Президент на Републиката
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 121 за освобождаване на Димитър Иванов Арнаудов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания

 

УКАЗ № 121
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Димитър Иванов Арнаудов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4851