Министерство на културата
брой: 50, от дата 15.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.25


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“ (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 41 от 2015 г. и бр. 5 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 3 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) предложените за финансиране проекти и размера на финансирането със средства от фонда;
б) непредложените за финансиране проекти поради недостиг на средства;“.
§ 2. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет обсъжда протокола по чл. 9, ал. 3, като с решението си определя окончателно проектите, спечелили конкурса, и размера на тяхното финансиране.“
§ 3. В чл. 11 думите „и писмено се съобщава на кандидата в тридневен срок“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Боил Банов
5617