Институт за космически изследвания и технологии при БАН    София
брой: 37, от дата 4.5.2018 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.119


Конкурси за професор и доцент

 

400. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси за: заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на секция „Атмосферни оптични изследвания“, Филиал Стара Загора – един; заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите (преходни явления в космическото пространство, критични екологични процеси, рискове за сигурността)“ за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“ за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един; трите конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, ст. 413, тел. 02/988 35 03.
4416