Президент на Републиката
брой: 55, от дата 3.7.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.15


Указ № 166 за назначаване на Валентин Делчев Порязов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция със седалище в гр. Атина

 

УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валентин Делчев Порязов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция със седалище в гр. Атина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 25 юни 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6520