Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 51, от дата 19.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.69


Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

 

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 10 от 2016 г.)
§ 1. Създават се чл. 19 и 20:
„Чл. 19. Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, регистриран по Закона за храните.
Чл. 20. Изискванията на чл. 19 се прилагат за продукти, произведени на територията на Република България.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които
разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 19.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър на здравеопазването: Кирил Ананиев
Министър на земеделието, храните и горите: Румен Порожанов
5749