Комисия за защита на конкуренцията
брой: 31, от дата 10.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.30


Правилник за изменение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията

 

Правилник за изменение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр.г.; изм., бр.г.; изм. и доп., бр.г., бр.г., бр.г.; изм., бр.г.; изм. и доп., бр.г., бр.г., бр.г.; попр., бр.г.; изм., бр.г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 1 думите „за определяне на частен партньор“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 накрая се добавя „съгласно ЗОП“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. осигуряване на защита срещу незаконосъобразни решения, действия или бездействия при предоставяне на концесии съгласно ЗК или специален нормативен акт.“
3. Точка 12 се отменя.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. произнася се по законосъобразността на решенията, на действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки, както и по искания за допускане на предварително изпълнение и за налагане на временни мерки, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. произнася се по законосъобразността на решения, действия или бездействия при предоставяне на концесии, както и по искания за допускане на предварително изпълнение или за спиране на процедурата за определяне на концесионер, при условията и по реда на Закона за концесиите или специален нормативен акт;“.
3. Точка 12 се отменя.
§ 4. В чл. 21, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. организира съобщаването на страните и на заинтересуваните лица за приетите решения и определения на комисията и за издадените от председателя на КЗК разпореждания по чл. 38, ал. 2 ЗЗК, по чл. 159, ал. 2 ЗК и по чл. 201, ал. 2 ЗОП;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. съгласува изходящата кореспонденция на комисията, която не е във връзка с образувани производства;“.
3. Точка 9 се отменя.
§ 5. В чл. 26, ал. 1 думите „и ЗПЧП“ се заличават.
§ 6. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „участва в“ се заменят с „извършва“.
2. В т. 1 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
3. В т. 2 думите „публично-частното партньорство“ се заличават.
4. В т. 3 думите „семинари и“ и „публично-частното партньорство“ се заличават.
5. В т. 4 думите „публично-частното партньорство“ се заличават.
6. Точка 5 се изменя така:
„5. извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни мерки по чл. 203 от ЗОП, по исканията за спиране на процедурата по чл. 164, ал. 3 ЗК, както и по исканията за допускане на предварително изпълнение по чл. 205 ЗОП и чл. 166, ал. 1 от ЗК;“.
7. В т. 6 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
8. В т. 7 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
9. В т. 8 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
10. Точка 10 се отменя.
11. В т. 11 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
§ 7. В чл. 33, ал. 1, т. 13 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища. В открито заседание на комисията по ЗЗК не се допуска представяне на доказателства, освен ако те са новооткрити или нововъзникнали.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Комисията обявява решението си по ЗЗК с мотивите най-късно в 14-дневен срок, а в случаите по ЗОП – в 7-дневен срок след заседанието, на което то е прието.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Член на комисията, който не е съгласен с решението, съответно определението, го подписва с особено мнение и излага мотивите си за това. Особеното мнение заедно с мотивите се прилага към решението.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Решенията и определенията по ЗОП и ЗК се обжалват пред Върховния административен съд по реда и в срока, посочени в съответните нормативни актове. Срокът за обжалването на решенията по ЗЗК започва да тече от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица – от публикуването им в електронния регистър на комисията.“
§ 10. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдържанието на решенията на комисията съответства на чл. 62 от ЗЗК, съответно чл. 215, ал. 8 от ЗОП и чл. 175, ал. 5 от ЗК.“
§ 11. В приложението към чл. 18 в точка V от таблицата числото „86“ се заменя с „85“.
§ 12. Този правилник за изменение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията е приет с Решение № 302 от 15.03.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията.
§ 13. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Юлия Ненкова
3583