Министерство на вътрешните работи
брой: 20, от дата 6.3.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.85


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
(обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите „пускане в движение и спиране от движение“ се заменят със „спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 думите „реда за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение“ се заменят с „реда за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до един месец“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.“
3. В ал. 4 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до един месец“.
§ 4. В чл. 12а, ал. 3 след думите „т. 4“ се поставя запетая и се добавя „представеният документ по ал. 1, т. 4 не е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП“.
§ 5. В чл. 13, ал. 2 в скобите накрая се поставя запетая и се добавя „при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП“.
§ 6. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:
„(4) При промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен документ и се издават нови табели с регистрационен номер за съответната област.“
§ 7. В чл. 15, ал. 6 след думите „чл. 18а, ал. 2, т. 4“ се добавя „или чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 10“.
§ 8. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) При промяна на собствеността на регистрирано в страната превозно средство МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за превозното средство и сключения договор.
(2) При извършване на сделка с регистрирано ПС, след като извърши идентифицирането, нотариусът, който извършва сделката, отправя искане към информационната система на МВР за потвърждаване на данните относно превозното средство, собствеността му и за предоставяне на информация относно наложени запори или други законови ограничения, като въвежда регистрационен номер на ПС, идентификационен номер на ПС, номер на свидетелство за регистрация и идентификационни данни на собственика на ПС, вписани в свидетелството за регистрация.
(3) В случай че върху ПС има наложен запор или друго законово ограничение, системата на МВР уведомява нотариуса, направил искането, за наличието на такива ограничения, като в този случай нотариусът уведомява страните по сделката.
(4) Нотариусът удостоверява сключената сделка за прехвърляне на собствеността на ПС след получаване на верифицирани данни от МВР по направеното искане по ал. 2 и при отчитане на ограниченията по ал. 3 съгласно закона и в случай че е платен данъкът върху превозното средство.
(5) В случай че сделката е извършена, от информационната система на Нотариалната камара към информационната система на МВР се изпраща информация за регистрационния номер на нотариуса, извършил сделката, регистърния номер и датата от общия регистър на нотариуса, пред който е записана сделката, и данни за приобретателя по сделката, които се записват към информацията за превозното средство.
(6) При сделка с ПС приобретателят може да заяви пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация, в случай че превозното средство ще се регистрира в същата областна дирекция на МВР, където е било регистрирано, и няма да се извършва подмяна на табелите с регистрационен номер и промяна на данните за превозното средство. В този случай таксите за подаване на заявление и издаване на свидетелство за регистрация на ПС се заплащат от приобретателя чрез нотариуса.
(7) Приобретателят по ал. 6 предоставя на нотариуса информация за актуални електронна поща и/или телефонен номер за контакт.
(8) При изповядване на сделката след 14 ч. свидетелството за регистрация може да бъде получено най-рано на следващия работен ден.
(9) В случаите по ал. 6 новото свидетелство за регистрация (част 1 и 2) се получава от съответното звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, след връщане на старото свидетелство за регистрация (част 1 и 2).“
§ 9. В чл. 17, ал. 1 след думата „собственика“ се поставя запетая и се добавя „когато промяната в регистрацията се извършва в същата област, в която превозното средство е било регистрирано“.
§ 10. В чл. 18б, ал. 1 се създава т. 10:
„10. по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.“
§ 11. В чл. 21, ал. 1 думите „т. 8 или 9“ се заменят с „т. 8, 9 или 10“.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За получаване на временни табели с регистрационен номер лицето по ал. 1 подава:
1. заявление (приложение № 7);
2. списък на регистрираните търговски обекти;
3. списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер;
4. декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по т. 3;
5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност;
6. документ, доказващ, че лицето по ал. 1 е вносител/производител на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер, не трябва да са осъждани за престъпления от общ характер.“
3. Досегашните ал. 4 – 18 стават съответно ал. 5 – 19.
4. Досегашната ал. 19 става ал. 20 и в нея думите „ал. 18“ се заменят с „ал. 19“.
5. Досегашната ал. 20 става ал. 21.
§ 13. В чл. 32, ал. 1, т. 1 в скобите накрая се поставя запетая и се добавя „при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП“.
§ 14. Член 32б се изменя така:
„Чл. 32б. На прегледа за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед в зависимост от вида на превозното средство съгласно сроковете, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП.“
§ 15. В чл. 32д се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че отговаря на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед не могат да надвишават датата на валидност на представения документ за преминат преглед за техническа изправност и сроковете, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП.“
§ 16. Заглавието на глава седма се изменя така:
„Временно спиране от движение и пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях“.
§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед.“
2. Създават се ал. 9, 10, 11 и 12:
„(9) За изпълнение на разпоредбата на ал. 1, т. 3 Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменят данни за регистрираните превозни средства и за периодичните им технически прегледи съгласно приложение № 10.
(10) Обменът на данните по ал. 9 се извършва по електронен път в реално време, чрез автоматизирани интерфейси между информационните системи на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, при спазване на правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Форматите на данните и използваните класификатори се определят в съвместен протокол, подписан от представители на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определени от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(11) След получаване на уведомлението по ал. 1, т. 3 с отбелязване в автоматизираната информационна система на МВР временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и се уведомява собственикът на превозното средство.
(12) Превозно средство с временно отнета регистрация, което е служебно спряно от движение по ал. 1, т. 3, се пуска в движение служебно след отстраняване на опасната техническа неизправност и преминаване на периодичен технически преглед, за което Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява МВР и това обстоятелство се отразява в автоматизираната информационна система на МВР.“
§ 18. В приложение № 7 към чл. 30, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на приложението след думите „чл. 30, ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
2. В описанието на прилаганите документи:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 8 думите „Свидетелства за съдимост“ и запетаята след тях се заличават.
§ 19. Създава се приложение № 10 към чл. 40, ал. 9:
„Приложение № 10
към чл. 40, ал. 9
Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменят по електронен път информация за регистрираните пътни превозни средства и за периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност.
1. За извършване на периодичен технически преглед на ПС, регистрирани в Република България, по заявка на информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съдържаща регистрационен номер и номер на документ за регистрация на ПС, информационната система на Министерството на вътрешните работи предоставя данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер;
в) марка и модел;
г) категория;
д) цвят;
е) номер на двигателя;
ж) дата на първата регистрация;
з) вид на горивото;
и) номер на одобрението на типа, тип, вариант и версия;
к) маса, технически допустима максимална маса, допустима максимална маса, определена от компетентните органи, и допустима максимална маса на състав от превозни средства;
л) технически допустима максимална маса на тегленото ремарке;
м) брой оси;
н) разпределение на технически допустимата максимална маса върху осите;
о) обем и максимална мощност на двигателя;
п) брой на местата;
р) ниво на шума;
с) коригиран коефициент на абсорбиране за дизелови двигатели;
т) екологична категория.
2. При установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява информационната система на Министерството на вътрешните работи, като изпраща данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер на превозното средство;
в) категория на превозното средство (ако има такава);
г) място и дата на извършване на периодичния преглед;
д) установени неизправности и нивото на тяхната сериозност;
е) резултат от периодичния преглед.
3. След отстраняване на опасната техническа неизправност и преминаване на периодичен технически преглед информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява информационната система на Министерството на вътрешните работи, като изпраща данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер на превозното средство;
в) категория на превозното средство (ако има такава);
г) място и дата на извършване на периодичния преглед;
д) резултат от периодичния преглед;
е) номер на знак за периодичен технически преглед.
4. При заявка от информационната система на Министерството на вътрешните работи, съдържаща регистрационен номер или идентификационен номер на превозното средство, информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер на превозното средство;
в) категория на превозното средство (ако има такава);
г) номер на знак за периодичен технически преглед;
д) място и дата на извършване на периодичния преглед;
е) показание на километропоказателя, когато има такъв, към момента на периодичния преглед;
ж) дата за извършване на следващия периодичен преглед;
з) резултат от периодичния преглед;
и) установени неизправности и ниво на тяхната сериозност;
к) номер на разрешението, ЕИК/БУЛСТАТ и наименование на лицето по чл. 148, ал. 2 от ЗДвП, извършило периодичния преглед;
л) ЕГН/ЛНЧ и имена на лицето, представило превозното средство на периодичен преглед.“
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ“
и „единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ“ се заличават.
Допълнителнa разпоредбa
§ 21. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ, L 127/129 от 29 април 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 22. Параграф 17 и § 19 влизат в сила от 20 май 2018 г.
Министър:
Валентин Радев
2224