Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет   София
брой: 11, от дата 2.2.2018 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.44


Конкурс свободни длъжности за младши съдия в окръжните съдилища

 

1174а. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 179 ЗСВ 41 свободни длъжности за младши съдия в окръжните съдилища, както следва:

Орган на съдебната власт
Брой свободни длъжности
Окръжен съд – Благоевград
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Бургас
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Варна
3 свободни длъжности
Окръжен съд – Велико Търново
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Видин
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Враца
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Добрич
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Кърджали
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Кюстендил
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Монтана
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Пазарджик
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Перник
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Плевен
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Пловдив
4 свободни длъжности
Окръжен съд – Русе
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Силистра
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Сливен
1 свободна длъжност
Окръжен съд – София
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Стара Загора
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Търговище
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Хасково
2 свободни длъжности
Софийски градски съд
8 свободни длъжности

2. Обявява на основание чл. 180 във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 ЗСВ конкурс за заемане на 31 свободни длъжности за младши съдия в окръжните съдилища, както следва:

Орган на съдебната власт
Брой свободни длъжности
Окръжен съд – Благоевград
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Бургас
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Варна
3 свободни длъжности
Окръжен съд – Велико Търново
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Враца
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Добрич
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Кюстендил
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Пазарджик
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Пловдив
3 свободни длъжности
Окръжен съд – Силистра
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Сливен
1 свободна длъжност
Окръжен съд – София
2 свободни длъжности
Окръжен съд – Стара Загора
1 свободна длъжност
Окръжен съд – Хасково
2 свободни длъжности
Софийски градски съд
8 свободни длъжности

3. На основание чл. 181, ал. 1 и 4 ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен техен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“.Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“, като завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 ЗСВ за длъжността; декларация за българско гражданство по чл. 162 ЗСВ по образец; най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата; попълнен въпросник по образец, изготвен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
4. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
5. Писменият изпит да се проведе на 14 април 2018 г. (събота) от 9 ч. в сградата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, бул. Цар Освободител № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно/Конкурсни процедури“.
6. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
948