Президент на Републиката
брой: 36, от дата 27.4.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 111 за назначаване на Николай Христов Янков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку

 

УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Николай Христов Янков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4296