Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г.; доп., бр. 26 от 2015 г.; изм., бр. 34 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 2, т. 1, буква „а“ думите „удостоверение за актуално състояние“ се заменят с „единен идентификационен код“.
§ 2. В чл. 43 се създава т. 3:
„3. в срок до 30 юни на следващата година предоставя в ГД „ГВА“:
а) годишен финансов отчет за предходната финансова година, заверен от регистриран одитор, и одиторския доклад;
б) междинен финансов отчет за текущата година.“
§ 3. В чл. 47 се създава ал. 3:
„(3) Главният директор на ГД „ГВА“ със заповед временно спира правата по издадения лиценз за оператор по наземно обслужване, когато финансовите отчети по чл. 43, т. 3 не са предоставени в ГД „ГВА“ в срок един месец от писменото искане, отправено от ГД „ГВА“.“
§ 4. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Летищният оператор, когато предоставя наземно обслужване, и операторите по наземно обслужване, които предоставят услуги на трети лица, отделят сметките си за своите дейности по наземно обслужване от сметките за други дейности в съответствие с действащото счетоводно законодателство.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 и 2 предоставят необходимите данни в ГД „ГВА“ в срок до 15 юли на текущата година за предходната година.“
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Лицата по ал. 1 и 2 подават ежегодно декларация, подписана от управителя на съответното дружество, относно спазване на изискването по ал. 1, както и декларират размера на разходите общо, по видове дейности и по място на извършване.
(5) Въз основа на получените данни главният директор на ГД „ГВА“ възлага извършване на проверка на регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит за спазване на изискванията по ал. 1 и 2.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Операторът по наземно обслужване трябва да осигури достъп до първичните счетоводни документи на одитора, избран от ГД „ГВА“.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Докладът на одитора се предоставя в срок не по-късно от 31 август на годината, следваща годината, за която докладът се отнася.“
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 8:
„8. „Стационарни самолети“ са самолети, позиционирани на летището, стационарно на самолетна стоянка, с неработещи двигатели, за периода между приключване на рулирането след кацане и преди началото на рулиране за следващия полет.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. На гражданските летища за обществено ползване, които имат удостоверение за експлоатационна годност и попадат в обхвата на основната TEN-T мрежа по смисъла на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348, 2013 г., стр. 1 – 128), се създават условия за инсталиране на захранване с електроенергия за използване в стационарни самолети.
§ 7. В чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях (обн., ДВ, бр. 46 от 2012 г.; изм., бр. 88 от 2014 г.) думите „удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на подаване на заявлението, или“ се заменят с „единен идентификационен код“.
§ 8. В чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г., бр. 67 от 2013 г.) думите „съдебно удостоверение за актуално състояние (без регистрираните с идеална цел)“ се заменят с „единен идентификационен код“.
§ 9. В чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 2, чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 45, ал. 2, т. 1 от Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните
оператори (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) думите „удостоверение за актуално състояние, освен ако няма посочен“ се заличават.
§ 10. В чл. 42, ал. 3 от Наредба № 39 от 2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персоналпилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях (ДВ, бр. 33 от 2015 г.) думите „удостоверение за актуално състояние и“ се заличават.
§ 11. В чл. 7, ал. 1 т. 1 от Наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане (обн., ДВ, бр. 35 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 29 от 2012 г.) се изменя така:
„1. единен идентификационен код – ЕИК;“.
§ 12. В чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (ДВ, бр. 87 от 2004 г.) се изменя така:
„1. единен идентификационен код – ЕИК;“.
§ 13. В чл. 11, т. 1 от Наредба № H-1 от 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (ДВ, бр. 7 от 2014 г.) думите „удостоверение за актуално състояние (когато е приложимо), издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на подаване на заявлението, или“ се заменят с „единен идентификационен код“.
Министър: Ивайло Московски
4799