Министерски съвет
брой: 57, от дата 10.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 129 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г. и бр. 51 и 81 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване чужденецът представя необходимите документи, съгласно основанието на което кандидатства за получаване право на пребиваване.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на Република България и не притежава виза за дългосрочно пребиваване, службите за административен контрол на чужденците след предоставяне на писмено становище от ДАНС и след съгласуване с ДКО – МВнР могат да издадат разрешение за пребиваване, когато държавният интерес налага това или при извънредни обстоятелства, доказани по надлежния ред със съответни документи, или след представяне на регистриран в Националната агенция по приходите (НАП) трудов договор, сключен за срок минимум шест месеца. Дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при ОДМВР изпращат в ДКО – МВнР документ за платена такса за визата.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Трудовият договор по ал. 5 не се изисква от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори или уведомления за промяна на работодател.“
§ 3. В чл. 12, ал. 1 т. 2 се заличава.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „по Закона за държавните такси“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на чужденците, кандидатстващи на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24в, чл. 24и и чл. 33г, ал. 4 от ЗЧРБ“.
2. В ал. 4 думите „чл. 24б ЗЧРБ“ се заменят с „чл. 24б и 24и от ЗЧРБ“.
§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ при първоначално подаване или при подновяване на разрешението за продължително пребиваване чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1.
(2) Дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при ОДМВР прилагат получени по служебен път справка за актуално състояние от търговския регистър, справка и/или информация за наличието или липсата на задължения на търговеца, както и на физическите лица – управители или съдружници, и:
1. в случаите на първоначално подаване – справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител – местно лице, за всеки чужденец, възползвал се от право на пребиваване, която включва обобщена справка за работодател за период, или
2. в случаите на подновяване на разрешението – справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител – местно лице, за всеки чужденец за предходните шест или дванадесет месеца.“
§ 6. В чл. 23, т. 1 думите „че е пенсионно осигурен“ се заменят с „че е получил право на пенсия“.
§ 7. Създава се чл. 29д:
„Чл. 29д. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24б от ЗЧРБ чужденецът, приет като научен работник в Република България, прилага документите по чл. 14, ал. 1 и договора, сключен с научноизследователската организация в Република България.
(2) Преди издаване на разрешението по ал. 1 дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при ОДМВР извършват проверка относно вписването на научноизследователската организация в Регистъра на научната дейност в Република България.
(3) Разрешението за продължително пребиваване по ал. 1 се издава за срока на договора, като се подновява по реда на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
(4) В случаите на чл. 24б, ал. 7 от ЗЧРБ компетентните органи на първата държава – членка на ЕС, уведомяват Република България за планирания престой и представят следните документи:
1. валидно разрешение за пребиваване;
2. редовен паспорт или заместващ го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка;
5. свидетелство за съдимост.
(5) Планираният престой по ал. 4 може да се осъществи след изтичане на срока за възражение от страна на дирекция „Миграция“ пред първата държава членка, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на комплектуваното заявление.
(6) Членовете на семейството на чужденец, приет като научен работник в Република България на основание чл. 24б, ал. 7 от ЗЧРБ, които желаят да го придружават на територията на Република България, прилагат документите по ал. 4, както и удостоверение за брак или удостоверение за раждане.
(7) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и договора, сключен с научноизследователската организация в Република България.
(8) Дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при ОДМВР уведомяват чужденеца и първата държава членка в 30-дневен срок считано от датата на подаване на заявлението за получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ. Сектор/група „Миграция“ при ОДМВР уведомяват незабавно дирекция „Миграция“ за предоставяне право на продължително пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ.
(9) За получаване право на продължително пребиваване членовете на семейството на чужденец, приет като научен работник в Република България на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ, прилагат документите по ал. 4, както и удостоверение за брак или удостоверение за раждане.
(10) След приключване на научното изследване чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България на основание чл. 24б от ЗЧРБ, може да получи продължително пребиваване за срок до 9 месеца, като за целта подава заявление – образец № 3, най-малко 30 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване. Дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при ОДМВР проверяват служебно обстоятелствата по чл. 36, ал. 3 от ЗТМТМ.“
§ 8. В чл. 30 ал. 3 – 5 се изменят така:
„(3) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в, ал. 2 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1, както и:
1. документи, удостоверяващи, че чужденецът провежда част от обучението в Република България в рамките на програма на Съюза или на многостранна програма, или на споразумение между две или повече висши училища, от които поне едното е българско;
2. документ, удостоверяващ, че чужденецът е приет като студент във висше училище в Република България;
3. валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава – членка на ЕС;
4. доказателство за платена такса за обучение в съответното висше училище, когато такава се изисква.
(4) Изискванията на ал. 3, т. 1 не се прилагат, когато в рамките на своя курс на обучение студентът е задължен да провежда част от занятията във висше училище, намиращо се на територията на друга държава членка.
(5) Дирекция „Миграция“ може да поиска от компетентните органи на първата държава членка необходимите сведения относно престоя на чужденеца на нейната територия.“
§ 9. В чл. 31 т. 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи приема на ученика за целия срок на пребиваването му от семейство, отговарящо на определените условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в която участва, или в специален комплекс за настаняване в рамките на учебното заведение;“.
§ 10. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. За получаване право на пребиваване на основание чл. 24в, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1, както и:
1. копие от трудов договор, който съдържа данни за продължителността на стажа, място и условия на провеждане на стажа;
2. удостоверение за програма за стаж;
3. удостоверение, че е преминал или ще премине езиково обучение за придобиване на необходимите знания за целите на стажа;
4. документ, удостоверяващ получена степен на висше образование в рамките на двете години, предхождащи датата на подаване на заявлението, или че е записал образователен курс, водещ до придобиване на степен за висше образование.“
§ 11. Създава се чл. 32в:
„Чл. 32в. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 21 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1, както и споразумение с приемащата организация на територията на Република България, съдържащо място на провеждане, описание и продължителност на доброволческата дейност.“
§ 12. В чл. 33 се създават т. 4 – 6:
„4. доказателства за осигурено жилище;
5. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България;
6. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България.“
§ 13. В чл. 35, ал. 1 думите „по чл. 34, ал. 1“ се заменят с „по чл. 34, ал. 1, т. 1, 2 и 5, нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване“.
§ 14. В чл. 41, ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2 и 3“.
§ 15. В чл. 51, ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 16. В чл. 54 т. 1 се отменя.
§ 17. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) За удостоверяване на факти и обстоятелства, свързани с правния му статут, чужденецът представя документи в оригинал или нотариално заверени копия.
(2) В случай че чужденецът не може да представи удостоверение за раждане или удостоверение за сключен брак, представя преписи от акта за раждане, съответно от акта за сключен брак.
(3) Заявлението за предоставяне право на пребиваване на малолетно лице се подава от неговите родители или от неговия настойник или попечител. Заявлението за предоставяне право на пребиваване на непълнолетно лице се подава от него в присъствието на родителите му или от попечителя, които изразяват съгласието си чрез полагане на подпис в заявлението. При отсъствие на родител, настойник или попечител се прилага нотариално заверена декларация за съгласието му. В случаите, когато единият родител е починал или е в неизвестност, или е лишен от родителски права, обстоятелствата се удостоверяват със съответните документи.
(4) В случай че чужденецът представя договор за наем като доказателство за осигурено жилище, прилага и нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване.“
§ 18. Създава се глава втора „б“ „Производства спрямо непридружени деца чужденци“:
„Глава втора „б“
ПРОИЗВОДСТВА СПРЯМО НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА ЧУЖДЕНЦИ
Чл. 63к. (1) Полицейски орган, установил непридружено дете чужденец, подава сигнал до дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по местопребиваването на детето и го предава незабавно на служител на дирекцията за спешно настаняване извън семейството поради наличието на опасност за живота и здравето на детето. За предаването се изготвят:
1. уведомително писмо по образец съгласно приложение № 6б;
2. медицински и други налични документи;
3. приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 6в.
(2) Когато установяването по ал. 1 е настъпило в почивни и в празнични дни, полицейският орган уведомява ДСП за незабавно предприемане на съвместни действия по предоставяне на полицейска закрила и настаняване в социална услуга – резидентен тип, или специализирана институция на територията на ДСП. При предаване на детето за настаняване освен документите по ал. 1, т. 1 и 2 се изготвя и приемно-предавателен протокол съгласно наредбата, издадена на основание чл. 43 от Закона за закрила на детето.
(3) Когато се установи, че непридружено дете чужденец е настанено в специалните домове за временно настаняване на чужденци, органите на дирекция „Миграция“ уведомяват ДСП по местопребиваването му и незабавно предават детето на служител на дирекцията. За предаването се изготвят:
1. уведомително писмо по ал. 1, т. 1;
2. амбулаторен лист за проведен медицински преглед;
3. копие на заповедите за налагане на принудителни и обезпечителни административни мерки;
4. копия на други относими документи, приложени в личното досие на детето чужденец;
5. приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 6в.
(4) Когато непридруженото дете чужденец заяви желание за предоставяне на международна закрила в Република България, след регистрирането на молбата от органа, установил детето, детето се предава с документите по ал. 1 на ръководителя на регистрационно-приемателен център на ДАБ или на оправомощено от него лице.
(5) Когато непридруженото дете чужденец не е подало молба за предоставяне на международна закрила, в срок 7 работни дни от настаняването му със заповедта за спешно настаняване извън семейството или за настаняване в социална услуга – резидентен тип, или специализирана институция органите на дирекция „Миграция“ или сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР провеждат интервю с детето.
(6) При провеждане на интервюто по ал. 5 се установяват факти и обстоятелства относно местонахождението на родителите или други лица, отговорни за детето по силата на закона или обичая, както и други относими данни, свързани с положението и волята на детето. Дирекция „Социално подпомагане“ определя представител на детето, който присъства на интервюто и изразява становище, а при невъзможност – предоставя доклад в 10-дневен срок.
(7) Непридруженото дете чужденец по време на интервюто по ал. 5 има право на преводач от език, който разбира, както и на правна помощ, в случай на налагане на принудителна или обезпечителна административна мярка. Предоставянето на правна помощ се организира от представителя на дирекция „Социално подпомагане“ и се осигурява по реда на Закона за правната помощ.
(8) За проведеното интервю по ал. 5 се съставя протокол, който се подписва от провелия интервюто, от детето чужденец, когато е навършило 14 години, и от представителя от дирекция „Социално подпомагане“.“
§ 19. В чл. 68, ал. 1 след думите „двустранни споразумения“ се добавя „за обратно приемане“.
§ 20. В чл. 69, ал. 2 се създава изречение второ: „При изпълнение на принудителните административни мерки от органите за граничен контрол не се полагат щемпели.“
§ 21. В чл. 71, ал. 1 думите „до страната, чийто гражданин е, или до страна, която той посочи и в която има право да влезе“ се заменят с „до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“.
§ 22. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „В заповедта по чл. 44, ал. 5 ЗЧРБ“ се заменят с „При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1 от ЗЧРБ в заповедта“.
2. В ал. 2 думите „полицейска служба“ се заменят със „структура на Министерството на вътрешните работи по местопребиваване на чужденеца“.
3. В ал. 5:
а) в изречение първо думите „най-ниската социална пенсия“ се заменят с „минималната работна заплата“;
б) в изречение трето думите „принудителната административна мярка“ се заменят с „обезпечителната мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1 от ЗЧРБ“.
§ 23. Създават се чл. 72а – 72г:
„Чл. 72а. (1) След изтичане на максимално определения срок за принудително настаняване на чужденец в специалните домове за временно настаняване на чужденци съгласно чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ или когато административен съд е отменил заповедта за принудително настаняване или е определил освобождаване, органът, издал заповедта за налагането на принудителната административна мярка, или директорът на дирекция „Миграция“ може да определи обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ след оценка на индивидуалните обстоятелства и при наличие на съответните предпоставки.
(2) В случаите по ал. 1, когато чужденецът пребивава в място за настаняване по реда на Закона за туризма, не се прилагат изискванията на чл. 72, ал. 5. Чужденецът представя като доказателство за настаняването си адресна карта или друг удостоверителен документ.
Чл. 72б. (1) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ в заповедта се определя размер на парична гаранция от 500 до 5000 лв., съобразен с разноските за изпълнение на връщането или експулсирането на чужденеца, след оценка на индивидуалните обстоятелства. В заповедта се посочват номерът на банковата сметка, по която да се внесе гаранцията, и номерът на банковата сметка, по която да бъде освободена. Сметката, по която се освобождава гаранцията, се заявява писмено от чужденеца.
(2) Определената гаранция се внася в 3-дневен срок от връчването на заповедта по посочената от органа, наложил обезпечителната мярка, банкова сметка.
(3) Гаранцията се освобождава от органа, наложил обезпечителната мярка, в 10-дневен срок по банкова сметка, посочена от чужденеца, след:
1. постъпване на доказателства за изпълнение на наложената принудителна административна мярка;
2. отмяна на наложената обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ;
3. отмяна на наложената принудителна административна мярка.
(4) Гаранцията остава в полза на държавата, когато:
1. чужденецът не изпълнява условията на наложената му друга обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ;
2. посочената от чужденеца сметка не е активна или е изтекла една година от възникване на основанието за възстановяване на гаранцията;
3. чужденецът направи опит или напусне територията на Република България не по законоустановения начин.
(5) Органът, наложил обезпечителната мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ, издава решение, с което установява наличието на обстоятелствата по ал. 4 и определя, че сумата по гаранцията не подлежи на възстановяване. Решението може да се обжалва по реда на АПК.
(6) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително за нейното възстановяване, са за сметка на чужденеца.
Чл. 72в. (1) В случаите на принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци компетентният орган по чл. 44, ал. 1 от ЗЧРБ, наложил принудителната административна мярка, или директорът на дирекция „Миграция“, в случаите след изтичане на първоначалния срок на настаняване, може да наложи обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ.
(2) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ чужденецът се освобождава от специалния дом за временно настаняване на чужденци след внасяне на сумата по определената гаранция.
Чл. 72г. (1) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 3 от ЗЧРБ в заповедта се посочват видът, номерът, датата на издаване и датата на валидност на представения от чужденеца паспорт или друг валиден документ за пътуване в чужбина.
(2) Преди издаване на заповедта по ал. 1 чужденецът представя документа за извършване на проверка, за което се съставя протокол за доброволно предаване.
(3) За връщането на представения в залог паспорт или друг документ за пътуване се съставя разписка.“
§ 24. В чл. 74, ал. 1 се създава изречение второ: „При наличие на споразумение за обратно приемане, ако чужденецът не отговаря или е престанал да отговаря на условията за влизане и пребиваване на територията на Република България и няма редовен документ за пътуване, органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) снабдяват чужденеца с такъв документ чрез компетентните органи на третите държави по реда на споразумението.“
§ 25. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. (1) Когато незаконно пребиваващ чужденец не може да бъде снабден с документ по чл. 74, ал. 1 и трябва да бъде изпълнена принудителната административна мярка по чл. 41 от ЗЧРБ, органите на дирекция „Миграция“ могат да издадат Европейски пътен документ за връщане съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. (ОВ, L 311/13 от 17 ноември 2016 г.). Органите на ГДГП издават Европейски пътен документ при наличие на споразумение за обратно приемане.
(2) Документът по ал. 1 може да бъде издаден само в случай че е признат от държавата, в която ще бъде върнат чужденецът.“
§ 26. В чл. 75, ал. 1 думите „дежурния служител или на началника на смяна на граничния контрол“ се заменят с „началника на дежурната смяна“.
§ 27. В чл. 76 ал. 1 се отменя.
§ 28. В чл. 77 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 29. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. По смисъла на правилника:
1. „Непридружен“ е малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой родител или от друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на българския закон или обичай.
2. „Лица, отговорни по силата на закон“ за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец извън родителите са настойниците или попечителите, определени или назначени с акт на компетентен по правото на съответната държава орган на власт.
3. „Лица, отговорни по силата на обичая“ за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец са пълнолетните роднини по права възходяща линия без ограничение в степените, както и пълнолетните роднини по съребрена линия до трета степен включително.“
§ 30. Създава се приложение № 6б към чл. 63к, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 6б
към чл. 63к, ал. 1, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(наименование на структурата)
Рег. № ......................../Екз. № ..........             С П Е Ш Н О !
...................................................... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
………………………………………………………………
КОПИЕ: ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
ОТНОСНО Установено непридружено дете чужденец
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че на ................................. г. в ....................................................................... ………………………………. ч.
                                     (дата)                                        (място)                              (час)
при извършена проверка от органите на …………………………………………… е установено непридружено дете чужденец със следните данни по документ/декларирани от него (вярното се подчертава):
Имена: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Пол: …………………………………………………...
Родено на: ………………..…………………………. в ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Държава на произход: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Език, който владее: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Държава, от която е влязло в Република България: …………………………………………………………………………………………………………………..
Здравословно състояние: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Лична история и семейни връзки (родители, други роднини, придружители – лични данни, местонахождение и др.): .
Идентифицирани рискови фактори (трафик, каналджийство, насилие): ………………………………………………………………………………..
Друга информация: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 63к от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България следва да определите служител от ръководената от Вас дирекция за предаване на детето и за предприемане на мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето.
         ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:
...................................... г.                                                               …………………………………………………….
гр. (с.) …………………..…“
§ 31. Създава се приложение № 6в към чл. 63к, ал. 1, т. 3:
„Приложение № 6в
към чл. 63к, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(наименование на структурата)
Рег. № ......................../Екз. № ..........
...................................................... г.
ПРИЕМНО–ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за предаване на непридружено дете чужденец
Днес, ………………….. г., в …………………. ч. детето: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(имена на детето съгласно документ за самоличност или установени от полицейските органи)
идентифицирано като непридружено дете чужденец в риск
Родено на …………………..........................................................................… в …………………………………………………………………………..,
                                 (дата, месец, година, възраст)                                       (държава)
гражданин на ……………………………..........., пол …..…, във видимо добро физическо и здравословно състояние.
На основание ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
СЕ ПРЕДАВА ОТ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена и длъжност на служителя)
 
НА:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(трите имена и длъжност на служителя)
Със следните документи и лични вещи:
1. ………………………………………………………………………………………….;
2. ………………………………………………………………………………………….;
3. …………………………………………………………………………………………..;
4. …………………………………………………………………………………………..
ПРЕДАЛ ДЕТЕТО: …………………………………………………………… (подпис)
………………………………………………………………………………………….. (дата, час)
ПРИЕЛ ДЕТЕТО: ………………………………………………………………. (подпис)
………………………………………………………………………………………….. (дата, час)
Забележка. Приемно-предавателният протокол се попълва в 2 еднообразни екземпляра за всяка от страните.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. В чл. 42, ал. 2 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.), думите „удостоверение за постоянен адрес“ се заменят с „удостоверение за идентичност на лице с различни имена, когато това е необходимо“.
§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6772