Министерски съвет
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 72 от 10 май 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. в размер 100 000 лв. за финансиране на дейности за извършване на теренно археологическо проучване на археологически обект „Хераклея Синтика“ в местността Рупите, гр. Петрич.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат:
1. разходите по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“, по бюджета на Министерството на културата;
2. показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4883