Президент на Републиката
брой: 22, от дата 13.3.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 67 за освобождаване на Емилия Иванова Кралева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция със седалище в гр. Атина

 

УКАЗ № 67
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Емилия Иванова Кралева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция със седалище в гр. Атина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 6 март 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2667