Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София   София
брой: 57, от дата 10.7.2018 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.84


Конкурси за доцент и професор

 

342. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по научно направление 4.3. Биологични науки: доцент по 01.06.10 Биохимия за нуждите на секция „Патология“ – един; професор по 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Патология“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел.: 02/979 23 11.
6749