Национален осигурителен институт
брой: 61, от дата 24.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Националния осигурителен институт
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 87 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.; изм., бр. 22 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване“ се заменят с „Човешки ресурси и административно обслужване“.
2. В ал. 5 думите „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване“ се заменят с „Човешки ресурси и административно обслужване“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „включително и когато няма избран от Народното събрание управител“ се заличават.
§ 3. В чл. 11, ал. 4, т. 3 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1, т. 1 думите „Стандартите за вътрешен одит“ се заменят с „Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит“.
§ 5. В глава трета се създава раздел Vа:
„Раздел Vа
Длъжностни лица по защита на данните
Чл. 13а. (1) Длъжностните лица по защита на данните са на пряко подчинение на управителя на НОИ и изпълняват задачите, възложени им с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и с нормативните актове по прилагането им.
(2) Длъжностните лица по защита на данните:
1. информират и съветват администратора на лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Общия регламент относно защитата на данните и на други разпоредби за защитата на данни;
2. наблюдават спазването на Общия регламент относно защитата на данните и на други разпоредби за защитата на данни и на политиките на администратора на лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
3. при поискване предоставят съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдават извършването на оценката съгласно чл. 35 от Общия регламент относно защитата на данните;
4. си сътрудничат с Комисията за защита на личните данни в качеството ù на надзорен орган на Република България по всички въпроси, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните или произтичащи от други правни актове на Европейския съюз или от законодателството на Република България, или по въпроси, инициирани от надзорния орган;
5. действат като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация по чл. 36 от Общия регламент относно защитата на данните, и по целесъобразност се консултират по всякакви други въпроси.
(3) При изпълнението на своите задачи длъжностните лица по защита на данните надлежно отчитат рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразяват с естеството, обхвата, контекста и целите на обработката.“
§ 6. В чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;“.
2. Създава се т. 5:
„5. дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“;“.
3. Създава се т. 6:
„6. дирекция „Информационни и комуникационни технологии“.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Човешки ресурси и административно-стопанско обслужване“ се заменят с „Човешки ресурси и административно обслужване“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. участва в изготвянето на становища във връзка с постъпили жалби и сигнали, свързани с трудовите и служебните правоотношения;“.
3. Точка 16 се изменя така:
„3. координира дейността по административното обслужване в НОИ.“
4. Точки 17 – 25 се отменят.
§ 8. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Правна“:
1. съвместно с дирекциите в централно управление на НОИ изготвя проекти на нормативни актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на НОИ, и ги подготвя за разглеждане и утвърждаване от Надзорния съвет на НОИ;
2. дава правни становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване от НОИ;
3. анализира съдебната практика по прилагане на нормативните актове по държавното обществено осигуряване и съгласувано с функционално отговорните дирекции в централно управление на НОИ дава указания за единното им прилагане;
4. съгласувано с дирекциите в централно управление на НОИ дава методически указания на териториалните поделения по прилагане на нормативните актове по обществено осигуряване;
5. подпомага дирекциите в централно управление на НОИ в разработването на инструкции, формуляри и други документи във връзка с възложените на НОИ дейности;
6. изготвя отговори и становища по постъпили въпроси, предложения, сигнали, жалби и молби в областта на общественото осигуряване във връзка с възложените дейности на НОИ;
7. съвместно с дирекциите в централно управление на НОИ разработва процедури за контрол по изплащане на пенсиите и паричните обезщетения и помощи и за установяване и събиране на вземанията на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи;
8. осъществява правното обслужване на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“;
9. съгласува проекти на заповеди и други вътрешноведомствени актове;
10. при възлагане дава становища по проекти на актове, издавани от управителя, подуправителя и главния секретар;
11. осъществява процесуално представителство след съответно упълномощаване;
12. осигурява правно съдействие при сключване на договори за предоставяне на информация, информационни продукти за обработване на информация и за дейности по социалното осигуряване и при възлагане осъществява контрол по изпълнение на договорите;
13. следи за законосъобразността на актовете и процедурите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
14. участва в тръжни процедури за отдаване под наем и разпоредителни сделки със собствеността на НОИ, както и при сключването на договори за придобиване на имоти от НОИ;
15. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.“
§ 9. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. Дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“:
1. отговаря за управлението на цикъла на обществените поръчки, като:
а) прогнозира потребностите от възлагане на обществени поръчки и планира провеждането на процедурите, като изготвя обобщен график за провеждане на всички обществени поръчки в централно управление на НОИ и определя реда за възлагане в териториалните поделения на НОИ за съответната година;
б) организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в централно управление на НОИ;
в) разработва документациите за участие, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане;
г) изготвя и организира сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението, като получава необходимата информация от отговорното за изпълнението на договорите административно звено;
д) изготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;
е) подготвя и публикува документите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП в профил на купувача по ред и в срок, определен в ЗОП и актовете по прилагането му;
ж) осигурява съхранението и архивирането на документациите по провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
2. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила на института за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
4. оказва методическа помощ на териториалните поделения на НОИ по въпроси, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и при изготвяне на документациите за възлагане на обществени поръчки;
5. води регистър за проведените процедури в централно управление на НОИ и сключените договори за възлагане на обществени поръчки през съответната година в централно управление и териториалните поделения на НОИ;
6. събира, анализира и докладва на управителя на НОИ информацията, свързана с възлагане на обществените поръчки през съответната година в централно управление и териториалните поделения на НОИ;
7. организира провеждането на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
8. организира дейността по управлението на собствеността в системата на института, участва в изработването и изпълнението на стратегия по осигуряване на подходящи сгради (сграден фонд) за осъществяване на функциите на НОИ;
9. организира и отговаря за дейността по осъществяване на инвестиционната политика, прави мотивирани предложения във връзка с придобиване, управление и разпореждане с активи съвместно с други дирекции;
10. координира дейността и подпомага управителя при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за ремонт за съответната година, които да се финансират от института; организира и отговаря за дейностите по провеждане на инвестиционната политика на института;
11. създава и поддържа регистри и досиета за имотите на института: собствени, предоставени за управление и имоти, наети или отдадени под наем от института; поддържа цялостната документация на собствеността на института;
12. изготвя техническите задания за възлагане, проектиране и строителство на нови обекти и реконструкция на съществуващите; организира и участва в приемателни комисии за обекти в строителство;
13. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на института, включително застраховането им съобразно действащото законодателство;
14. подготвя и организира търговете и конкурсите за разпореждане с недвижимата собственост на института и движимите вещи – продажба и отдаване под наем; осъществява дейности по сключването и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи;
15. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на института с транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи;
16. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; организира и осъществява материално-техническото осигуряване на института;
17. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административната сграда на централно управление на НОИ и в прилежащите ù терени; координира и осигурява поддържането на изградените системи, в т.ч. сигнално-охранителните системи и системите за пожаробезопасност и на системата за контрол на достъпа;
18. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на института с оглед постигане на максимална ефективност;
19. осъществява мониторинг и контрол върху управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на института.“
§ 10. Създава се чл. 20б:
„Чл. 20б. Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“:
1. изгражда интегрираната информационна система на института чрез проектиране, разработка на интерфейси за интеграция и автоматизация и осигурява базова оперативна поддръжка;
2. осъществява политиката и провежда мерките за информационна сигурност на института;
3. осъществява системната интеграция на стандартни и специализирани информационни системи;
4. изгражда, управлява и прилага различни политики за управление на комуникационната инфраструктура;
5. съвместно със съответните функционално компетентни дирекции участва в проектирането, разработва, внедрява и поддържа вътрешноразработени програмни продукти и модули, необходими за дейността на института;
6. оказва методическа помощ на териториалните поделения при внедряване и работа с разработените програмни продукти и модули;
7. осигурява базова, оперативна, системна и програмна поддръжка на регистрите на института;
8. разработва, внедрява и поддържа интерфейси за адаптиране, интегриране и автоматизиране на информационни системи, възложени от НОИ, необходими за изпълнение на дейностите на института;
9. разработва, поддържа и администрира изградените в института бази данни и комуникационни системи;
10. развива, внедрява и администрира специализиран софтуер за управление на информационната и комуникационната инфраструктура;
11. организира изграждането и поддържа функционирането на интернет и интранет инфраструктурата на института;
12. развива, внедрява и поддържа официалната интернет страница на НОИ и предоставяните чрез нея електронни услуги;
13. разработва и поддържа електронни услуги и оказва системна, техническа и методическа помощ при тяхното използване;
14. управлява портфейла от предлаганите електронни услуги;
15. разработва, внедрява и поддържа информационни системи за осигуряване на необходимата информация и осъществяване на електронен обмен със страните – членки на Европейския съюз, и по други международни договори;
16. разработва архитектура на бизнес процесите на НОИ;
17. оказва методическа помощ на други дирекции при разработване на процедурите, инструкциите и образците на документи, свързани с бизнес процесите на НОИ;
18. извършва анализ и оценка на бизнес процесите, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;
19. анализира съответствието на детайлния модел на бизнес процесите с информационните системи на НОИ, като прави предложения и участва в разработване и внедряване на ИТ решения.“
§ 11. В чл. 21, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. дирекция „Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания“;“.
§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Пенсии“:
1. организира, координира и методически ръководи дейностите по:
а) отпускането и изменението на пенсиите;
б) изплащането на пенсиите;
2. дава методически указания и предоставя информация на териториалните поделения на НОИ относно:
а) прилагането на нормативните актове в областта на държавното обществено осигуряване, съгласувано с дирекция „Правна“;
б) последователното и непротиворечиво осъществяване на дейностите по т. 1;
3. анализира дейностите по т. 1 и разработва процедури за контрол по отношение на изпълнението им;
4. изготвя инструкции и работни процедури във връзка с изпълнението на конкретни дейности по отпускането, изменението и изплащането на пенсиите;
5. изготвя становища и отговори на:
а) въпроси от териториалните поделения на НОИ относно отпускането и изплащането на пенсиите;
б) запитвания, предложения, молби, жалби и сигнали в областта на пенсионното осигуряване;
6. изготвя образци на формуляри и други документи самостоятелно или съвместно с други функционално отговорни дирекции в централно управление на НОИ във връзка с отпускането, изменението и изплащането на пенсиите;
7. участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на държавното обществено осигуряване;
8. изготвя задания за разработването и внедряването на промени и допълнения в съществуващи и на нови програмни модули в информационната система на НОИ във връзка с дейностите по т. 1; дава указания по спазването на единен технологичен ред от териториалните поделения на НОИ при работа с информационната система на НОИ;
9. разглежда представените документи и изготвя проекти на предложения за отпускане на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване;
10. изготвя становища във връзка с молби за опрощаване на несъбираеми вземания до президента на Република България;
11. разработва показатели за статистическо наблюдение на пенсиите съвместно с дирекция „Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания“ и дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“;
12. координира взаимодействието с други органи, институции, осигурители и лица относно дейностите по отпускане, изменение и изплащане на пенсиите.“
§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“:
1. организира, координира и методически ръководи дейностите по:
а) отпускането и изплащането на паричните обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
б) контрола по разходите на държавното обществено осигуряване;
в) установяването, разследването и регистрирането на трудовите злополуки;
г) проучването и регистрирането на професионалните болести;
д) профилактика и рехабилитация съгласно Кодекса за социално осигуряване;
е) работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност;
2. дава методически указания и предоставя информация на териториалните поделения на НОИ относно:
а) прилагането на нормативните актове в областта на държавното обществено осигуряване в рамките на своята компетентност, съгласувано с дирекция „Правна“, а при необходимост – с Националната агенция за приходите и други заинтересовани институции;
б) последователното и непротиворечиво осъществяване на дейностите по т. 1;
в) дейностите по експертизата на временната неработоспособност;
г) оценката на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане;
д) краткосрочните плащания и гарантираните вземания;
е) съдържанието, издаването и съхраняването на документите, свързани с регистрирането на осигурените, участието им в осигуряването и удостоверяването на осигурителния стаж и доход съвместно с дирекция „Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания“ и дирекция „Пенсии“;
3. анализира дейностите по т. 1 и разработва процедури за контрол по отношение на изпълнението им;
4. изготвя и участва в изготвянето на:
а) програми за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести и за подобряване на условията на труд;
б) задания за разработка и допълнение на програмното и технологичното осигуряване;
в) инструкции и работни процедури във връзка с изпълнението на конкретни дейности, свързани с осигуряването и краткосрочните плащания;
5. изготвя становища и отговори на:
а) въпроси от териториалните поделения на НОИ във връзка с дейностите по т. 1;
б) запитвания, предложения, молби, жалби и сигнали в областта на осигуряването и краткосрочните плащания;
6. изготвя образци на формуляри и други документи самостоятелно или съвместно с други функционално отговорни дирекции в централно управление на НОИ във връзка с възложената ù компетентност;
7. участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на държавното обществено осигуряване;
8. изготвя задания за разработването и внедряването на промени и допълнения в съществуващи и на нови програмни модули в информационната система на НОИ във връзка с дейностите по т. 1; дава указания по спазването на единен технологичен ред от териториалните поделения на НОИ при работа с информационната система на НОИ;
9. изготвя становища във връзка със:
а) молби за опрощаване на несъбираеми вземания до президента на Република България;
б) искания за разсрочване на задълженията към фондовете на държавното обществено осигуряване и исканията за замяна на дълг срещу собственост;
в) заличаване на несъбираеми вземания към фондовете на държавното обществено осигуряване;
10. осъществява представителството на НОИ в Националния съвет по условия на труд;
11. координира взаимодействието с други органи, институции, осигурители и лица във връзка с възложените дейности;
12. съвместно с дирекция „Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания“ и дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ разработва, анализира, предоставя и публикува оперативна и статистическа информация за регистрираните трудови злополуки и професионални болести.“
§ 14. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания“:
1. изгражда части от интегрираната информационна система на института чрез разработки, свързани с надграждането на специализираните системи по задания на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, и осигурява специализирана поддръжка и поправка при грешки, свързани с начина на разработка;
2. оказва методическа помощ на териториалните поделения при внедряване и работа с разработените специализирани програмни продукти и модули чрез изработване на документация и обучение на служителите;
3. осигурява специализирана системна и програмна поддръжка на регистрите на института;
4. извършва технологични обработки по отпускане, изменение и изплащане на дългосрочни плащания;
5. извършва технологични обработки по преценка на правото, изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи;
6. изготвя статистическите отчети за актюерски цели, свързани с администрираните обезщетения;
7. разработва и поддържа информационни системи, предназначени за осигурителите, самоосигуряващите се лица и органите на медицинската експертиза, за подготовка на информация, предоставяна в НОИ в електронен вид и/или по електронен път;
8. разработва и поддържа програмно и технологично осигуряване и осъществява обмена на информация между института и други администрации;
9. съвместно със съответните функционално компетентни звена участва в разработката, тества, внедрява и поддържа технологичното, програмното и системното осигуряване във връзка с отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения по Кодекса за социално осигуряване, както и по международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност;
10. разработва специализирано програмно осигуряване и изготвя информация по отправени към НОИ заявки на външни организации, свързани с осигуряването и администрираните обезщетения;
11. разработва показатели за статистическо наблюдение на пенсиите съвместно с дирекция „Пенсии“ и дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“;
12. подпомага разработката и поддръжката заедно със съответните функционално компетентни звена на информационната система за осигуряване на необходимата информация за краткосрочните обезщетения с цел електронен обмен със страните – членки на Европейския съюз, и по други международни договори.“
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“ се заменят с „Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. изготвя задания за разработване и внедряване на нови програмни модули в информационната система на НОИ, както и промени и допълнения в съществуващите, във връзка с отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения по международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност.“
§ 16. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Териториалните поделения осъществяват дейностите по държавното обществено осигуряване, възложени с Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му, както и дейностите по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя съобразно териториалния им обхват.“
§ 17. В чл. 29 т. 4 се изменя така:
„4. упражнява правомощията по Кодекса за социално осигуряване и другите нормативни актове в областта на държавното обществено осигуряване;“.
§ 18. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стажът на служители с висше образование по специалност „Право“, придобит на ръководни и експертни длъжности, се зачита за стаж по специалността.“
§ 19. В приложението към чл. 9, ал. 4 „Численост на персонала на Националния осигурителен институт“ се правят следните изменения:
1. В ред „Централно управление“ числото „388“ се заменя с „397“.
2. В ред „Инспекторат“ цифрата „5“ се заменя с числото „10“.
3. След ред „Дирекция „Сигурност“ се създава нов ред:
„Длъжностни лица по защита на данните 4“.
4. В ред „Финансов контрольор“ цифрата „2“ се заменя с „1“.
5. В ред „Обща администрация“ числото „115“ се заменя със „164“.
6. В ред „Специализирана администрация“ числото „237“ се заменя със „189“.
7. В ред „Териториални поделения“ числото „3079“ се заменя с „3070“.
Заключителна разпоредба
§ 20. Правилникът е приет с Решение № 1.1 от Протокол № 7 от 5 юли 2018 г. на Надзорния съвет на НОИ и влиза в сила от 1 август 2018 г.
Председател на Надзорния съвет: Бисер Петков
7069