Президент на Републиката
брой: 55, от дата 3.7.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.15


Указ № 167 за назначаване на Иван Веселинов Павлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция със седалище в гр. Стокхолм

 

УКАЗ № 167
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Иван Веселинов Павлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция със седалище в гр. Стокхолм.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 25 юни 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6521