Министерски съвет
брой: 48, от дата 8.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Решение № 326 от 21 май 2018 г. за изменение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България

 

РЕШЕНИЕ № 326
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.
за изменение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2012 г., бр. 2 от
2014 г. и бр. 7 и 57 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложение № 1 към т. 1 „Списък на регулираните професии в Република България“ в пореден № 12, в колона 2 думата „Масажист“ се заменя с „Масажист (за лица с увредено зрение)“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5584