Президент на Републиката
брой: 57, от дата 10.7.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 179 за назначаване на Атанас Василев Кръстин за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация със седалище в гр. Москва

 

УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Атанас Василев Кръстин за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация със седалище в гр. Москва.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 юни 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6745