Народно събрание
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

 

УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от 44-то Народно събрание на 31 май 2018 г.
Издаден в София на 6 юни 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17, 24 и 30 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 196, ал. 4 след думите „решенията по чл. 175, ал. 5“ се добавя „и обявлението за доброволна прозрачност“.
§ 2. Създава се чл. 196а:
„Добросъвестност
Чл. 196а. Участващите в производството страни и техните представители са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно. Отговорността за вреди при недобросъвестното им упражняване се реализира по общия исков ред.“
§ 3. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „решението за откриване на процедурата“ се поставя запетая и се добавя „решението за създаване на квалификационна система“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. публикуването на:
а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;
б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. получаването на решението за:
а) определяне на изпълнител;
б) класиране на участниците в конкурса за проект;
в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки;
г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки;
д) прекратяване на процедурата;“.
2. В ал. 2 след думите „ако лицето не е уведомено“ се поставя запетая и се добавя „както и при бездействие“.
3. В ал. 3 думите „случаите по ал. 1, т. 1 и 6“ се заменят със „случаите по ал. 1, т. 1 и 8“.
§ 4. В чл. 198 ал. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице – жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес или факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес или факс, ако има такъв, на жалбоподателя – физическо лице;“
б) в т. 4 след думите „обществената поръчка“ се поставя запетая и се добавя „включително уникалния ù номер в РОП“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо;“
г) създава се нова т. 6:
„6. изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя;“
д) досегашната т. 6 става т. 7.
2. В ал. 3:
а) създават се нова т. 5 и т. 6:
„5. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5;
6. доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;“
б) досегашната т. 5 става т. 7.
3. В ал. 4 думите „по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 3“ се заменят с „по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 3, 5 и 6“.
§ 6. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на:
1. определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.“
§ 7. В чл. 205 ал. 7 се изменя така:
„(7) Определението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на чл. 204, ал. 5. Частната жалба спира изпълнението на обжалваното определение.“
§ 8. В чл. 210, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията – за връчени, ако са им изпратени на посочените от тях електронен адрес или факс, ако има такъв.“, а в изречение второ думите „или не са намерени на адреса, посочен в жалбата“ се заличават.
§ 9. В чл. 213, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при установяване на недопустимост на жалбата, включително когато жалбоподателят не е обосновал и доказал правния си интерес;“.
§ 10. В чл. 215 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. установява незаконосъобразност на решението, като в случаите по ал. 5 и 6 налага предвидените санкции;“.
2. В ал. 4 думите „той незабавно“ се заменят с „в деня на сключването той“.
§ 11. В чл. 217 ал. 2 се изменя така:
„(2) По искане на страните, направено в срока за обжалване, Комисията за защита на конкуренцията може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.“
Преходна разпоредба
§ 12. За подадените до влизането в сила на този закон жалби до Комисията за защита на конкуренцията се прилага досегашният ред.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 май 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
5512