Министерство на правосъдието
брой: 3, от дата 5.1.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.24


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието (ДВ, бр. 91 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 5 думите „номер в централния регистър по чл. 45 ЗЮЛНЦ; данни за съдебна регистрация; БУЛСТАТ“ се заменят с „данни за регистрация; единен идентификационен код“.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение трето след думите  „С разрешението“ се поставя запетая и се добавя „във формата по чл. 10, ал. 8,“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Осиновяващият ежегодно, съобразно датата на вписване или с представянето на документите за годност по реда и в сроковете по ал. 4, писмено потвърждава желанието си да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България чрез централния орган или акредитираната организация по чл. 116 СК. Декларацията се представя в оригинал и в официален превод на български език и съдържа кратка информация по чл. 10, ал. 3, т. 3, 4 и 6, дата на изготвяне и подпис.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Кандидатурата на осиновяващ, който не е изпълнил задълженията си по ал. 4 и 5, не се разглежда от Съвета по международно осиновяване за определяне на подходящ осиновяващ.“
§ 3. В чл. 14, ал. 4 накрая се добавя „във формата по чл. 10, ал. 8“.
§ 4. В чл. 16, ал. 4 накрая думите „като към молбата се прилага и удостоверение за сключен брак“ се заличават.
§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. публикуване на списък с информация за всяко дете, за което Съветът по международно осиновяване е констатирал условията по чл. 112, ал. 6 СК през предходния месец; списъкът се публикува веднъж месечно между 25-о и 30-о число и може да бъде достъпен от акредитирана организация по чл. 116 СК;“.
2. В ал. 2 след думите „условията за“ се добавя „достъпване,“.
§ 6. В чл. 41, изречение второ накрая думите „на интернет страницата на министерството“ се заменят с „в списъка по чл. 40, ал. 1, т. 1“.
§ 7. В чл. 42, ал. 3, изречение трето накрая думите „на интернет страницата на Министерството на правосъдието“ се заменят с „в списъка по чл. 40, ал. 1, т. 1“.
§ 8. В чл. 43, ал. 6 накрая думите „на интернет страницата на Министерството на правосъдието“ се заменят с „в списъка по чл. 40, ал. 1, т. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, който влиза в сила от  1 януари 2018 г.
Министър: Цецка Цачева
10