория на ВМА.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „по чл. 9 или 10“ се заменят с „по чл. 9, т. 4, 6, 7 и 8 или по чл. 10“, а изречение второ се отменя.
2. В ал. 3, изречение първо след думите „наркотични вещества“ се добавя „и/или тест за установяване употребата на наркотични вещества“, а изречение второ се отменя.
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Резултатите от лабораторното изследване, проведени в специализирана лаборатория на ВМА, се нанасят в протокол от химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и/или наркотично вещество в кръв/урина (приложение № 6) и се изпращат на командира/началника на военното формирование/ръководителя на съответната структура – заявител, в срок до 7 работни дни от приемането на пробата в лабораторията, а в случаите на чл. 9, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 – в НПЦВМЕАММ – ЦВМК, а за тези по т. 4 – на лекаря на военното формирование.“
§ 10. Члeн 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) След получаване на протокола от специализираната лаборатория по чл. 13 при положителен резултат от лабораторното изследване командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната структура – заявител, изпраща военнослужещия в психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София, със следните документи:
1. здравно-производствена характеристика с мнение за възможностите на военнослужещия да продължи да изпълнява служебните си задължения;
2. протокол от химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и/или наркотично вещество в кръв/урина (приложение № 6);
3. протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично вещество (приложение № 7);
4. друга налична документация.
(2) В случай че военнослужещият не се яви в психиатричния кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София, командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната структура му налага дисциплинарно наказание по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане.“
§ 11. Членове 17 и 18 се изменят така:
„Чл. 17. (1) В случай на установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,50 грама на литър (g/l) и/или злоупотреба с наркотични вещества на военнослужещия се провежда диагностично уточняване в психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София.
(2) При заключение „психично здрав“ командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната структура може да наложи дисциплинарно наказание на военнослужещия по реда и при условията, предвидени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане.
(3) При установяване на заболяване в клиника „Психиатрия“ на ВМА – МБАЛ – София, военнослужещият се насочва за военномедицинска експертиза по определяне годността за военна служба в НПЦВМЕАММ – ЦВМК по реда на наредбата по чл. 141, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Чл. 18. Военнослужещите, които подлежат на медицински преглед и лабораторно изследване по чл. 13, временно се отстраняват от служба от командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура до изпращането им в психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „алкохол“ се добавя „в кръвта над 0,50 грама на литър (g/l)“, а думите „Медицинските стандарти за определяне годността за военна служба в мирно време (приложение № 1 към чл. 2 от Наредба № Н-2 от 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време“ се заменят с „акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Същият може да кандидатства не по-рано от шест месеца от първоначалното освидетелстване.“
§ 13. Член 20 се отменя.
§ 14. В чл. 22 думите „специалистите по психично здраве във ВМА и във военните формирования“ се заменят със „специализираните звена и органи по психологично осигуряване“.
§ 15. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава нова т. 1:
„1. „Алкохол“ е етилов алкохол.“
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така:
„2. „Техническо средство за установяване употребата на алкохол“ е преносимо устройство, което позволява да се установи употребата на алкохол в полеви условия чрез изследване на издишан въздух.“
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
4. Създава се нова т. 4:
„4. „Тест за установяване употребата на наркотични вещества“ е средство за установяване по химичен или имуноаналитичен метод наличието на наркотични вещества в биологична проба (урина, орална течност).“
5. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 5 и 6.
§ 16. Приложение № 1 към чл. 12 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 12
Ред на вземане, тестване, опаковане, транспортиране и лабораторно изследване на издишан въздух и проби от урина и/или кръв при изследване за употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества
1. Процедура за установяване на употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества по чл. 9, т. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 2.
1.1. Изследването за употреба на алкохол се извършва с техническо средство, показващо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух.
1.2. Изследването за установяване на злоупотреба с наркотични вещества се извършва с тест за установяване употребата на наркотични вещества чрез изследване на орална течност (слюнка) или урина.
1.3. Изследването за употреба на алкохол  и/или злоупотреба с наркотични вещества се извършва от органите по реда на чл. 6, ал. 1, т. 4.
1.4. В случай на отказ от страна на военнослужещ да бъде изследван за употреба на алкохол и/или наркотични вещества командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната структура му налага дисциплинарно наказание по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане. Отказът на военнослужещия да участва в процедурата се удостоява с протокол съгласно приложение № 5.
1.5.1. При положителен резултат, съответстващ на съдържание на алкохол в кръвта над 0,50 г/л, и/или показание на теста за изследване на наркотични вещества, показващо употреба на наркотично вещество, изследваният военнослужещ се изпраща с талон за медицинско изследване (приложение № 3) за медицински преглед и вземане на кръвна проба за лабораторно изследване в най-близката МБАЛ на ВМА, където трябва да се яви не по-късно от 3 часа (при употреба на алкохол) и 6 часа (при злоупотреба с наркотични вещества) от момента на проверката с техническото средство, съпроводен от придружител, назначен със заповед на съответния командир (началник) на военното формирование или ръководител на съответната структура.
1.5.2. При наличие на обстоятелства от обективен характер биологичните проби могат да се вземат на място от определено от командира (началника) на военното формирование или ръководител на съответната структура медицинско лице, като това се вписва в талона за медицинско изследване (приложение № 3) и се спазва редът на настоящата процедура.
1.6. Когато военнослужещият откаже да получи талон за медицинско изследване, се приема за валиден резултатът от показанията на техническото средство и/или от теста за установяване употребата на наркотични вещества.
1.7. При явяване на изпратен с талон за медицинско изследване военнослужещ в приемен кабинет на МБАЛ на ВМА в амбулаторния журнал на кабинета се регистрират следните данни:
– пореден номер;
– звание, трите имена по документ за самоличност, военно формирование, населено място;
– дата и час на явяване;
– номер и дата на издаване на талона за медицинско изследване;
– час на вземане на пробата кръв и/или урина;
– дата на изпращане на кръвта и/или урината в специализираната лаборатория за лабораторно изследване (да се нанася допълнително при изпращането на пробата).
1.8. Лекарят в кабинета извършва медицински преглед, освидетелстване и задължително попълва протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично вещество (приложение № 7), в който се описват поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на промяна в съзнанието, ориентацията, паметта, абстинентните прояви, когато има такива, и резултатите от изследването за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, ако е извършено такова.
1.9. След извършване на клиничния преглед се вземат проби за лабораторно изследване.
1.9.1. При изследване за употреба на алкохол се вземат две проби кръв в предназначени за целта вакуумни епруветки, всяка от които с обем не по-малък от 4 мл.
1.9.2. За изследване на наркотични вещества се вземат две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина с препоръчителен обем не по-малък от 20 мл. За осигуряване на необходимото количество кръв се допуска използване на няколко вакуумни епруветки от същия тип по отношение на обем, антикоагулант и производител.
1.9.3. Едната от кръвните проби по т. 1 и 2 се съхранява като контролна, а другите кръвни проби и пробата урина се използват за лабораторно изследване.
1.9.4. Вземането на кръв и урина за изследване за алкохол и/или наркотични вещества се извършва в срока за явяване, определен в талона за изследване. При невъзможност на военнослужещия да предостави проба урина  и/или при обективна невъзможност за вземане на кръв за изследване в посочения срок лекарят отразява причините за забавянето и часа на вземането в протокол № 7.
1.9.5. При неявяване на военнослужещия за изследване в указания в талона за медицинско изследване (приложение № 3) срок се приемат показанията на техническото средство и/или на теста за установяване употребата на наркотични вещества, с което е установена употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.
1.9.6. Когато военнослужещият се яви в МБАЛ на ВМА, но откаже изследване, отказът се отразява от лекаря в амбулаторния журнал на лечебното заведение и в протокола за медицинско изследване (приложение № 7), като се удостоверява с подписа на изследваното лице.
1.9.7. Отказът на изследваното лице да под­пише изготвения протокол за медицинско изследване се удостоверява с подписа на един свидетел.
1.10. Преди вземането на кръв за изследване мястото на убождане се дезинфекцира с кислородна вода (3 % водороден пероксид) или друг антисептик на водна основа, несъдържащ алкохол и/или други летливи вещества.
1.10.1. Пробите кръв се вземат със затворена система. Пробите кръв за изследване на алкохол се вземат във вакуумни епруветки, съдържащи натриев флуорид (стабилизатор) и антикоагулант (калиев оксалат или сол на ЕДТА). Пробите кръв за изследване на наркотични вещества или техни аналози се вземат във вакуумни епруветки с антикоагулант (сол на ЕДТА или хепарин). Епруветките се запълват до маркера, с който се определя количеството.
1.10.2. Пробата урина за химико-токсикологично изследване се взема във фабричен контейнер за уринни проби с капак.
1.10.3. На етикета на вакуумната епруветка и съда за урина четливо се изписват имената на изследваното лице, датата и часът на вземането на пробата.
1.10.4. Пробите се предават в специализирана лаборатория с протокол за предаване/приемане на проби за лабораторно изследване (приложение № 4). До предаването им в специализираната лаборатория пробите се съхраняват в хладилник при температура не по-висока от 10 °С за не повече от 72 часа. Пробите се изпращат по служебен път до лабораторията, като се транспортират при температура не по-висока от 15 °С.
1.11. Лабораторните изследвания се извършват в специализираните химико-токсикологични лаборатории на ВМА.
1.12.1. Изследването на пробите от кръв за наличие на алкохол се извършва по газхроматографски метод.
1.12.2. Изследванията за установяване употребата на алкохол се извършват двукратно, като резултатите в отчетената крайна концентрация (отчетена до втория знак след десетичната запетая включително) не трябва да се различават с повече от 0,10 на хиляда при резултати до 1 на хиляда, а при резултати над 1 на хиляда – с до 10 % от стойността. При по-голяма разлика изследването се повтаря.
1.12.3. При лабораторно изследване за установяване употребата на наркотични вещества се анализират предоставените проби урина и кръв. При липса на проба урина изследването се извършва само с пробата кръв.
1.12.4. Изследването на пробите за наличие на наркотични вещества в кръвна проба, включително на техни метаболити, доказващи употребата им, се извършва чрез газова хроматография с масспектрална детекция (GC-MS) и/или високоефективна течна хроматография с диодна (HPLC-DAD) или масспектрална детекция (LC-MS).
1.13. Резултатите от лабораторното изследване на изпратените проби се описват в протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и/или наркотично вещество в кръв/урина (приложение № 6) и се предават на заявителя.
1.14. След изследване на пробите за алкохол същите се съхраняват в специализираните лаборатории при температура от +4 °С до +8 °С, а пробите за наличие на наркотични вещества или техни аналози се съхраняват при температура не по-висока от минус 15 °С за срок 60 дни от датата на постъпване.
1.15. Командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната структура – заявител, изпраща военнослужещия в психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София, съг­ласно чл. 16, а след приключване на военномедицинската експертиза във ВМА – МБАЛ – София, задължително извършва действия по чл. 17.
2. Процедура за установяване на употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества по чл. 10, т. 1 (от екипи за внезапна проверка)
2.1. Предварителното изследване за употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества се извършва от органите по реда на чл. 6, ал. 1, т. 3 и се описва в специално създаден за дейността им по тази наредба журнал.
2.2.1. В журнала се вписват поредният номер, званието, трите имена по документ за самоличност на изследвания, военно формирование, населено място, номерът и датата на издаване на протокола за медицинско изследване.
2.2.2. В случай на отказ от страна на военнослужещ да бъде изследван за употреба на алкохол и/или наркотични вещества командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната структура му налага дисциплинарно наказание по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане. Отказът на военнослужещия да участва в процедурата се удостоява с протокол съгласно приложение № 5.
2.2.3. При положителен резултат, съответстващ на съдържание на алкохол в кръвта над 0,50 г/л, и/или показание на теста, показващо употреба на наркотично вещество, се извършва медицински преглед, освидетелстване и задължително се попълва в два екземпляра протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично вещество (приложение № 7), единият от които се предава на командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура. В протокола се описват поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на промяна в съзнанието, ориентацията, паметта, абстинентните прояви, когато има такива. При необходимост се насочва военнослужещият за диагностично уточнение в клиниката „Спешна токсикология“ на ВМА – София.
2.2.4. Когато военнослужещият откаже да получи протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично вещество (приложение № 7), се приема за валиден резултатът от показанията на техническото средство и/или теста за установяване употребата на наркотични вещества.
2.2.5. След извършване на клиничния преглед се вземат проби за лабораторно изследване по реда и начина, описани от т. 1.9 до 1.12.  В журнала се регистрират: часът на вземане на пробата кръв и/или урина и датата на предаването на кръвта и/или урината в специализираната лаборатория за лабораторно изследване. Кръвните проби и/или пробите урина заедно с протоколите за вземане на проби се запечатват в затварящ се полиетиленов плик, индивидуален за пробите на всяко изследвано лице, в присъствието на всички членове на екипа за внезапна проверка и представител от командването, след което се прави опис на всички налични проби и протоколи.
2.2.6. Транспортирането и предаването на пробите кръв и/или урина в специализираната лаборатория за лабораторно изследване се осъществява от определено от ръководителя на екипа за внезапна проверка длъжностно лице. До предаването им в специализираната лаборатория пробите се съхраняват в хладилник при температура не по-висока от 10 °С за не повече от 72 часа. При предаването им в специализираната лаборатория в журнала и в протокола за предаване/приемане на проби за лабораторно изследване (приложение № 4) се вписват датата и часът на предаване.
2.2.7. Лабораторните изследвания се извършват по описания в т. 1.12 – 1.14 ред. Резултатите от лабораторното изследване на изпратените проби се описват в протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и/или наркотично вещество в кръв/урина (приложение № 6) и се изпращат на заявителя.
2.2.8. Командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната структура – заявител, изпраща военнослужещия в психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София, съг­ласно чл. 16, а след приключване на военномедицинската експертиза във ВМА – МБАЛ – София, задължително извършва действия по чл. 17.
3. Процедура за установяване употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества по чл. 9, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 в ЦВМК
3.1. При извършване на задължителните медицински прегледи по чл. 9, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 в ЦВМК се спазва следният алгоритъм:
3.1.1. Всички лица се регистрират в ЦВМК и се описват в поименен списък на явилите се за изследване лица на конкретната дата. При отказ от страна на кандидатстващите лица да участват в процедурата се прилагат разпоредбите на чл. 19, а при военнослужещите – на чл. 14 от наредбата.
3.1.2. След попълване на списъка лицата с придружител от ЦВМК се изпращат за даване на кръв и урина в клинична лаборатория на ВМА – София, и за проверка съдържанието на алкохол в издишан въздух с техническо средство, както следва:
3.1.2.1. Подлежащите на изследване за употреба на алкохол преминават през кабинет по токсикология във ВМА, където в присъствието на лекар токсиколог се извършва изпитване за съдържание на алкохол в издишан въздух с техническо средство. Резултатите се нанасят в списъка по т. 3.1.1 срещу името на лицето. При положителен резултат за съдържание на алкохол в кръвта над 0,50 грама на литър (г/л) в токсикологичния кабинет се взема двойна кръвна проба от изследваното лице, която се изпраща за лабораторно изследване в специализираните химико-токсикологични лаборатории на ВМА.
3.1.2.2. Пробите урина се изследват за наркотични вещества с тест за установяване употребата на наркотични вещества от лекар токсиколог от клиника „Спешна токсикология“. Резултатите от изследването се отразяват в списък по т. 3.1.1, подписват се от лекаря, извършил изследването, и по служебен път се връщат в ЦВМК. При необходимост или по технически причини изследването за наркотични вещества може да се извърши в специализираната лаборатория.
3.1.3. При положителен резултат от изпитването за съдържание на наркотични вещества психиатърът от ЦВМК насочва лицето за лабораторно изследване и диагностично уточняване по реда на тази процедура въз основа на писмо (обменна карта-талон) от ЦВМК към ВМА – клиника „Спешна токсикология“.
3.1.4. Лекарят токсиколог назначава вземане на проби кръв и урина за лабораторно изследване и обобщава данните от медицинското изследване в протокола за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично вещество (приложение № 7). Протоколът се изпраща заедно с пробите в специализираната химико-токсикологична лаборатория на ВМА.
3.1.5. Когато лицето откаже да даде биологичен материал за изследване, отказът се удостоверява с подписа му в протокола за медицинско изследване (приложение № 7), а при отказ да подпише протокол за медицинско изследване – с подписа на един свидетел. В този случай протоколът се връща в ЦВМК. Комисията прекратява освидетелстването и не се произнася по годността на лицето за военна служба съгласно чл. 19, ал. 2.
3.1.6. При положителен резултат от лабораторното изследване протоколът от химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и/или наркотично вещество в кръв/урина (приложение № 6) и протоколът за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично вещество (приложение № 7) се връщат по служебен път в ЦВМК.
3.1.7. Психиатърът от ЦВМК докладва всеки конкретен случай пред ЦВМК. ЦВМК взема съответното решение на основание Медицинските стандарти за определяне годността за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба (приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза).
3.2. След химическото изследване пробите кръв и урина, показали положителен резултат за съдържание на алкохол и/или наркотични вещества, се съхраняват в лабораториите до 2 месеца при температура не по-висока от -15 °С.
4. Повторно изследване на пробите кръв се извършва в случаите, когато това е поискано от командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура, ЦВМК или изследваното лице (за негова сметка), в рамките на срока за съхранение на контролната проба.“
§ 17. В приложение № 2 към чл. 12 думата „вакутейнери“ се заменя с „вакуумни епруветки“, а думите „два броя“ и „(ненужното се зачерква)“ се заличават.
§ 18. Приложение № 4 към чл. 13 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 13
ПРОТОКОЛ
за предаване/приемане на проби за лабораторно изследване
Днес, ........................................... г., в ................................  ч. в специализираната химико-токсикологична лаборатория
при..................................................................................................................................................................................................
на oснование ................................................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... са приети биологични проби
(стикер ...................................................................................................................................................... ) за изследване от лицето:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(име, презиме, фамилия)
 
(ЕГН)

 

 
Брой контейнери
Вид на контейнера
(вакуумна епруветка/
цвят на капачка,
стъклено шише,
пластмасов
контейнер, др.)
Общ обем на предоставената
проба
Описание
КРЪВ
 
 
 
надписан
 
 
 
 
 
парафиниран
 
 
 
 
 
 
хладилна чанта
 
 
 
 
 
 
УРИНА
 
 
 
надписан
 
 
 
 
 
парафиниран
 
 
 
 
 
хладилна чанта
 
 
ДРУГИ
(тъканни проби, веществени
доказателства, др.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележки:
 

Представил пробите: ........................................             Приел пробите: ........................................
                                     (фамилия, подпис)                                                      (фамилия, подпис)
Институция: .......................................................
                                  (длъжност)
§ 19. В приложение № 6 към чл. 15 думата „токсикохимическа“ се заменя с „химико-токсикологична“, думите „материалът е изследван“ – с „пробите са изследвани“, и изречението „В изследваните проби кръв, взети от същото лице, се доказа/не се доказа наличие на наркотично вещество.“ се заменя с „В резултат на извършеното изследване на предоставените проби кръв/урина се доказа/не се доказа употреба на наркотично вещество.“
§ 20. В приложение № 7 към чл. 16, т. 3 в т. 1.2 думите „Алкотест 7010 Дрегер“ се заменят с „Алкотест 7410 Дрегер“, в т. 1.3 думите „Алкотест 7310 Дрегер“ се заменят с „Алкотест 7410+ Дрегер“, в т. 1.4 думите „Алкотест 7410 Дрегер“ се заменят с „Алкотест 7510 Дрегер“, в т. 1.5 думите „Алкомер – 942“ се заменят с „.................“, а т. 1.6 и 1.7 се заличават.
§ 21. Приложение № 8 към чл. 22, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 22, т. 1
Алгоритъм на психологичната дейност при случаи на употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества
Психологичната работа при случаи на употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества се структурира във времева рамка от 3 (три) месеца. Дейността протича в следната последователност:
– След установяване на употреба на алкохол или злоупотреба с наркотични вещества се провежда първоначална психологична работа (през първия месец), която включва:
прилагане на процедури за установяване на индивидуални характеристики, водещи до предразположение на военнослужещия към нежелано поведение, свързано с употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества, както и с оценка на индивидуалната склонност на военнослужещия към употреба на алкохол и наркотични вещества;
индивидуална психологична работа, която се провежда най-малко веднъж седмично;
групова психологична работа, която се провежда най-малко два пъти месечно;
организационна психологична работа – специалистите психолози предлагат своята експертна оценка за идентифицираната ситуация на командирите/ръководителите с цел подпомагане процеса на вземане на своевременни организационни решения; в тази връзка командирите/ръководителите следва да планират и организират провеждането на обучителна и тренингова работа с различни категории военнослужещи, като при необходимост да привличат и специалисти от ЦПЗП.
Всеки индивидуален случай, както и процесът на груповата работа се документират и обобщават от специалистите, провеждащи консултирането, като резултатите от извършените дейности и оценката на случая се изпращат по команден ред.
На тази основа при необходимост се предлага на командирите/ръководителите идентифицираните военнослужещи да се насочат към специализираните психиатрични и психологични звена на ВМА за включване в допълнителни програми и/или терапевтични процедури.
– През втория месец индивидуалната и груповата психологична работа продължават със същата честота съобразно потребностите и достигнатите на предходното ниво резултати.
– Заключителната психологична работа през третия месец включва:
индивидуалната и груповата работа, която продължава със същата честота;
прилагат се психологични методики за установяване на индивидуалната промяна след проведената психологична работа, оценка на личностната стабилизация и вероятността от бъдещи прояви от рисково поведение, свързано с употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества;
оценката и анализът на постигнатите резултати през целия тримесечен период се представят под формата на протокол (приложение № 9) за всеки индивидуален случай до командира/ръководителя;
• въз основа на резултатите от проведената психологична индивидуална и групова работа с военнослужещите специалистите психолози от военните формирования/съответните структури изготвят обобщени анализи по команден ред.
– В цялостния процес на психологична работа е необходимо постоянно взаимодействие между специалистите психолози във военните формирования/съответните структури, специалистите от медицинските служби и преките командири/ръководители. При извършване на психологичната работа е необходимо да се спазват принципите на своевременност, реалистична оценка на ситуацията, конфиденциалност и прилагане на съвременните стандарти за добра практика.“
§ 22. В приложение № 9 към чл. 22, т. 1 думите „на основание експертизно решение от ЦВМК № …../…. г.“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. В приложения № 2, 3, 4 и 5 към чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза (ДВ, бр. 23 от 2018 г.) навсякъде думата „опиати“ се заменя с „наркотични вещества“.
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
7474