Институт по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН   София
брой: 94, от дата 24.11.2017 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.50


конкурси за професор и доцент

 

2. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява следните конкурси: за професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в медицината)“ за нуждите на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“ към ИБФБМИ; за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ; за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Интуиционистки размити множества и логики)“ за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
8851