Министерски съвет
брой: 57, от дата 10.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.44


Постановление № 130 от 5 юли 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в общ размер до 4 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България, както следва:
1. разходи по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Животновъдство“ – до 119 600 лв.;
2. разходи по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“ – до 2 234 400 лв.;
3. разходи по „Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча“, бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“ – до 2 046 000 лв.;
4. трансфер от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите към бюджета на Селскостопанската академия – 100 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата 4 400 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните и горите да извършва съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. на базата на фактически извършените разходи/трансфери и да уведомява министъра на финансите, като представя и отчет при достигане на:
1. разходи/трансфери в размер 1 500 000 лв.;
2. разходи/трансфери в размер 3 000 000 лв.;
3. разходи/трансфери в размер до 4 500 000 лв.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6773