Министерство на отбраната
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г., бр. 19 от 2017 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната.
(2) За лицата по ал. 1 дейностите по адаптация се администрират от военното формирование или съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.“
§ 2. В чл. 31, ал. 1 след думите „Дирекция „Социална политика“ – МО, осигурява информация на военнослужещите“ се добавя „по чл. 1а“ и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов

7406