Народно събрание
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.

 

РЕШЕНИЕ
по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
4890