Президент на Републиката
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 122 за назначаване на Момчил Стоянов Райчевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания със седалище в гр. Тирана

 

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Момчил Стоянов Райчевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания със седалище в гр. Тирана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4852