Народно събрание
брой: 22, от дата 13.3.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

 

УКАЗ № 70
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г.
Издаден в София на 8 март 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Член единствен. Ратифицира Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, прието на 15 октомври 2016 г. в Кигали, Руанда.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
2500