Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 32, от дата 13.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.75


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
(обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 и 64 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1, издадени от чуждестранен местен орган, трябва да са снабдени с превод на български език, извършен и заверен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 1, издадени от чуждестранен местен орган, се представят на длъжностното лице по гражданското състояние в оригинал.“
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) По искане от заинтересуваното лице да получи оригиналните документи по ал. 4 длъжностното лице по гражданското състояние изготвя копие на документите и вписва на всяка страница „вярно с представения оригинал“, пореден номер на страница и общ брой страници на документа, името си, датата, на която е изготвено копието, полага подписа си и печата на общината.
(6) Копията на документите се съхраняват като неразделна част от регистрите на актовете за гражданско състояние, а оригиналите на документите се връщат на лицето веднага след съставяне на акта за гражданско състояние.
(7) Искането за връщане на оригиналните документи се заявява при внасянето им в общинската администрация за съставяне на актовете за гражданско състояние.“
§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. При съставяне на акт за раждане по реда на чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация, когато в съдебното решение не са посочени данни за родителите, но същите се съдържат в регистъра на населението, те се вписват в акта въз основа на регистъра на населението.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „без изменение“ се заличават;
б) създава се изречение второ:
„Ако преписът не съдържа бащино име на титуляря, същото може да се добави в акта за раждане с писмено заявление, подадено от:
1. родителите на малолетно лице;
2. настойникът на малолетно лице и на лице, поставено под пълно запрещение;
3. непълнолетното лице и неговите родители;
4. попечителят на непълнолетно или поставено под ограничено запрещение лице;
5. лицето, когато е навършило 18 години и не е поставено под запрещение;
6. упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно от лицата по т. 1 – 5.“
2. В ал. 6 точката в края на изречение първо се заличава и се добавя „и не могат да се представят други официални документи, удостоверяващи тези данни“.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „без изменение“ се заличават.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„От документа за самоличност на съпруг, издаден от чуждите власти, може да се допълва фамилното му име след сключване на брака, ако същото не се съдържа в преписа или извлечението от акта за сключен граждански брак в чужбина, по писмено заявление от лицето.“
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „без изменение“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „дата и място на раждане“ се поставя запетая и се добавя „бащино име (ако има)“.
§ 6. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. При регистриране на смърт въз основа на съдебно решение, в което липсват някои от данните по чл. 60, ал. 1, т. 7 от Закона за гражданската регистрация, същите се вписват въз основа на данните, които се съдържат в регистъра на населението.“
§ 7. В чл. 32, ал. 1 след думите „съдебно решение“ се добавя „или добавено бащино име по реда на чл. 76, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация“.
§ 8. В чл. 46 се създава ал. 3:
„(3) Промяната в името на лицето, включително добавено бащино име, се отразява в азбучния указател. Промененото име се зачертава така, че да може да се чете и над него се вписва новото име. Добавеното бащино име се вписва над реда, където е вписано лицето, между собственото и фамилното му име.“
§ 9. Член 140а се изменя така:
„Чл. 140а. (1) При извършване на проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация комисията установява следното:
1. наличие на акт на органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация за определяне на длъжностни лица, които да извършват адресна регистрация, когато същата не се извършва от кмета;
2. наличие на подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес;
3. има ли приложено нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес не са подадени лично от лицето, чиято адресна регистрация е извършена;
4. представени ли са документите по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и чл. 139, ал. 2 от наредбата;
5. има ли писмено съгласие от собственика на имота за адресни регистрации, извършени в несобствено жилище;
6. дали адресно регистрираното лице е в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота или е съпруг на някое от тези лица, когато не са представени документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за гражданската регистрация;
7. извършена ли е проверка чрез отделите „Местни данъци и такси“ на адресно регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;
8. наличие на декларация за удостоверяване на фактическото съпружеско съжителство в случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация;
9. броя на адресно регистрираните лица на адреса на едно жилище, включително и в случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация;
10. съхраняват ли се документите, представени за извършване на адресните регистрации;
11. има ли лица, адресно регистрирани по настоящ адрес, които не живеят повече от 30 дни на заявения от тях адрес;
12. дали постоянният адрес, на който лицата са адресно регистрирани, може да изпълнява предназначението по чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;
13. има ли лица, чиято адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес е извършена в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон преди повече от 4 месеца.
(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 11 се установява от представителя на териториалното структурно звено на Министерството на вътрешните работи в комисията след посещение на място, на адреса, предмет на проверката, като за установеното писмено уведомява комисията.
(3) Въз основа на установеното при проверката комисията съставя протокол, който предава на кмета на общината за издаване на заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или 99а от Закона за гражданската регистрация.
(4) Въз основа на протокола на комисията и при спазване на чл. 35 от Административнопроцесуалния кодекс кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на Закона за гражданската регистрация.
(5) За автоматизираното заличаване на адресните регистрации, извършени в нарушение на закона, общинската администрация изпраща по електронен път обобщена информация в структуриран вид чрез съответното териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като използва приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението – Национална база данни „Население“.
(6) Копие от заповедта на кмета се изпраща на Главна дирекция „ГРАО“ чрез съответното териториално звено „ГРАО“. Териториалното звено „ГРАО“ извършва проверка дали изпратените от общината обобщени данни в структуриран вид съответстват на тези от заповедта. При установено несъответствие на данните териториалното звено „ГРАО“ уведомява общината и изисква незабавно отстраняване на несъответствието.
(7) При установено съответствие на данните, както и след отстраняване на несъответствията, териториалното звено „ГРАО“ изпраща заповедта на кмета на Главна дирекция „ГРАО“.
(8) Главна дирекция „ГРАО“ проверява данните и заличава адресните регистрации от електронните лични регистрационни картони на лицата, след като установи, че изпратените по реда на ал. 5 данни съответстват на данните от заповедта на кмета.
(9) За заличаване на адресни регистрации по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация информацията се предоставя по реда на ал. 3.
(10) Общинската администрация изпраща писмени уведомления на лицата, чиито адресни регистрации са заличени. Когато е заличена адресна регистрация по постоянен адрес, лицето задължително се уведомява за необходимостта от подмяна на личните документи.“
§ 10. В чл. 148, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 11. В чл. 149 думата „регистрите“ се заменя с „електронните регистри на национално ниво“.
§ 12. В чл. 150, ал. 2 след края на изречението точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „целта, за която достъпът се иска, както и обемът на данните, които ще се достъпват“.
§ 13. В чл. 153 ал. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 156 думите „регистрите, поддържани“ се заменят с „електронните регистри“.
§ 15. В чл. 157 след думите „данни от“ се добавя „електронните“, а думата „регистрите“ се заменя с „регистри“.
§ 16. Създава се раздел III:
„Раздел III
Достъп на длъжностните лица от общинските администрации
Чл. 158. Достъпът до данните в електронните регистри на национално ниво се предоставя на длъжностните лица от общинските администрации за изпълнение на задълженията по Закона за гражданската регистрация, тази наредба и Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (ДВ, бр. 37 от 2012 г.).
Чл. 159. Право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на национално ниво имат длъжностни лица от общинските администрации, изпълняващи дейности по гражданска регистрация.
Чл. 160. (1) Кметът на общината определя за територията на цялата община длъжностните лица, на които се предоставя достъп, и посочва задълженията им във връзка с предоставения достъп. За Столична община и градовете с районно деление длъжностните лица и правата им могат да бъдат определяни и от кмета на района.
(2) Правата във връзка с предоставения достъп се определят съобразно преките задължения на длъжностното лице при изпълнение на Закона за гражданската регистрация и подзаконовата нормативна уредба към него.
(3) Достъпът се осъществява отдалечено (на територията на страната) по електронен път чрез потребителски интерфейс с ползване на квалифициран електронен подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Квалифицираното удостоверение за електронен подпис се издава с титуляр юридическото лице (община), като за автор се попълва ЕГН на длъжностното лице, определено с право на достъп.
Чл. 161. (1) Кметът на общината или на района предоставя на Главна дирекция „ГРАО“ чрез териториално звено „ГРАО“ информация за длъжностното лице, определено с право на достъп, чрез попълване на заявление за предоставяне на достъп до електронните регистри на национално ниво по образец съгласно приложение № 16.
(2) Към заявлението се предоставят заверени копия от заповедите по чл. 35, ал. 3
и/или чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, и/или чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД 02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
(3) Кметът на общината или на района писмено уведомява Главна дирекция „ГРАО“ чрез териториално звено „ГРАО“ при промяна на длъжността или възложените дейности по ал. 2 на длъжностното лице, в случай че налагат промяна в осъществяване на достъпа.
Чл. 162. В заявлението се посочва населеното място, което длъжностното лице обслужва, а когато това са повече от едно населено място, включително и за съставни кметства, се изброяват всички населени места.
Чл. 163. Кметът на общината или на района осигурява техническите условия и средства за осъществяване на достъпа.
Чл. 164. Кметът на общината или на района уведомява длъжностното лице с право на достъп за следното:
1. да не разпространява станалите му известни лични данни при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
2. да спазва стриктно принципите на законосъобразност, пропорционалност и целесъобразност, залегнали в чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни при осъществяване на достъпа;
3. да ползва предоставените данни само за целите по чл. 158, като не ги предоставя възмездно или безвъзмездно или заменя с трети лица в страната и в чужбина, или обработва по друг начин, несъвместим с целите, за които достъпът е предоставен;
4. да не предоставя, преотстъпва или предава квалифицираното удостоверение за квалифициран електронен подпис на друго лице за осъществяване на достъп до електронните регистри на национално ниво и да пази в тайна паролата за достъп;
5. да извършва справки в електронните регистри на национално ниво при спазване на технологията, описана в помощните екрани.
Чл. 165. (1) При необходимост от прекратяване правото на достъп на длъжностно лице кметът на общината или на района незабавно писмено уведомява Главна дирекция „ГРАО“ чрез териториално звено „ГРАО“, като съобщава дата и причина за прекратяване на достъпа.
(2) Достъпът до електронните регистри на национално ниво се прекратява задължително в случаите на: прекратяване на трудовото или служебното правоотношение с длъжностното лице; промяна на длъжността и служебните задължения, които не изискват осъществяване на достъп до електронните регистри на национално ниво; излизане в отпуск за повече от три месеца.
Чл. 166. (1) Главна дирекция „ГРАО“ чрез обработващия лични данни организира режима за достъп, като регистрира квалифицирания електронен подпис, формира потребителско име на длъжностното лице с право на достъп и го предоставя чрез териториално звено „ГРАО“.
(2) Когато определеното от кмета на общината или на района длъжностно лице с право на достъп не изпълнява дейности по гражданска регистрация, Главна дирекция „ГРАО“ не предоставя искания достъп.
Чл. 167. Главна дирекция „ГРАО“ писмено уведомява кмета на общината или на района за предоставения или прекратения достъп.
Чл. 168. (1) Главна дирекция „ГРАО“ осигурява непрекъснат on-line достъп до електронните регистри на национално ниво с изключение на случаите на прекъсване на достъпа поради непреодолима сила.
(2) В случаите на планирани технически действия за профилактика на информационната система Главна дирекция „ГРАО“ уведомява длъжностните лица в срок 48 часа преди преустановяване на достъпа, както и за планираното време, в което достъпът ще бъде подновен. Уведомлението се извършва чрез изпращане на съобщение на посочената в заявлението електронна поща на длъжностното лице.
Чл. 169. Главна дирекция „ГРАО“ регистрира всеки достъп до електронните регистри на национално ниво и съхранява информация относно: идентичността на потребителя, време (дата и час) на достъпа и информация, която позволява да се идентифицират данните, до които е осъществен достъп. Тази информация се предоставя на компетентните органи, разследващи и проверяващи нарушения, свързани с нерегламентиран достъп до личните данни.
Чл. 170. (1) Главна дирекция „ГРАО“ осъществява контрол относно необоснован достъп до електронните регистри на национално ниво.
(2) Контролът се осъществява въз основа на извадка от ЕГН, формирана от ЕГН на лица, за които е извършвана справка за съответен период. Извадката се изпраща с писмено уведомление до кмета на общината или на района.
(3) Кметът на общината или на района се задължава в едномесечен срок считано от датата на получаване на извадката по ал. 2 да предостави на Главна дирекция „ГРАО“ писмена справка, в която да посочи основанието за осъществения достъп до личните данни на всяко лице от извадката.
(4) Контролът включва проверка за наличието на основание за извършената справка за всяко лице от извадката.
(5) При съмнение за необоснован достъп до личните данни, както и при узнаване за нарушение на чл. 164, т. 1, 2, 3 и/или 4 Главна дирекция „ГРАО“ уведомява Комисията за защита на личните данни за предприемане на действия съобразно Закона за защита на личните данни.
Чл. 171. Предоставянето, ползването, съхранението и защитата на данните става при спазване на изискванията на Закона за гражданската регистрация, Закона за защита на личните данни и подзаконовата нормативна уредба към тях.“
§ 17. Създава се приложение № 16 към чл. 161, ал. 1:
„Приложение № 16
към чл. 161, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до електронните регистри на национално ниво (Регистър на населението – Национална база данни „Население“, Национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и Регистър на единните граждански номера)
Съгласно чл. 161, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация определям с право на достъп до електронните регистри на национално ниво следното длъжностно лице от общинската администрация:

Име (собствено,
бащино, фамилно)
ЕГН
Община/район/
кметство
Населено място
Длъжност, дирекция/
отдел/звено
Електронна поща
Телефон
за връзка
 
 
 
 
 
 
 

На горепосоченото длъжностно лице е издаден квалифициран електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Във връзка с актуализация на данните в електронните регистри на национално ниво длъжностното лице има следните задължения (вярното се зачертава с „Х“):
1. За РН – НБД „Население“ и НЕРАГС – ВЪВЕЖДА [ДА] [НЕ]    
2. За НЕРАГС – ПОДПИСВА [ДА] [НЕ]        
3. За РЕГН – ЗАЯВЯВА   [ДА] [НЕ]       
За длъжностното лице предоставям заверено копие на заповед:
[       ] по чл. 35, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация;
[       ] по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация;
[     ] по чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
Дата: ………..............……………                                       КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН ............................... ...........................
 (ден, месец, година)                                        (подпис, печат)
.......................................................
(име: собствено, фамилно)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Навсякъде в наредбата думите „споразумение“, „споразумението“ и „Със споразумението“ се заменят съответно с „протокол“, „протокола“ и „С протокола“.
§ 19. Предоставеният достъп по силата на сключените до влизане в сила на наредбата споразумения и протоколи се запазва.
§ 20. Постъпилите искания за предоставяне на достъп на длъжностни лица от общинската администрация към датата на влизане в сила на наредбата се приключват по досегашния ред.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
3615