Министерство на младежта и спорта
брой: 42, от дата 22.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.30


Наредба № 6 от 10 май 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

 

НАРЕДБА № 6
от 10 май 2018 г.
за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определя редът за издаване, подновяване, отказ за издаване или подновяване и отнемане на спортна лицензия от министъра на младежта и спорта.
Чл. 2. (1) Министърът на младежта и спорта с мотивирана заповед издава, подновява, отказва и отнема спортна лицензия.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в двумесечен срок от подаване на заявлението, когато производството е започнало по инициатива на спортна организация, кандидатстваща за издаване или подновяване на спортна лицензия. В случаите по чл. 10, ал. 1 и 2 двумесечният срок започва да тече от датата на получаване на допълнително представените документи.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и при всички случаи съобщение за издаването ù се поставя на таблото за обявления в сградата на Министерството на младежта и спорта. Датата на поставянето ù на таблото се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на младежта и спорта.
(4) Когато съобщението за издадената заповед не бъде получено от адресата ù, срокът за обжалване на заповедта тече от датата на поставянето на съобщението в сградата на Министерството на младежта и спорта.
(5) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване на основанията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 3. Срокът на действие на спортната лицензия е 2 години. Всяко подновяване на спортната лицензия е със срок на действие 4 години.
Чл. 4. Издадената спортна лицензия не може да се прехвърля или преотстъпва.
Раздел II
Комисия за лицензиране и атестиране
Чл. 5. (1) Министърът на младежта и спорта назначава със заповед комисия за лицензиране и атестиране, наричана по-нататък „комисията“, като постояннодействащ помощен орган към него.
(2) Комисията разглежда подадените заявления, приложените и допълнително представени документи, както и всяка друга относима към дейността ù информация, която ù е предоставена, изготвя становища и прави мотивирани предложения за издаване, подновяване, отказ или отнемане на спортна лицензия. Протоколите от работата на комисията се представят на министъра на младежта и спорта за издаване на съответния акт.
(3) Министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед правилата и реда за работа на комисията.
Раздел III
Издаване на спортна лицензия
Чл. 6. Спортните организации, които кандидатстват за издаване на спортна лицензия, внасят в деловодството на Министерството на младежта и спорта заявление по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта. Образецът се обявява на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта. 
Чл. 7. (1) Спортните федерации прилагат към заявлението си следните документи:
1. учредителен протокол и актуален към датата на подаване на заявлението устав;
2. удостоверение за актуално състояние – когато в заявлението не е посочен единен идентификационен код (ЕИК) съгласно регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията;
3. описание на дейността, определяща я като спорт, и програма за спортно развитие, включително наличие на международна спортна организация, както и нейните правила за практикуване и администриране на тази дейност;
4. списък на спортните клубове – членове на федерацията, и копие от акта за приемането им; за всеки спортен клуб се посочва ЕИК съгласно регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, или се прилага удостоверение за актуално състояние;
5. списък на лицата, отговарящи на изискванията на Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (ДВ, бр. 29 от 2017 г.), наети във всеки от клубовете по т. 4 и федерацията, които ще извършват обучението и тренировъчната дейност, както и документи, удостоверяващи професионалната им правоспособност и квалификация; в списъка се посочва за всяко лице в кой от клубовете или във федерацията ще извършва дейността;
6. правила за провеждане на състезания от държавния спортен календар и копие от акта за приемането им от овластения за това орган съобразно устава на федерацията;
7. спортен календар и копие от акта за приемането му от овластения за това орган съобразно устава на федерацията;
8. бюджет на федерацията и копие от акта за приемането му от овластения за това орган съобразно устава на федерацията;
9. списък на спортните обекти и съоръжения, съответстващи на условията за практикуване на съответния спорт, които федерацията и нейните членове ще използват за тренировъчна и състезателна дейност, и документи, удостоверяващи, че е осигурено ползването им;
10. декларация за липса на просрочени парични задължения към държавата и/или общините по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта;
11. декларация по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 3, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта – само за заявителите, които не са посочили ЕИК;
12. доказателства за наличието на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, утвърдени от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или оправомощено от него длъжностно лице, съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или декларация за присъединяване към единни правила съгласно чл. 16, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и доказателства за изпращането на декларацията в Държавна агенция „Национална сигурност“;
13. правила за категоризация на членуващите във федерацията спортни клубове по критериите по чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 33 от 2014 г., доп., бр. 74 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2015 г., бр. 34 от 2017 г.);
14. документ, удостоверяващ членство в съответната международна спортна организация, в случай че има такова, придружен с точен превод на български език.
(2) Многоспортовите федерации по чл. 14, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта прилагат към заявлението документите по ал. 1 и становище от ресорния министър.
Чл. 8. Националните спортни организации прилагат към заявлението си документите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 8, 10 – 12 и 14 и:
1. описание на дейността, определяща я като съответна предметна област в системата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;
2. списък на членовете на организацията и акта за приемането им;
3. програма за спортно развитие в съответната предметна област на системата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и акта за нейното приемане; програмата се изготвя в съответствие с действащата национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Чл. 9. (1) Заявлението за издаване на спортна лицензия и приложените документи в оригинал или заверени копия се представят по реда на чл. 6.
(2) Верността на документите, които са изходящи от заявителя, трябва да е удостоверена с подписа на лицето, което го представлява, и с печата на организацията, поставени на всеки лист.
Чл. 10. (1) Когато комисията констатира, че подадените документи са непълни или не удостоверяват съответствието на заявителя с нормативноустановените изисквания, тя дава възможност на заявителя да отстрани допуснатите нередности в определен от нея срок не по-дълъг от един месец.
(2) Комисията може да изисква допълнителна информация от заявителя, от административни звена на Министерството на младежта и спорта, от външни експерти и организации по представените документи.
(3) Когато заявителят не отстрани допуснатите нередности и след дадената му възможност по ал. 1, се приема, че той не съответства на нормативноустановените изиск-
вания за издаване на спортна лицензия.
(4) Когато са постъпили повече от едно заявление за издаване на спортна лицензия по един вид спорт или по един обединяващ признак и ако поне един от заявителите няма непълноти в документите и несъответствия с изискванията, комисията не определя срок по ал. 1 на заявителите с непълноти или несъответствия. 
(5) В случаите по ал. 4 заявленията се разглеждат едновременно. Ако всички заявители отговарят на нормативноустановените изисквания, комисията извършва преценка кой от заявителите притежава в най-голяма степен капацитет за развитие и администриране на спорта. Капацитетът се преценява въз основа на следните критерии: брой членуващи спортни клубове, брой треньори, брой спортни обекти и съоръжения и др.
Чл. 11. (1) Заповедта на министъра на младежта и спорта за издаване на спортна лицензия съдържа:
1. наименование на спортната организация;
2. статут – спортна федерация или национална спортна организация;
3. вид спорт, сходните видове спорт, обединяващия признак или предметната област;
4. ЕИК;
5. номер и срок на действие на спортната лицензия.
(2) След влизането в сила на заповедта по ал. 1 се изготвя спортна лицензия в един екземпляр, която е официален документ, подписан от министъра на младежта и спорта и подпечатан с печата на Министерството на младежта и спорта. В него се отбелязват номерът на заповедта и данните, посочени в ал. 1.
(3) Спортната лицензия се вписва служебно в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, след което заедно с копие от заповедта по ал. 1 се получава от представляващ спортната организация срещу подпис.
(4) Цялата документация, свързана с разглеждане на заявленията за издаване на спортни лицензии, се съхранява в административното звено на Министерството на младежта и спорта, обслужващо регистъра по ал. 3.
Раздел IV
Подновяване на спортна лицензия
Чл. 12. (1) Лицензираните спортни организации подават заявление за подновяване на спортната лицензия и документите към него не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащата лицензия.
(2) В случай че не е спазен срокът по ал. 1, комисията разглежда заявлението, ако е подадено в срока на действие на лицензията и при наличие на следните уважителни причини:
1. спазване на задължителни срокове, установени със закон или с устава на организацията, възпрепятстващи подготовката и подаването на изискуемите документи;
2. висящо производство по вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
3. други обективни причини, независещи от волята на представителните органи на спортната организация.
(3) Заявление за подновяване, подадено след изтичане срока на действие на спортната лицензия, не се разглежда от комисията.
Чл. 13. (1) За подновяване на спортната лицензия спортните организации подават заявление по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и обявен на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта, с приложени следните документи:
1. декларация по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, за липса на обстоятелствата по чл. 17б, ал. 4, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. декларация по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, за липса на задължения към Министерството на младежта и спорта по сключени договори за срока на действащата спортна лицензия;
3. актуален към датата на заявлението устав и удостоверение за актуално състояние или посочване на ЕИК – ако са настъпили промени в периода от предходното им представяне.
(2) Спортните федерации прилагат и актуални към датата на заявлението документи по чл. 7, ал. 1, т. 6 – 8, 10, 11 и 13.
(3) Националните спортни организации прилагат и актуални към датата на заявлението документи по чл. 7, ал. 1, т. 8, 10 и 11 и чл. 8, т. 2 и 3.
Чл. 14. (1) Комисията извършва атестация на спортната организация, подала заявление по чл. 13, ал. 1, за срока на действие на лицензията ù. Атестацията включва:
1. проверка дали спортната организация продължава да съответства на изискванията на чл. 17, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. проверка за липса на задължения към Министерството на младежта и спорта по сключени договори за срока на действащата лицензия;
3. оценка за изпълнението през срока на действие на лицензията на изискванията на:
а) чл. 17б, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта – за спортна федерация;
б) чл. 15, ал. 4 и чл. 17б, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта – за национална спортна организация;
4. проверка за спазване на правилата и критериите за категоризация на спортните клубове от спортните федерации съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) Оценката за изпълнението на изискванията на чл. 17б, ал. 2, т. 1, букви „б“ – „г“ или т. 2, букви „а“ – „в“ от Закона за физическото възпитание и спорта се извършва въз основа на подадената от спортната организация информация по чл. 19, ал. 1, т. 1 или 2. При неподаване в определения срок на информацията по чл. 19, ал. 1, т. 1 или 2 или на част от нея се счита за установено, че спортната организация не отговаря на съответните изисквания на чл. 17б, ал. 2, т. 1, букви „б“ – „г“ или т. 2, букви „а“ – „в“ от Закона за физическото възпитание и спорта, за които не е подадена информация.
(3) За целите на атестацията комисията може да изисква информация и документи от административните звена на Министерството на младежта и спорта. 
Чл. 15. Спортна лицензия не може да бъде подновена, ако има образувано производство за нейното отнемане, което не е приключило с влязъл в сила акт.
Чл. 16. Когато спортна организация е в процедура по подновяване на спортната лицензия по реда на наредбата, действието на спортната лицензия се продължава до издаване на заповед за нейното подновяване или отказ за подновяване.
Раздел V
Отказ за издаване и подновяване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия
Чл. 17. Министърът на младежта и спорта със заповед:
1. отказва издаването на спортна лицензия, когато е налице някоя от предпоставките по чл.17а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. отказва подновяването на спортна лицензия, когато е налице някоя от предпоставките по чл. 17б, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.
Чл. 18. (1) Комисията разглежда преписките, съдържащи предложения за отнемане на спортна лицензия, които са ù възложени от министъра на младежта и спорта. Тя може да изисква информация и документи във връзка с разглежданите преписки от административни звена на Министерството на младежта и спорта, от титулярите на спортна лицензия и от външни експерти и организации.
(2) Министърът на младежта и спорта със заповед отнема спортна лицензия, когато е налице някоя от предпоставките по чл. 17в, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.
(3) Комисията констатира наличието на предпоставки за прекратяване на действието на спортна лицензия по чл. 17в, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и уведомява титулярите на лицензиите за това и за вписването по ал. 4.
(4) Прекратяването по ал. 3 се вписва служебно в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.
Раздел VI
Информация
Чл. 19. (1) Лицензираните спортни организации ежегодно до 1 декември внасят в Министерството на младежта и спорта информация по образци, утвърдени от министъра на младежта и спорта, относно изпълнението на изискванията:
1. по чл. 17б, ал. 2, т. 1, букви „б“ – „г“ от Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни федерации;
2. по чл. 17б, ал. 2, т. 2, букви „а“ – „в“ от Закона за физическото възпитание и спорта – за национални спортни организации.
(2) Лицата, които представляват лицензираните спортни организации и/или спортните клубове – техни членове, са длъжни да заявят в Министерството на младежта и спорта промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в 7-дневен срок от уведомяване за вписването.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Лицата, представляващи спортните организации, които внасят в Министерството на младежта и спорта документи за издаване или подновяване на спортна лицензия и информация за дейността си, носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни, вписани в тези документи.
§ 2. В производствата по тази наредба комисията може да изиска от заявителите да представят удостоверение за липса на публични задължения към общината по седалището им само ако съответната община не е осигурила възможност за служебно предоставяне на тази информация съгласно чл. 87, ал. 11 и 12 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.
§ 4. Производствата по издаване, подновяване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия, започнати по реда на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с ПМС № 237 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2008 г.; изм., бр. 62 от 2013 г.), се довършват по реда на тази наредба.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Красен Кралев
4994