Президент на Републиката
брой: 22, от дата 13.3.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 66 за освобождаване на Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция

 

УКАЗ № 66
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 6 март 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2666