Министерски съвет
брой: 27, от дата 27.3.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Постановление № 40 от 22 март 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 22 МАРТ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 и 81 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 т. 5 се изменя така:
„5. взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, с Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето, с Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет и със Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет;“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 9:
„9. управителят на Националната здравноосигурителна каса;“
б) досегашната т. 9 става т. 10.
2. В ал. 3 числото „9“ се заменя с „10“.
§ 3. Член 6а се изменя така:
„Чл. 6а. При невъзможност на членовете на съвета да присъстват на конкретно заседание те могат да оправомощават писмено свой заместник, който изразява становище по точките от дневния ред според компетентностите на съответната институция/организация.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 след думите „социални услуги“ се добавя „за хора с увреждания“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато едно физическо или юридическо лице членува в две или повече национално представителни организации или в организации, кандидатстващи за признаване на национална представителност, с изключение на организациите по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 6 и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, за установяване наличието на критериите за представителност по ал. 2 това лице не се отчита при установяване на числения състав на нито една организация.“
§ 5. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Асоциациите на организациите на и за хора с увреждания, които кандидатстват за обща национална представителност в Националния съвет, представят протокол от заседание на органа за управление на асоциацията, подписан и подпечатан от членовете му, като се прилагат документите по ал. 1, т. 15 и 8.“
§ 6. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет се произнася с решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност в срок три месеца от подаване на заявлението по реда на чл. 9, ал. 1.“
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Заседанията на Националния съвет са присъствени и неприсъствени.
(2) Присъствените заседания са редовни, когато в тях участват повече от половината от членовете на Националния съвет.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове на Националния съвет, като всяка институция и организация има право на един глас независимо от броя на нейните представители, участващи в заседанието.
(4) На заседанията могат да присъстват като наблюдатели експерти, поканени от членовете на Националния съвет.
(5) Неприсъствените заседания на Националния съвет се провеждат по изключение с оглед на получаване на становища и консултации от членовете на Националния съвет в спешен порядък, когато обективни обстоятелства налагат това.
(6) При провеждането на неприсъствено заседание материалите се изпращат по електронен път от секретаря на членовете на Националния съвет.
(7) Становищата и предложенията от членовете на Националния съвет се предоставят писмено и/или по електронен път до секретаря на съвета в срок до 10 работни дни от получаването на съответните материали.
(8) Материалите се считат за съгласувани без бележки, когато в срока по ал. 7 не е получено становище.
(9) Решенията на неприсъствените заседания се вземат със становищата на повече от половината от всички членове на Националния съвет.
(10) За всяко заседание на Националния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря и съдържа:
1. датата на провеждане на заседанието;
2. имената на участниците в заседанието и имената на отсъстващите членове на Националния съвет;
3. приетия дневен ред;
4. взетите решения от Националния съвет;
5. за всяко проведено гласуване и резултата от него се изброяват поименно гласовете „за“, „против“ и „въздържал се“ на всяка организация/институция;
6. основните позиции по обсъжданите въпроси, изразените от участващите в заседанието или огласени по реда на чл. 12, ал. 7, както и изявленията, направени с изрично искане за отразяване в протокола;
7. направените в хода на заседанието процедурни предложения, включително за гласуване по процедурен въпрос или по същество.
(11) Протоколите от заседанията на Националния съвет имат годишна номерация, изготвят се в срок до 10 работни дни от провеждането на заседанието и след подписването им от председателя и от секретаря се публикуват на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет.
(12) Особените мнения при гласуването на решенията се представят в писмена форма в двудневен срок от провеждането на заседанието и са неразделна част от протокола.
(13) Председателстващият заседанието на Националния съвет изслушва и подлага на гласуване всяко направено процедурно предложение, включително предложенията за гласуване на решение по обсъждани на заседанието въпроси.“
§ 8. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националният съвет приема решения по обсъжданите въпроси. Решенията се вземат чрез гласуване по реда на чл. 13, ал. 3 или по реда на чл. 13, ал. 9.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Заварените при влизането в сила на постановлението незавършени производства по признаване на национална представителност по отменени и/или изменени разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г., се довършват при условията и по реда на това постановление.
§ 10. Организациите, признати за национално представителни до влизането в сила на постановлението, запазват представителността си до изтичането на срока, за който са признати.
§ 11. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3213