Министерски съвет
брой: 17, от дата 23.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Постановление № 24 от 19 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 39 и 101 от 2010 г., бр. 5, 16 и 38 от 2011 г. и бр. 1 и 81 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоциди се събират такси, както следва:
1. за издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17а от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) – 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
2. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по опростена процедура по чл. 17б ЗЗВВХВС – 2150 лв. за единичен биоцид и 3440 лв. за група биоциди;
3. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване по чл. 17г ЗЗВВХВС – 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
4. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване по чл. 17д, ал. 1 ЗЗВВХВС, когато Република България е референтна държава членка – 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
5. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване по чл. 17д, ал. 3 ЗЗВВХВС, когато Република България е заинтересована държава членка – 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
6. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, разрешени в друга държава членка чрез взаимно признаване по чл. 17е ЗЗВВХВС – 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
7. за издаване на временно разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17н ЗЗВВХВС – 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
8. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на идентичен биоцид по чл. 17и ЗЗВВХВС – 525 лв.;
9. за издаване на разрешение за паралелна търговия на биоцид по чл. 17к ЗЗВВХВС – 340 лв.
(2) За изменение на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17а ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. за административни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „аа“ от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 528/2012 ) – 70 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „аб“ от Регламент (ЕС) № 528/2012 – 320 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „ав“ от Регламент (ЕС) № 528/2012 – 1030 лв.
(3) За подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17в ЗЗВВХВС се събира такса в размер 4050 лв.
(4) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се събира такса в размер 70 лв.
(5) За подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. когато Република България е избрана за референтна държава членка – 7200 лв.;
2. когато Република България е избрана за заинтересована държава членка – 1200 лв.
(6) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 920 лв. за единичен биоцид и 1470 лв. за група биоциди.
(7) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса, както следва:
1. за административни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „аа“ от Регламент (ЕС) № 528/2012 и за изменение, свързано с изпълнение на изискването на § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 102 от 2015 г.) – 50 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „аб“ от Регламент (ЕС) № 528/2012 – 150 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква „ав“ от Регламент (ЕС) № 528/2012 – 350 лв.
(8) За издаване на разрешение по чл. 30, ал. 5 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 1890 лв.“
§ 2. Член 17а се отменя.
§ 3. Член 21 се отменя.
§ 4. В раздел IV „Такси за издаване на заключения“ се създават чл. 21б и 21в:
„Чл. 21б. За издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект се събира такса в размер 65 лв.
Чл. 21в. За издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове се събира такса в размер 55 лв.“
§ 5. Членове 23 и 24 се отменят.
§ 6. Създава се нов чл. 33:
„Чл. 33. За заверката на лична здравна книжка и вписването й в регистър на новоиздадените лични здравни книжки се събира такса в размер 3 лв.“
§ 7. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) За изготвяне на становище за провеждане на научноизследователска и развойна дейност по чл. 17 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 250 лв.
(2) За оценяване на заявленията за издаване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17л ЗЗВВХВС се събира такса в размер 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди.
(3) За оценяване на заявленията за подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17л ЗЗВВХВС се събира такса в размер 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди.
(4) За оценяване на заявленията по чл. 17м ЗЗВВХВС за одобряване на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз се събират такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на внесените документи за включване на активно вещество – 22 150 лв.;
2. за изготвяне на оценка на досието на активното вещество и на референтния биоцид – 53 000 лв.;
3. за оценка на досието на активното вещество и на референтна група биоциди – 120 240 лв.
(5) За оценяване на заявленията по чл. 17о ЗЗВВХВС за подновяване одобрението на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз се събират такси, както следва:
1. за оценка на наличната информация и на необходимостта от преразглеждане на заключенията от първоначалната оценка – 22 150 лв.;
2. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтния биоцид – 53 000 лв.;
3. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтна група биоциди – 120 240 лв.“
§ 8. В параграф единствен от заключителната разпоредба думите „чл. 19щ“ се заменят с „чл. 19, ал. 1“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред с код 01.01.53 се създава ред с код 01.01.54:

01.01.54
Активен хлор
80,00

2. Редове с кодове от 01.05.13 до 01.05.16 се изменят така:

01.05.13
Измерване и оценка на експозицията на електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за един обект
1250,00
01.05.14
Измерване и оценка на експозицията на електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за една точка, за един честотен диапазон, с използване на един уред
20,00
01.05.15
Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един обект
1250,00
01.05.16
Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка, за един честотен диапазон, с използване на един уред
20,00

3. Редове с кодове 01.05.18 и 01.05.19 се изменят така:

01.05.18
Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за една точка, в един спектрален диапазон, с една конфигурация на измервателния уред
15,00
01.05.19
Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един източник
300,00

4. На ред с код 01.05.21, в колона 3 „Такса (в лв.)“ числото „150,00“ се заменя с „250,00“.
5. Редове с кодове 01.05.27 и 01.05.28 се изменят така:

01.05.27
Измерване на еквивалентно ниво на шум, за една точка
30,00
01.05.28
Измерване на шум – еквивалентно ниво – в територии и зони на населени места, на точка
55,00

6. След ред с код 01.05.37 се създават редове с кодове от 01.05.38 до 01.05.54:

01.05.38
Измерване на електрическо и магнитно поле, излъчвани от турбинни генератори (АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ), до 10 точки
550,00
01.05.39
Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от сложни комуникационни източници, до 10 точки
850,00 +80,00 за всяка следваща точка над 10
01.05.40
Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от системи за термична обработка на материали (повърхностна обработка, обемна обработка, прецизно лее­не), до 10 точки
500,00 +60,00 за всяка следваща точка над 10
01.05.41
Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от системи за електромагнитна обработка на пластмаси и други диелектрични материали, на източник, до 10 точки
500,00 +60,00 за всяка следваща точка над 10
01.05.42
Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства за заглушаване на комуникационни сигнали, за една честотна лента
400,00
01.05.43
Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства за заглушаване на комуникационни сигнали, за стационарен източник
300,00
01.05.44
Мониторинг на електромагнитно поле за 24 часа
450,00
01.05.45
Измерване на електромагнитно поле и оценка на ситуацията, в работни помещения (когато излъчването не е свързано с работния процес), до 5 точки
300,00 +50,00 за всяка следваща точка над 5
01.05.46
Измерване на магнитно поле от магнитни изделия за бита, за едно изделие
500,00
01.05.47
Измерване на магнитно поле от магнитни изделия за бита, носени до човешкото тяло, за едно изделие
200,00
01.05.48
Измерване на електромагнитно поле и оценка на ситуацията в специализирани помещения с източник на електромагнитно поле (сървърни, охранителни и др.), до 5 точки
300,00 +50,00 за всяка следваща точка над 5
01.05.49
Оценка на условията на излъчване на лазерна система за медицински, производствени и козметични цели, за една система в помещение
125,00
01.05.50
Оценка на експозицията на вибрации за „Ръка-рамо“, на едно работно място
100,00
01.05.51
Оценка на експозицията на вибрации за „Цяло тяло“, на едно работно място
100,00
01.05.52
Измерване на нивата на шум в жилищни и обществени сгради, на помещение, до 10 точки
250,00 +15,00 за всяка следваща точка над 10
01.05.53
Измерване на електрическо и магнитно поле от битови електроуреди в жилище, за един електроуред
80,00
01.05.54
Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от продукти и стоки със значение за здравето на човека (битови уреди и други), за един уред
250,00

7. На ред с код 01.06.02, в колона „Дейност“ думите „и полуготови храни“ се заменят с „полуготови храни и хранителни добавки“ и пред тях се поставя запетая.
8. Ред с код 01.06.05 се изменя така:

01.06.05
Органолептика на подправки и добавки в храни
39,00

9. На ред с код 01.06.103, в колона „Дейност“ думите „в таблетки“ се заличават.
10. След ред с код 01.06.124 се създават редове с кодове 01.06.125 и 01.06.126:

01.06.125
Определяне на въглехидрати/лактоза
85,00
01.06.126
Определяне на хидроксипролин в месо и месни продукти (спектрофотометричен метод)
94,00

11. На ред с код 01.07.05, в колона „Дейност“ след думата „Разработване“ се добавя „и оценка“.
12. След ред с код 01.07.05.06 се създават редове с кодове 01.07.05.07 и 01.07.05.08:

01.07.05.07
Оценка на целодневно едноседмично меню за един сезон
444,00
01.07.05.08
Оценка и изчисляване на химичен състав на рецепта
101,00

13. След ред с код 01.08.22 се създава ред с код 01.08.23:

01.08.23
Определяне на специфична миграция на първични ароматни амини (сумарно като анилин) в материали за контакт с храни в модален разтвор 3 % оцетна киселина
218,00

14. Раздел с код 01.10 се изменя така:

01.10
Молекулярно-генетични изследвания и определяне на ГМО
01.10.01
Идентификация на видовоспецифична бактериална, растителна и животинска ДНК чрез PCR в реално време
150,00
01.10.02
Качествено определяне на генно модифицирана ДНК по елемент – специфични генетични маркери чрез PCR в реално време, метод БДС EN ISO 21569/А1
150,00
01.10.03
Количествено определяне на генно модифицирана ДНК по специфични гени чрез PCR в реално време, метод БДС EN ISO 21570
200,00
01.10.04
Определяне на неразрешени ГМО чрез PCR в реално време, скрининг метод по Решение за изпълнение на Комисията от 22 декември 2011 г. относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО (ОВ, L 343, 23.12.2011) и Решение за изпълнение на Комисията от 13 юни 2013 г. за изменение на Решение за изпълнение 2011/884/ЕС относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай (ОВ, L 162, 14.06.2013)
175,00
 
01.10.05
Определяне на патогенни микроорганизми чрез PCR
150,00
01.10.06
Определяне на молекулярно-генетични биомаркери чрез PCR
200,00

15. След ред с код 01.11.21 се създават редове с кодове от 01.11.22 до 01.11.40:

01.11.22
Вкус
15,00
01.11.23
Мирис
15,00
01.11.24
Цвят
10,00
01.11.25
Мътност
10,00
01.11.26
Нитрати
30,00
01.11.27
Сулфати
30,00
01.11.28
Хлориди
20,00
01.11.29
Трихалометани (Хлороформ, Дихлорбромметан, Дибром­хлорметан, Бромоформ) (GC)
80,00
01.11.30
1,2 Дихлоретан, Трихлоретилен, Тетрахлоретилен (GC)
80,00
01.11.31
Пестициди – хлорорганични (GC)
120,00
01.11.32
Пестициди – триазини (HPLC-DAD)
120,00
01.11.33
Обща твърдост
20,00
01.11.34
Разтворен озон
20,00
01.11.35
Силиций
15,00
01.11.36
Общ фосфор
35,00
01.11.37
Общ азот (Келдал)
35,00
01.11.38
Цианотоксини (HPLC-MS)
300,00
01.11.39
Пробоподготовка за определяне на органични замърсители във води с HPLC-MS
100,00
01.11.40
Определяне на органични замърсители в екстракт с HPLC-MS
150,00

16. След ред с код 01.12.14 се създава ред с код 01.12.15:

01.12.15
Определяне на фосфор в минерализат от храна (спектрофотометричен метод)
50,00

17. След ред с код 01.13.17 се създава ред с код 01.13.18:

01.13.18
Определяне на киселинните загуби на инертни материали
50,00

18. След ред с код 02.01.07 се създават редове с кодове 02.01.08 и 02.01.09:

02.01.08
Консултации по документация и изготвяне на експертно становище със здравна оценка (за един работен час)
20,00
02.01.09
Консултации по документация и изготвяне на експертно становище със здравна оценка (за един работен час), извършени от лице с образователна и научна или научна степен
30,00

19. След ред с код 02.02.02 се създават редове с кодове от 02.02.03 до 02.02.07:

02.02.03
Оценка на внесена допълнителна информация към технологична документация за производство на стоки и съоръжения, имащи значение за здравето на хората, за всяка част от проекта
60,00
02.02.04
Изготвяне на експертно становище за радар по техническа документация, за един излъчвател
350,00
02.02.05
Изготвяне на експертно становище за радиостанция по документация, за един излъчвател
150,00
02.02.06
Изготвяне на експертно становище за сложен комуникационен обект с до 5 излъчвателя
450,00 + 100,00  за всеки следващ излъч­вател
02.02.07
Изготвяне на становище по документация за физически фактори, имащи значение за здравето на хората
250,00

20. След ред с код 02.05.02 се създават раздели с кодове 02.06, 02.07 и 02.08:

02.06
Води – питейни, минерални, подземни, повърхностни
 
02.06.01
Становище за хигиенно-токсикологична безопасност на продукти, предназначени за използване в общественото водоснабдяване
400,00
02.07
Почви и отпадъци
 
02.07.01
Eкспертно становище по без­опасно управление на отпадъци и съдържание на токсични вещества в почви
300,00
02.07.02
Eкспертно становище по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции в земеделието
200,00
02.08
Строителни материали
 
02.08.01
Eкспертно становище за приложимост на строителни материали
250,00

21. Ред с код 04.01.02 се изменя така:

04.01.02
Стая с две легла и самостоятелен санитарен възел, за едно легло
18,00

22. Ред с код 04.01.04 се изменя така:

04.01.04
Стая с две легла и общ санитарен възел, за едно легло
15,00

§ 10. В приложение № 3 към чл. 29в се правят следните допълнения:
1. След ред с код 12.02.02 се създава ред с код 12.02.03:

12.02.03
Единично измерване с термолуминесцентен дозиметър
6,50

2. След ред с код 21.02 се създава раздел с код 22:

22
Здравно-техническа експертиза
 
22.01
Консултации по документацията за обхват и съдържание на инвестиционен проект, свързани с радиационната безопасност
30,00
22.02
Експертно становище по инвестиционен проект по части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация и други, свързани с радиационната без­опасност, за всяка част
60,00

§ 11. В приложение № 4 към чл. 29г се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред с код 01.01.02, в колона „Дейност“ думите „с натриев салицилат“ и скобите се заличават.
2. На редове с кодове 01.01.07 и 01.01.08, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометрично определяне“ и скобите се заличават.
3. На редове с кодове 01.01.16 и 01.01.17, в колона „Дейност“ думата „тежки“ се заличава.
4. На ред с код 01.02.19, в колона „Дейност“ думите „в питейни води“ се заличават.
5. Редове с кодове от 01.02.23 до 01.02.25 се изменят така:

01.02.23
ПАВ
43,00
01.02.24
Озон
6,00
01.02.25
Свободен въглероден диоксид
5,00

6. На ред с код 01.02.28, в колона „Дейност“ думите „в минерални води“ се заличават.
7. На ред с код 01.02.33, в колона „Дейност“ думите „Съдържание на“ се заличават.
8. Редове с кодове 01.02.47 и 01.02.48 се изменят така:

01.02.47
Живак
18,00
01.02.48
Разтворими аниони чрез IC
25,00

9. Ред с код 01.02.70 се изменя така:

01.02.70
Псевдомонас аеругиноза чрез мембранна филтрация
21,00

10. На редове с кодове от 01.02.71 до 01.02.74, в колона „Дейност“ думите „Качество на водата“ и тирето след тях се заличават.
11. На редове с кодове 01.02.82 и 01.02.83 думите „Определяне на следи от“ се заменят с „Отчитане на“.
12. След ред с код 01.02.83 се създава ред с код 01.02.84:

01.02.84
Легионела
74,00

13. На ред с код 01.03.03, в колона „Дейност“ думите „следи от“ се заличават.
14. Редове с кодове 01.04.11 и 01.04.12 се изменят така:

01.04.11
Измерване параметрите на електромагнитно поле от източници на нейонизиращо лъчение, за 1 точка
16,00
01.04.12
Измерване параметрите на електромагнитно поле от източници на нейонизиращо лъчение, за 1 работно място
42,00

15. Ред с код 01.04.13 се заличава.
16. На ред с код 01.05.07, в колона „Такса (в лв.)“ числото „55,00“ се заменя с „10,00“.
17. Редове с кодове 01.05.13 и 01.05.14 се изменят така:

01.05.13
Обща алфа-активност
47,00
01.05.14
Обща бета-активност
42,00

18. След ред с код 01.05.40 се създават редове с кодове от 01.05.41 до 01.05.48:

01.05.41
Измерване на радиационни параметри на работната и жизнената среда в обекти с източници на йонизиращи лъчения от трета степен на сложност до 20 точки
169,00 + 41,00 за всяка следваща точка над 20
01.05.42
Дозиметрични и радиометрични измервания в обекти с източници на йонизиращи лъчения от втора степен на сложност до 20 точки
180,00 + 43,00 за всяка следваща точка над 20
01.05.43
Дозиметрични и радиометрични измервания в обекти с източници на йонизиращи лъчения от първа степен на сложност до 20 точки
291,00 + 45,00 за всяка следваща точка над 20
01.05.44
Изготвяне на експертно становище за определяне местоположението на обект, използващ открит източник на йонизиращо лъчение:
 
01.05.44.01
от трета степен на сложност
200,00
01.05.44.02
от втора степен на сложност
250,00
01.05.44.03
от първа степен на сложност
300,00
01.05.45
Изготвяне на експертно становище за определяне местоположението на обект, използващ закрит източник на йонизиращо лъчение:
 
01.05.45.01
от трета степен на сложност
172,00
01.05.45.02
от втора степен на сложност
274,00
01.05.45.03
от първа степен на сложност
384,00
01.05.46
Изготвяне на експертно становище за определяне местоположението на медицински рентгенови уредби до 75 kV
112,00
01.05.47
Изготвяне на експертно становище за определяне местоположението на медицински рентгенови уредби над 75 kV
143,00
01.05.48
Изготвяне на експертно становище за извеждане от експлоатация на обект с източници на йонизиращо лъчение
186,00

19. На ред с код 01.06.01, в колона „Дейност“ думата „концентрация“ и скобите се заличават.
20. На ред с код 01.06.05, в колона „Дейност“ думите „от изкуствени минерални влакна“ се заличават.
21. Ред с код 01.06.06 се изменя така:

01.06.06
Бройна концентрация на азбестови влакна в азбестоциментен прах
85,00

22. На ред с код 01.06.07, в колона „Дейност“ думите „за 1 проба“ и запетаята пред тях се заличават.
23. На редове с кодове 01.06.08 и 01.06.09, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“ и скобите се заличават.
24. На ред с код 01.06.10, в колона „Дейност“ думите „нефелометричен метод“ и скобите се заличават.
25. На ред с код 01.06.11, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“ и скобите се заличават.
26. На ред с код 01.06.13, в колона „Дейност“ думите „емулсионен метод“ и скобите се заличават.
27. На ред с код 01.06.15, в колона „Дейност“ думите „колориметричен метод“ и скобите се заличават.
28. На ред с код 01.06.65, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“ и скобите се заличават.
29. На ред с код 01.06.68, в колона „Дейност“ думите „колориметричен метод“ и скобите се заличават.
30. На ред с код 01.06.69, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“ и скобите се заличават.
31. На ред с код 01.06.70, в колона „Дейност“ думите „нефелометричен метод“ и скобите се заличават.
32. На ред с код 01.06.74, в колона „Дейност“ думите „колориметричен метод“ и скобите се заличават.
33. На ред с код 01.06.75, в колона „Дейност“ думите „спектрофотометричен метод“ и скобите се заличават.
34. На ред с код 01.06.77, в колона „Дейност“ думите „фотометричен метод“ и скобите се заличават.
35. На ред с код 01.06.83, в колона „Дейност“ думите „следи от“ се заличават.
36. Ред с код 01.06.121 се изменя така:

01.06.121
Изследване с индикаторна тръбичка за октан, за 1 работно място
48,00

37. След ред с код 01.06.126 се създават редове с кодове от 01.06.127 до 01.06.133:

01.06.127
Азотен оксид
31,00
01.06.128
Азотна киселина
31,00
01.06.129
Алтакс
25,00
01.06.130
Ацеталдехид
16,00
01.06.131
Въглероден оксид
93,00
01.06.132
Етилов алкохол
28,00
01.06.133
Каптакс
25,00

38. На ред с код 01.07.01, в колона „Дейност“ думите „хранителни и селскостопански продукти“ и скобите се заличават.
39. На редове с кодове 01.07.09 и 01.07.10, в колона „Дейност“ думите „Съдържание на“ се заличават.
40. Ред с код 01.07.14 се изменя така:

01.07.14
Въглехидрати
2,00

41. На ред с код 01.07.19, в колона „Дейност“ думите „в храни“ се заличават.
42. На ред с код 01.07.20, в колона „Дейност“ думите „в храни и напитки“ се заличават.
43. На ред с код 01.07.40, в колона „Дейност“ думите „хляб и хлебни изделия“ и скобите се заличават.
44. На ред с код 01.07.45, в колона „Дейност“ думите „в кафе, какао (зърна и мляко), чай“ се заличават.
45. На редове с кодове 01.07.51 и 01.07.52, в колона „Дейност“ думите „в храни“ се заличават.
46. Ред с код 01.07.53 се изменя така:

01.07.53
Пестицидни остатъци по многокомпонентен метод
325,00

47. Редове с кодове от 01.07.58 до 01.07.60 се изменят така:

01.07.58
Охратоксин А по HPLC метод
104,00
01.07.59
Патулин
77,00
01.07.60
Патулин в консерви
250,00

48. На ред с код 01.07.62, в колона „Дейност“ думите „в зърно и зърнопродукти“ се заличават.
49. На ред с код 01.07.64, в колона „Дейност“ думите „в хранителни продукти“ се заличават.
50. На редове с кодове 01.07.69, 01.07.70 и 01.07.71, в колона „Дейност“ думата „Тежки“ се заличава.
51. На редове с кодове 01.07.72 и 01.07.73 думите „определяне на следи от“ се заменят с „Отчитане на“.
52. Редове с кодове 01.07.74 и 01.07.75 се изменят така:

01.07.74
Калай
101,00
01.07.75
Енергийна стойност
18,00

53. На ред с код 01.07.86, в колона „Дейност“ думите „в храни“ се заличават.
54. Редове с кодове от 01.07.92 до 01.07.98 се изменят така:

01.07.92
Осапунително число
17,00
01.07.93
Алкалност
11,00
01.07.94
Примеси
4,00
01.07.95
Кувертюр и пълнеж
11,00
01.07.96
Цвят на разтвора
9,00
01.07.97
Увеличаване на обема
10,00
01.07.98
Загуба на сухо вещество във варивната вода
13,00

55. Ред с код 01.07.102 се изменя така:

01.07.102
Брой на характерни микроорганизми
6,00

56. Ред с код 01.07.107 се изменя така:

01.07.107
Листерия – арбитражен метод за откриване
50,00

57. На ред с код 01.07.117, в колона „Дейност“ думите „в хранителни продукти“ се заличават.
58. След ред с код 01.07.135 се създават редове с кодове 01.07.136 и 01.07.137:

01.07.136
Рефракционен индекс
18,00
01.07.137
Елементен състав, чрез ICP-MS
102,00

59. На редове с кодове 01.08.03 и 01.08.04, в колона „Дейност“ думата „тежки“ се заличава.
60. Редове с кодове от 01.09.12 до 01.09.14 се изменят така:

01.09.12
UV-филтри – Цинков оксид и Титанов диоксид при съвместното им присъствие
25,00
01.09.13
UV-филтри – Титанов диоксид при самостоятелно присъствие
6,00
01.09.14
UV-филтри – октилметоксицинамат
52,00

61. На ред с код 01.09.28, в колона „Дейност“ думите „Следи от“ се заменят с „Отчитане на“.
62. На ред с код 01.09.29, в колона „Дейност“ думите „в парфюмерийни и козметични продукти“ се заличават.
63. На ред с код 01.09.30, в колона „Дейност“ думата „органолептично“ и запетаята пред нея се заличават.
64. След ред с код 01.09.48 се създава ред с код 01.09.49:

01.09.49
Елементен състав, чрез ICP-MS
102,00

65. На редове с кодове 01.10.02 и 01.10.08, в колона „Дейност“ думите „в биоциди дезинфекциращи средства“ и скобите се заличават.
66. След ред с код 01.10.13 се създават редове с кодове от 01.10.14 до 01.10.18:

01.10.14
Натриев карбонат
22,00
01.10.15
Натриев хлорид
26,00
01.10.16
Натриев дихлоризоцианурат
18,00
01.10.17
Никел (в изделия, предназначени за контакт с кожата)
37,00
01.10.18
Толуен
136,00

66. След ред с код 01.10.13 се създават редове с кодове от 01.10.14 до 01.10.18:

01.10.14
Натриев карбонат
22,00
01.10.15
Натриев хлорид
26,00
01.10.16
Натриев дихлоризоцианурат
18,00
01.10.17
Никел (в изделия, предназначени за контакт с кожата)
37,00
01.10.18
Толуен
136,00

67. След ред с код 01.11.22 се създава ред с код 01.11.23:

01.11.23
Хлорорганични съединения
65,00

68. След ред с код 06.01 се създават редове с кодове от 06.02 до 06.04:

06.02
Проба Манту за лица, навършили 18-годишна възраст
6,00
06.03
Консултации за съответствие с действащите нормативни актове на обекти с обществено предназначение, продукти и стоки със значение за здравето на човека по предоставена документация
30,00
06.04
Експертно становище за съответствие на продукти и стоки със значение за здравето на човека и фактори на жизнената и околната среда с нормативните изисквания по предоставени лабораторни анализи
40,00

Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 39 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 9 от 2016 г.), в чл. 22 т. 3 се отменя.
§ 13. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, подадени от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1612