Министерски съвет
брой: 93, от дата 21.11.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 252 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 16 НОЕМВРИ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на
100 години от Първата световна война и на участието на България в нея
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в размер 360 000 лв. за отбелязване през 2017 г. на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за дейностите съгласно приложението, както следва:
1. по бюджета на Министерството на отбраната – 60 400 лв., в т.ч. 19 000 лв. трансфер за Военна академия „Г. С. Раковски“;
2. по бюджета на Министерството на културата – 2000 лв.;
3. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките – 9000 лв.;
4. чрез бюджета на Министерския съвет за Държавна агенция „Архиви“ – 8506 лв.;
5. по бюджетите на общините – 280 094 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата в размер 41 400 лв. по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“.
(2) Със сумата в размер 41 400 лв. по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. по „Политика в областта на архивното дело“, бюджетна програма „Национален архивен фонд“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната, на министъра на културата, на министъра на образованието и науката, на председателя на Българската академия на науките, на главния секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните общини по бюджетите, на които се одобряват допълнителните трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2
ПЛАН-СМЕТКА
за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея през 2017 г.

№ по ред
Мероприятие
Средства
(в лв.)
 
Министерство на отбраната
общо: 60 400
1.
Отпечатване и разпространение на книга трета от поредицата „Българска пехота“ от Алманах на Сухопътните войски на България.
15 000
2.
Издаване на юбилеен брой на вестник „Българско войнство“, посветен на Първата световна война.
3 000
3.
Специално издание на списание „Военен глас“, посветено на Първата световна война.
3 000
4.
Издаване на юбилеен брой (Алманах) на списание „Един завет“, посветен на Първата световна война.
3 000
5.
Изложба на тема „Малкият човек в Голямата война“.
6 400
6.
Възстановяване и поставяне на паметна плоча на загиналите във войните на сградата на Военния клуб в гр. Смолян.
3 000
7.
Изготвяне на рекламни, подаръчни и възпоменателни издания (историческа информационна брошура с марка, пощенски плик с марка, възпоменателна картичка) на базата на пощенската марка, посветена на химна на Българската армия „Велик е нашият войник“, и пощенски марки, посветени на Първата световна война.
5 000
8.
Документален филм, посветен на военно-патриотични дейности и чествания на Първата световна война, както и на бележити дати, свързани с нея, организирани от и с участието на военно-патриотичните съюзи.
3 000
 
 
41 400
 
Министерство на отбраната – за Военна академия „Г. С. Раковски“
 
1.
Изработване на интерактивна карта на военните паметници на територията на Република България (Военните паметници у нас в преимуществената си част са комбинирани и съдържат данни за загиналите във всички войни, включително за загиналите в Първата световна война.)
9 000
2.
Издаване на книгата на акад. Георги Марков „Голямата война и българският меч над балканския възел 1914 – 1919“ – преработено и допълнено издание, на български и на английски език.
10 000
 
 
19 000
 
Министерство на културата
общо: 2 000
 
Отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война с фотодокументална изложба „Български генерали от Македония – герои от Първата световна война“ – запознаване на обществеността с делото и живота на бележити български генерали, родом от Македония, които посвещават живота си на националните идеали и оставят ярка следа в историята ни.
2 000
 
 
2 000
 
Министерство на образованието и науката
общо: 9 000
 
за Българската академия на науките
 
1.
Издаване на документален сборник, посветен на 100-годишнината от Първата световна война, съдържащ извори, документи и спомени. Второ издание.
4 000
2.
Документален сборник от научната конференция за Първата световна война в гр. Кюстендил
5 000
 
 
9 000
 
Министерски съвет
общо: 8 506
 
Държавна агенция „Архиви“
 
1.
Документална изложба с акцент върху 100-годишнината от боевете на Солунския фронт, Битоля, завоя на р. Черна и Дойран.
3 792
2.
Документален сборник с непубликувани и малко известни спомени и дневници на офицери и войници, съхранявани в държавните архиви, относно Първата световна война.
4 714
 
 
8 506
 
По бюджетите на общините
общо: 280 094
 
Община Гоце Делчев
 
1.
Изработване и поставяне на паметни плочи на ген. Константин Жостов в с. Гайтаниново и в гр. Гоце Делчев.
1 900
 
 
1 900
 
Община Петрич
 
1.
Ремонт на паметник-чешма от времето на Първата световна война, разположена южно от с. Самуилово.
6 000
 
 
6 000
 
Община Малко Търново
 
1.
Изграждане на паметник на ген.-майор Алекси Попов, герой от битката при Каймакчалан по време на Първата световна война.
7 000
 
 
7 000
 
Община Камено
 
1.
Частичен ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Вратица.
900
2.
Частичен ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Черни връх.
400
 
 
1 300
 
Община Ветрино
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Момчилово.
2 000
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Белоградец.
1 000
 
 
3 000
 
Община Вълчи дол
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Стефан Караджа.
300
 
 
300
 
Община Провадия
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Кривня.
8 000
 
 
8 000
 
Община Горна Оряховица
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Сергювец (дн. част от с. Първомайци)
1 000
 
 
1 000
 
Община Елена
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Беброво.
400
 
 
400
 
 
Община Златарица
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в гр. Златарица.
8 000
 
 
8 000
 
Община Грамада
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Милчина лъка.
3 800
 
 
3 800
 
Община Бойница
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бориловец.
3 000
 
 
3 000
 
Община Ново село
 
1.
Изграждане на паметник на подпоручик Иван Павлов Тодоров, геройски загинал в Първата световна война.
2 500
 
 
2 500
 
Община Враца
 
1.
Отпечатване на фототипно издание „35-и пех. Врачански полк във всеобщата Европейска война през 1915 – 1918 г.“ от полк. Васил Таслаков – командир на полка.
5 500
 
 
5 500
 
Община Козлодуй
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Хърлец.
1 180
 
 
1 180
 
Община Роман
 
1.
Ремонт на паметник-чешма на загиналите във войните в с. Струпец.
2 000
 
 
2 000
 
Община Дряново
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Пърша.
3 500
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Радовци.
4 800
 
 
8 300
 
Община Трявна
 
1.
Изграждане на „Стена на храбростта“ в чест на загиналите във войните в гр. Плачковци.
6 000
2.
Изграждане на „Стена на храбростта“ в чест на загиналите във войните в гр. Трявна.
5 000
 
 
11 000
 
Община Добричка
 
1.
Изработка на актуална дипляна „Военните паметници в община Добричка от времето на Първата световна война“.
500
2.
Изграждане на мемориал, посветен на чиновете от Шеста пехотна Бдинска дивизия, загинали в Добричката епопея край с. Козлодуйци.
5 620
 
 
6 120
 
Община Генерал Тошево
 
1.
Рехабилитация на паметника на загиналите във войните жители на гр. Генерал Тошево.
6 000
2.
Изграждане паметна плоча на загиналите във войните жители на с. Спасово и с. Пчеларово.
2 194
 
 
8 194
 
Община Кирково
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите в Първата световна война в с. Шумнатица.
1 600
 
 
1 600
 
Община Кюстендил
 
1.
Построяване на паметник на загиналите във войните жители на с. Кършалево.
5 000
2.
Организиране и провеждане на международна научна конференция за участието на България в Първата световна война.
8 000
3.
Доизграждане на паметник на загиналите във войните от с. Раждавица.
3 000
 
 
16 000
 
Община Рила
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните от гр. Рила.
8 000
 
 
8 000
 
Община Ловеч
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Владиня.
4 000
2.
Изграждане на паметник на загиналите във войните жители на с. Йоглав.
7 000
 
 
11 000
 
Община Троян
 
1.
Изработване, поставяне и откриване на паметна плоча на полк. Васил Таслаков – командир на 35-и пехотен Врачански полк през Първата световна война, родом от гр. Троян.
500
 
 
500
 
Община Вършец
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Долна Бела речка.
1 000
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Горно Озирово.
2 000
 
 
3 000
 
Община Якимово
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Якимово, разположен до училището.
5 000
 
 
5 000
 
Община Пазарджик
 
1.
Изработка и монтаж на паметник, посветен на военните кореспонденти по време на Първата световна война и войните за национално обединение.
5 000
 
 
5 000
 
Община Пещера
 
1.
Обновяване на паметника на загиналите във войните в с. Капитан Димитриево.
5 000
 
 
5 000
 
Община Радомир
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Чуковец.
3 000
 
 
3 000
 
Община Ковачевци
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Ракиловци.
2 500
 
 
2 500
 
Община Левски
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Аспарухово.
6 000
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Стежерово.
1 600
 
 
7 600
 
Община „Марица“
 
1.
Ремонт и възстановяване на паметници и паметни плочи на загиналите във войните:
а) паметник на загиналите във войните в с. Граф Игнатиево;
б) паметна плоча на загиналите във войните в с. Царацово;
в) паметник на загиналите във войните в с. Костиево.
 
500
500
500
 
 
1 500
 
Община Куклен
 
1.
Ремонт и частично възстановяване на паметник на загиналите във войните в с. Куклен.
1 500
 
 
1 500
 
Община Кубрат
 
1.
Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Юпер.
3 000
 
 
3 000
 
Община Разград
 
1.
Отпечатване на сборник „Военната памет на Разград“ с тираж 500 бр., посветен на загиналите в Първата световна война разградчани.
3 000
 
 
3 000
 
Община Русе
 
1.
Изработване на документален фотоалбум „За почест“ за бойната слава на русенци в Първата световна война и войните за национално обединение от колекцията на РИМ – Русе.
3 000
2.
Изложба „Войната през погледа на фотографи и художници“, посветена на 100-годишнината от участието на България в Първата световна война.
1 000
3.
Издаване на документален сборник със спомените на Димитър Ангелов Иванов (родственик на Иваница Иванов).
3 000
 
 
7 000
 
Община Сливо поле
 
1.
Ремонт на военен паметник в с. Голямо Враново.
2 000
 
 
2 000
 
Община Ценово
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните жители на с. Беляново.
1 000
 
 
1 000
 
Община Две могили
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в гр. Две могили.
1 100
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бъзовец.
750
 
 
1 850
 
Община Тутракан
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Шуменци.
1 100
2.
Ремонт на военен паметник в с. Варненци с поставяне на допълнителна паметна плоча с имена на загиналите в Първата световна война.
3 200
3.
Реконструкция на част от укрепителната система на Тутраканската крепост от времето на Първата световна война.
6 000
 
 
10 300
 
Община Котел
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Градец.
2 300
 
 
2 300
 
Община Чепеларе
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Орехово.
2 000
 
 
2 000
 
Столична община – район „Връбница“
 
1.
Обновяване на паметника на загиналите във войните в с. Мрамор.
3 000
2.
Ремонтно-възстановителни дейности по паметника на загиналите през Първата световна война в с. Волуяк.
4 000
 
 
7 000
 
Община Правец
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Осиковица.
1 000
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Джурово.
400
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Видраре.
1 000
 
 
2 400
 
Община Елин Пелин
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Нови хан.
4 500
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Равно поле.
3 600
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Габра.
3 700
 
 
11 800
 
Община Своге
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Дружево.
5 700
2.
Възстановяване на паметните плочи на загиналите във войните в с. Поповци.
5 000
 
 
10 700
 
Община Стара Загора
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Памукчии.
1 700
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Арнаутито.
2 500
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Пшеничево.
500
 
 
4 700
 
Община Чирпан
 
1.
Довършване на ремонт на войнишки паметник в с. Зетьово.
5 800
 
 
5 800
 
Община Казанлък
 
1.
Издаване на албум „Вълшебните стъкла на Петър Арнаудов – фотографии на 23-и пехотен Шипченски полк от Първата световна война“.
8 000
 
 
8 000
 
Община Антоново
 
1.
Ремонт на военен паметник в с. Добротица.
700
 
 
700
 
Община Търговище
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Дългач.
1 500
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бистра.
450
3.
Издаване на книга „Офицери от Търговище – герои във войните за национално обединение на България“, РИМ – Търговище.
3 000
4.
Проучване на предмети на войнишкото (окопно) творчество и издаване на албум и пътуваща изложба.
5 500
 
 
10 450
 
Община Харманли
 
1.
Ремонт на паметника на 18-и пехотен Етърски полк, издигнат в с. Българин.
2 700
 
 
2 700
 
Община Симеоновград
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Троян.
1 000
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Константиново.
3 000
 
 
4 000
 
Община Свиленград
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Студена.
4 000
2.
Поставяне на паметна плоча с имената на загиналите в Първата световна война, която ще бъде монтирана на военния паметник в с. Райкова могила.
300
 
 
4 300
 
Община Каспичан
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Върбяне.
5 000
 
 
5 000
 
Община Болярово
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Странджа.
5 000
 
 
5 000
 
Община Елхово
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Голям Дервент.
900
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Добрич.
500
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Борисово.
1 000
 
 
2 400
 
Община „Тунджа“
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Ботево.
3 000
 
 
3 000
 
 
 
 
 
360 000

8797