Народно събрание
брой: 57, от дата 10.7.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за промяна в състава на Комисията по отбрана

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Спас Янев Панчев като член на Комисията по отбрана.
2. Избира Васил Миланов Антонов за член на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
6805