Национален съвет за тристранно сътрудничество
брой: 17, от дата 23.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество (ДВ, бр. 57 от 2001 г.)
Параграф единствен. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) По въпросите на здравословните и безопасни условия на труд, на заетостта, безработицата и професионалната квалификация и на трудовата миграция и трудовата мобилност председателят на НСТС иска становище от Националния съвет за условия на труд, от Националния съвет за насърчаване на заетостта и от Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.“
Председател:  Валери Симеонов
1552