Министерство на отбраната
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.24


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; доп., бр. 7 от 2016 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
(2) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани – цивилни служители, командировани на длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.“
§ 2. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътните пари по тази наредба се изплащат на основание заповед на командира (началника) на съответното военно формирование, ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, за администрацията на Министерството на отбраната – на министъра на отбраната или оправомощено от него лице, за лицата по чл. 1а, ал. 1 – въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
7407