Министерски съвет
брой: 22, от дата 13.3.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 33 от 8 март 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 8 МАРТ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. в размер 1 662 455 лв. за финансово подпомагане на организирането и провеждането на Световния шампионат по мотокрос MXGP/MX2 и Европейския шампионат по мотокрос EMX125/EMX250 – Гран при България (Grand prix Bulgaria), в Република България през 2018 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за високи постижения“, бюджетна програма „Спорт за високи постижения“ по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
2682