Министерство на отбраната
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

 

Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; доп., бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
(2) За лицата по ал. 1 възнагражденията и обезщетенията се изплащат въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.
(3) Удостоверенията по чл. 17, ал.2, т. 1 и ал. 3, т. 1 се издават от:
1. длъжностното лице по чл. 71у, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – за български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната;
2. най-старшия военнослужещ, който изпълнява функциите на старши национален представител (Senior National Representative – SNR) в съответното командване, щаб или друга структура – за българските граждани – военнослужещи, които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международна организация или друга международна инициатива извън територията на страната.
(4) Когато не e определено длъжностно лице по ал.3, т. 1 или лице, което изпълнява функциите на старши национален представител по ал.3, т.2, удостоверенията по чл. 17, ал.2, т. 1 и ал. 3, т. 1 се издават от директора на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
7405