Министерски съвет
брой: 47, от дата 5.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 91 от 29 май 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 29 МАЙ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) от населените места, чиито стойности на максимално допустимите концентрации (МДК) за тежки метали по приложение № 1, таблица А2-2 са превишени.“
2. В чл. 19 думите „таблица А2-4“ се заменят с „таблица А2-5“.
3. В чл. 21:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Максималното количество ферментационен продукт от процеса на анаеробно разграждане, което може да се използва върху земеделски земи, е 50 t/ha сухо вещество в рамките на 4-годишен период и не трябва да надвишава 170 кг от общото количество азот на хектар за година.“
4. В чл. 23 се създава ал. 3:
„(3) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да се използва за ежедневно запръстяване на депонирани отпадъци в депа за неопасни отпадъци, се определя в съответствие с условията на комплексното разрешително на депото и в зависимост от нуждите на технологичните процеси.“
5. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 8 се създава буква „ж“:
„ж) „Ежедневно запръстяване на депонирани отпадъци в депа за неопасни отпадъци“, когато съдържанието на сухо органично вещество в произведената стабилизирана органична фракция не превишава 15 на сто от общото тегло на материала, получен в резултат на процеса на аеробно компостиране;“
б) създава се т. 24:
„24. „оборски тор“ е страничен животински продукт по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и означава всички животински екскременти и/или урина от селскостопански животни, различни от риба, отглеждана в развъдници, със или без сламена постеля.“
6. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 „Допустими видове биоотпадъци и биоразградими отпадъци“:
а) в заглавието думите „чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, чл. 15 и чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2“;
б) в текста над таблица А1-1 думите „ А1-4“ се заменят с „А1-3“.
7. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 3 т. 1.1 се изменя така:
„1.1. Производителите на компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична фракция от МБТ трябва да докажат чрез външен контрол на качеството, че има достатъчно висока степен на вероятност всяка обявена партида компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична фракция от МБТ да е в съответствие с минималните изисквания за качество. Може да се приложат различни изисквания за вземане на проби в зависимост от конкретната ситуация на всяко съоръжение за компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична фракция от МБТ.“
§ 2. В Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 100 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Само в изключителни случаи, когато размерът и функциите на ЕЕО не позволяват то да бъде маркирано, това може да се направи чрез отпечатване на обозначението по ал. 1 едновременно върху опаковката, върху инструкцията за употреба и върху гаранционната карта.“;
б) в ал. 3 думите „по ал. 1 и ал. 2, т. 1“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.
2. В чл. 58, ал. 1 пред думата „информация“ се добавя „безплатна“.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 6 след думите „по смисъла на § 1, т. 12“ се добавя „или т. 29“;
б) в т. 17 след думите „по смисъла на § 1, т. 21“ се добавя „или т. 29“.
§ 3. В Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 7 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се чл. 25а и 25б:
„Чл. 25а. (1) Компонентите от ИУМПС или МПС, които не подлежат на повторна употреба, се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
(2) Отработен катализатор, отделен от МПС при подмяната му с нов, се приема единствено с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС по образец, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.
(3) Отработен катализатор, отделен от ИУМПС от неговия собственик, се приема единствено с декларация по ал. 2 и копие от удостоверението за разкомплектоване на ИУМПС, от което е отделен.
(4) Декларацията по ал. 2 се попълва и се предоставя и от собственика на ИУМПС, когато той го предава с наличен катализатор на център за разкомплектоване или на площадка за събиране и съхраняване на ИУМПС.
(5) Лицата по ал. 1, операторите на центрове за разкомплектоване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС съхраняват декларациите по ал. 2 за 5-годишен период и ги представят при поискване на контролните органи.
Чл. 25б. Лицата, които извършват дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества за последващото им съхранение и/или продажба, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в срок един месец от получаването на разрешението или неговото допълнение с нова/нови площадка/площадки и да съхраняват записите в продължение на една година.“
2. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 5:
„5. Директива (ЕС) 2017/2096 на Комисията от 15 ноември 2017 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 299/24 от 16 ноември 2017 г.).“
3. Приложение № 1 към чл. 5 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 5
Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5

Материали и компоненти
Обхват и дата на изтичането на срока на освобождаването
Да се постави етикет или да се идентифицира в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 2
 
1
2
3
 
Олово като легиращ елемент
1.1.
Стомана за механична обработка и стоманени детайли, обработени с последващо поцинковане чрез потапяне на горещо, с тегловно съдържание на олово до 0,35 %
 
 
1.2.
Поцинковани при непрекъснат процес стоманени листове с тегловно съдържание на олово до 0,35 %
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
 
2.1.
Алуминий за механична обработка с тегловно съдържание на олово до 2 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.
 
2.2.
Алуминий с тегловно съдържание на олово до 1,5 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
 
2.3.1.
Алуминиеви сплави за механична обработка с тегловно съдържание на олово до 0,4 %
 
 
2.3.2.
Алуминиеви сплави, невключени в т. 2.3.1, с тегловно съдържание на олово до 0,4 % (1)
 
 
3.
Медни сплави с тегловно съдържание на олово до 4 %
 
 
 
4.1.
Лагерни черупки и втулки
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
 
4.2.
Лагерни черупки и втулки в двигатели, предавателни механизми и компресори за климатични инсталации
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2011 г.
 
 
Олово и оловни съединения в компоненти
5.1.
Олово в акумулаторни батерии в системи с високо напрежение (2), които се използват само за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2019 г., и резервни части за тези превозни средства
X
5.2.
Олово в акумулаторни батерии за акумулаторни приложения, които не са включени в т. 5.1
 
X
6.
Виброгасители (амортисьори)
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
X
7.1.
Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.
 
7.2.
Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели с тегловно съдържание на олово до 0,5 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.
 
7.3.
Свързващи вещества за еластомери за силови предавателни механизми с тегловно съдържание на олово до 0,5 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г.
 
8.1.
Олово в припой за закрепване на електрически и електронни компоненти върху печатни платки и олово в покритието на крачетата на компонентите, различни от електролитни алуминиеви кондензатори, в изводите на компонентите и в електронните печатни платки
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
X (3)
8.2.
Олово в припой за електрически приложения, различни от запояване върху електронни печатни платки или върху стъкло
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2011 г., и резервни части за тези превозни средства
X (3)
8.3.
Олово в покритието на изводите на електролитни алуминиеви кондензатори
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2013 г., и резервни части за тези превозни средства
X (3)
8.4.
Олово, използвано при запояване върху стъкло в дебитомерите за масов дебит на въздух
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2015 г., и резервни части за тези превозни средства
X (3)
8.5.
Олово в припой с висока температура на топене (т.е. сплави на оловото с 85 % или повече тегловно съдържание на олово)
 
X (3)
8.6.1.
Олово, използвано в съвместими щифтови съединителни системи
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2017 г., и резервни части за тези превозни средства
X (3)
8.6.2.
Олово, използвано в съвместими щифтови съединителни системи, различни от свързващата повърхност на електрическите съединители в кабелните снопове на превозни средства
 
X (3)
8.7.
Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip
 
X (3)
8.8.
Олово в припой за закрепване на топлоотвеждащи пластини към радиатора на силови полупроводникови блокове с размер на интегралната схема поне 1 cm2 издадена зона и номинална токова плътност поне 1 A/mm2 на силициевата зона на интегралната схема
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и след тази дата – като резервни части за тези превозни средства
X (3)
8.9.
Олово в припой за запояване при приложения в стъкла с вграден електрически проводник с изключение на запояване в многопластови стъкла
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и след тази дата – като резервни части за тези превозни средства
X (3)
8.10.
Олово в припой за запояване на многопластови стъкла
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г., и след тази дата – като резервни части за тези превозни средства
X (3)
9.
Легла на клапани
Като резервни части за типове двигатели, разработени преди 1 юли 2003 г.
 
10.1.
Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или керамика, в химично съединение, представляващо стъклена или керамична матрица, в стъклен или керамичен материал или в химично съединение, представляващо стъклокерамична матрица.
Това освобождаване не важи за използването на олово във:
– стъкло в колби на лампи и глазура на запалителни свещи;
– диелектрични керамични материали за компонентите, изброени в т. 10.2, 10.3 и 10.4
 
X (4)
(за компоненти, различни от пиезокерамиките в двигателите)
10.2.
Олово в керамични диелектрици на основата на цирконат-титанат на оловото, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи
 
 
10.3.
Олово в керамични диелектрици на кондензатори за номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V~ или 250 V~
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
 
10.4.
Олово в керамични диелектрици на кондензатори за компенсация на свързаните с температурата отклонения на датчиците в ултразвуковите хидроакустични системи
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2017 г., и след тази дата – като резервни части за тези превозни средства
 
11.
Пиротехнически задействащи устройства
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2006 г., и резервни части за тези превозни средства
 
12.
Съдържащи олово термоелектрични материали за електротехнически приложения в автомобила с цел намаляване на емисиите на CO2 чрез оползотворяване на топлината на отработените газове
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2019 г., и резервни части за тези превозни средства
X
 
Шествалентен хром
13.1.
Покрития против корозия
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г.
 
 
13.2.
Покрития против корозия, използвани за сглобките с болтове и гайки за ходовата част
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
 
14.
Като антикорозионен агент за охладителната система от въглеродна стомана на абсорбционни хладилници в моторните каравани до 0,75 тегловни % в охлаждащия разтвор, освен ако е възможно използването на други технологии за охлаждане (т.е. на разположение на пазара за приложение в моторни каравани) и не води до отрицателни въздействия върху околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите
 
X
 
Живак
15.1.
Газоразрядни лампи за фарове
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства
X
15.2.
Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите на арматурните табла
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства
X
 
Кадмий
16.
Акумулатори за електрически превозни средства
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г.
 

(1) Важи за алуминиеви сплави, в които оловото не е въведено целенасочено, а присъства поради използването на рециклиран алуминий.
(2) Системи, които имат постоянно напрежение, по-голямо от 75 V, както е определено в Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (ОВ, L 374 от 27 декември 2006 г.).
(3) Демонтаж, когато във връзка с т. 10.1 е надвишен средният праг от 60 г за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.
(4) Демонтаж, когато във връзка с т. 8, подточки 8.1 – 8.10 е надвишен средният праг от 60 г за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.
Забележки:
1. При еднороден материал за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна концентрация до 0,1 %, а за кадмий –до 0,01 %.
2. Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., с изключение на тежести за балансиране на колела, въгленови четки за електродвигатели и спирачни накладки, се освобождават от разпоредбите на чл. 5.“
§ 4. В Наредбата за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 59 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка по чл. 96, ал. 2 от ЗУО е 2000 лв./тон отпадъци.
(2) При износ за оползотворяване на отпадъци, изброени в приложения III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага, размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се определя по формулата съгласно приложението.“
2. Приложението към чл. 4 се изменя така:
„Приложение
към чл. 4
Размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка при износ за оползотворяване на отпадъци, изброени в приложения III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага, се изчислява по следната формула:
ФГ = (Р транспорт + Р третиране + Р съхраняване) x Количество на отпадъка,
където:
ФГ е финансовата гаранция или еквивалентна застраховка в лв.;
Р транспорт – са разходите за транспорт в лв./т с данък върху добавената стойност (ДДС);
Р третиране – разходите за оползотворяване или обезвреждане в лв./т с ДДС;
Р съхраняване – разходите за временно съхраняване за 90 дни в лв./т с ДДС;
Количество на отпадъка – общото количество (в тонове) отпадък, за което се представя финансова гаранция или еквивалентна застраховка, като се има предвид изискването на чл. 96, ал. 8 от ЗУО.
Нотификаторът изчислява стойността на Р транспорт, Р третиране и Р съхраняване на базата на валидни търговски оферти за конкретния вид отпадък.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Лицата, които извършват дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества за последващото им съхранение и/или продажба, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в срок един месец от влизането в сила на постановлението.
§ 6. В Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 41 от 2004 г.), в чл. 7, ал. 6 се създава т. 7:
„7. предложение на министъра на околната среда и водите.“
§ 7. Параграф 3, т. 3 влиза в сила от 6 юни 2018 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
5445