Министерство на отбраната
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г.; изм., бр. 49 и 82 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11, 31 и 84 от 2016 г.; доп., бр. 10 и 49 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 37 ал. 3 се изменя така:
„(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 е с постоянен характер по смисъла на § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
7468