Министерски съвет
брой: 30, от дата 3.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 45 от 29 март 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 29 МАРТ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 80 и 93 от 2009 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В чл. 6, ал. 2 след думата „лично“ се поставя запетая, а думите „и не могат да упълномощават други лица да ги представляват“ се заменят с „а в случаите, когато това е невъзможно – чрез упълномощен от тях представител“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3520