Министерство на правосъдието
брой: 3, от дата 5.1.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации (ДВ, бр. 91 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. име на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 116 СК на български език и на латиница, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код, определен с вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и идентификационен номер, удостоверяващ вписване в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. заверено копие на хартиен носител от електронния образ на документите, въз основа на които е извършено вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и удостоверение за актуално състояние по партидата въз основа на вписаните обстоятелства, издадени от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;“
б) точка 2 се отменя;
в) точка 10 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерството на правосъдието извършва служебна справка в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, и в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни. Справките се прилагат служебно към заявлението по ал. 1.“
4. В ал. 5, изречение първо думите „регистрирано по чл. 45 ЗЮЛНЦ“ се заменят с „вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието,“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и прилага съответните документи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При промяна в управителния орган на юридическото лице уведомлението по ал. 1 съдържа информация за изпълнение на условията по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 за новите членове и към него се прилагат: удостоверение за вписано обстоятелство и удостоверение за актуално състояние по партидата въз основа на вписаните обстоятелства, издадени от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, както и документи по чл. 5, ал. 3, т. 4 и 5.“
§ 3. В чл. 15, ал. 1, изречение първо след думата „заявление“ се поставя запетая и се добавя „със съдържанието, определено в чл. 5, ал. 2“, а в изречение второ след думата „съдържа“ се добавя съюзът „и“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Акредитираната организация може да подаде заявление със съдържанието, определено в чл. 5, ал. 2, за издаване на ново разрешение за посредничество при международно осиновяване през месеца, предхождащ последните четири месеца от валидността на разрешението. Към заявлението се прилага декларация за промяна на обстоятелствата и държавите, за които е издадено предходното разрешение.“
2. В ал. 2 накрая думите „на юридическото лице, издадено от съда по регистрацията“ се заменят с „по партидата въз основа на вписаните обстоятелства, издадено от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерството на правосъдието извършва служебна справка в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Справката се прилага служебно към заявлението по ал. 1.“
§ 5. В чл. 19, т. 5 след думата „събиране“ се поставя запетая и се добавя „включително чрез посещение и осъществяване на контакт,“.
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 20 накрая се поставя запетая и се добавя „включително след изтичането на периода на наблюдение след осиновяването“.
2. В т. 24 преди думите „да заявява“ се добавя „да осигурява изпълнение на изиск­ванията по чл. 4 и“.
3. Точка 26 се изменя така:
„26. да оказва съдействие на министъра на правосъдието и да изпълнява дадени от него указания за осъществяване на международните осиновявания.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 накрая се добавя „и да не ги превишават“.
§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. при заличаване на вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;“.
2. В ал. 2 думите „централния регистър по чл. 45 ЗЮЛНЦ“ се заменят с „регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“.
§ 9. В чл. 27, ал. 2, изречение второ след думите „се връчва“ се добавя „на представляващия или“.
§ 10. В приложение № 2 към чл. 13 и чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №“ се заменят с „вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, с определен единен идентификационен код“.
2. В изречението „Разрешението е валидно до ….. г.“ преди думата „до“ се добавя „от …..“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г., с изключение на § 1, т. 2, буква „в“, който влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
Министър: Цецка Цачева
9