Министерство на отбраната
брой: 66, от дата 10.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г.; доп., бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3, изречение първо след думите „Българската армия“ се добавя „а за българските военнослужещи в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната – въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. на българските военнослужещи, назначени на длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната в населено място, различно от последното им местослужене, които не променят адресната си регистрация, или новата им адресна регистрация е на разстояние до 25 км;“.
2. Точка 7 се изменя така:
7. при последващо преместване на военнослужещ в рамките на една година от предходното преместване освен в случаите на преместване поради преназначаване при организационно-щатни промени.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато поради различни причини семейството не се премести в новото местослужене в срок три години от датата на назначаването на българския военнослужещ в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, обезщетение при преместване не се изплаща.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Обезщетенията при преместване на членовете на семействата на българските военнослужещи в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната се изплащат въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
7404