Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО  НА ОКОЛНАТА СРЕДА  И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 3 т. 1 се отменя.
Министър на здравеопазването: Кирил Ананиев
За министър на околната среда и водите:  Николай Кънчев
7421